Bosco Szent János

Bosco Szent János, a Szalézi Szent Ferenc Társaság alapítója, „az ifjúság szentje”

A kilencedet imádkozhatjuk Bosco Szent János január 31-ei ünnepére készülve január 22-30. között, vagy bármely egymást követő kilenc napon. 

Bosco Szent János (Don Bosco) életéről bővebben ITT.

Film: 1. rész  2. rész

Kilenced Bosco Szent Jánossal

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8.  nap9. napImák

1. NAP: A SZERETŐ ISTEN, AKI MINDIG VELÜNK VAN

Szentírási részlet

„Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!” (Mt 6,25-33)

Gondolatok

Don Bosco anyja, Margit mama megismertette gyermekeivel a szerető Istent. A szép tiszta estéken, amikor kint ültek a ház előtt, és a csillagos eget szemlélték és énekelgettek, Margit tanította is gyermekeit: „Isten megteremtette a világot és az eget csillagokkal díszítette”. Amikor pedig látta a virágokat a réteken, felkiáltott: „Milyen sok szép dologgal ajándékozott meg Isten”. Az aratás végén, a szüret befejezésekor, mikor mindenki nagyon fáradt volt, Margit mama rövid imát mondott: „Köszönjük meg az Úrnak a hozzánk való jóságát. Mindennap adott nekünk kenyeret.” Amikor a vihar vagy a jég elvert mindent, hittel vallotta meg: „Az Úr adta, az Úr elvette.” Egyedül Ő, tudja miért. Ha rosszak voltunk, gondoljunk rá, hogy Istent nem lehet becsapni.” Édesanyja, testvérei és a szomszédok mellett János egy nagy Istent ismert meg, aki láthatatlan ugyan, de jelenléte mindenhol valóság volt. Az égen, a mezőkön, a szegények fáradt arcán, a lelkiismeret mélyén, amely dicsért a jóért és megrótt a rosszért: „Ezt jól tetted, ezt meg nem”. Édesanyja szemében Isten olyan nagy valaki volt, akiben végtelenül és fenntartás nélkül megbízott. Jó és gondviselő Atya volt, ő adta a mindennapi kenyeret, viszont alkalmanként olyan dolgokat is megengedett, hogy megtörténjen velünk, amiket nehezen lehetett elfogadni, de ő tudta, hogy „miért”, és ennyi elég volt. Ezért Bosco Jánosnak már a korai gyermekéveitől fogva egy olyan képe volt Istenről, amelyet a természet és a mindennapok összes mozzanata közvetített számára. Ez volt az az Isten, akit az édesanyja mutatott meg neki, a saját szavaival és példájával. Ennek eredményeként „Bosco Jánosnak soha sosem kellett térdeplő, hogy imádkozzon. Csak felemelte tekintetét, körülnézett, és beszélt Istennel.”

Fohász

Mennyei Atyánk. Gondviseléseddel derűt és bizalmat adtál Don Boscónak az élet megpróbáltatásaiban. Engedd, hogy teljes bizalommal legyünk segítséged iránt és hűségesen kitartsunk szolgálatodban. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

2. NAP: SZERETNI JÉZUST A LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉGBEN

Szentírási részlet

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” (Jn 6,47-51, 53-58)

Gondolatok

Bosco Szent János arra tanította a fiatalokat, hogy szeressék Jézust az Eucharisztiában, hogy legyenek méltóak arra, hogy gyakran áldozzanak, és hogy sűrűn keressék fel az Oltáriszentséget. Savio Szent Domonkosnak, egyik tanítványának életrajzában Don Bosco ezt írta: „Ez a test, a vér, a lélek és istenség, amit Jézus felajánlott a kereszten az Örök Atyának. Mi kellene ennél több, hogy boldog legyek? Semmit ezen a világon. Csak képesnek kell lenni rá, hogy meglássam az oltáron és imádjam azt, akit most a hit által látok.” Don Bosco leírja, hogyan viszonyult Domonkos a szentáldozáshoz: „Felkészülése a szentáldozásra jámbor volt és tanulságos. Előző este, lefekvéskor egy különleges imát mondott, amely a következő szavakkal zárult: „Legyen mindig áldott és imádott a legszentebb isteni Szentség!” Reggel bőven hagyott időt magának a felkészülésre, de a hálaadása volt az, ami nem ismert határokat. Ha nem emlékeztették rá, akkor általában megfeledkezett a reggeliről, a pihenésről és az iskoláról is, annyira elragadtatta magát az imádságban és az Isten jóságán való szemlélődésben, aki kegyelmének kincseit oly módon árasztja ki ránk, hogy azt szavakkal leírni nem is lehet. „Ez a lelki hozzáállás vezette Domonkost ahhoz, hogy átélje az igazi örömet. Ez a mély, mennyei boldogság tükröződött a ragyogó arcán minden alkalommal.” Amikor Rua Mihályt, az első utódát elküldte, hogy egy másik oratórium igazgatója legyen, Don Bosco azt tanácsolta neki, hogy „ne hozzon döntést anélkül, hogy előtte felemelné a szívét Istenhez. Vigyázzon a fizikai és erkölcsi egészségére: szentmiselátogatással, a breviárium olvasásával, meditálással minden reggel és látogassa meg az Oltáriszentséget a nap folyamán.”

Fohász

Urunk, Jézus Krisztus, Te a szent Eucharisztiában testedet és véredet adod nekünk, annak jeléül, hogy már most részünk van a Te életedben. Add, hogy egykor teljes egészében részesüljünk benne a Mennyei Királyságban, ahol Te örökkön örökké élsz. Ámen

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

3. NAP: A SZENTLÉLEK

Szentírási részlet

Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,11-18, 23-26)

Gondolatok

A jótanács ajándéka. Az Úr Lelke, amely Don Boscón keresztül szólalt meg, megfigyelhető volt abban a csodálatos szabadságban, amellyel, kérve vagy kéretlenül, a tanácsait osztogatta minden embernek, legyen az szegény, vagy gazdag, műveletlen, vagy tanult, alacsony vagy magas rangú. Bölcs és szent gondolatokkal inspirálta az embereket. Egy további bizonyítéka annak, hogy az Úr Lelke szólt Don Bosco ajkával, a könnyedség, amellyel tanácsokat adott, és annyira hatásosan tudta alakítani azt, hogy nem lehetett neki ellenállni, még akkor sem, ha nehéz volt elfogadni. Papok, klerikusok és fiatalok tapasztalták ezt meg minden nap az oratóriumban (ezt a nevet adta Don Bosco annak a helynek, ahol összegyűjtötte a fiatalokat), függetlenül attól, hogy a játszótéren, a szobájában, vagy a gyóntatófülkében találkoztak vele. A tanács, amelyet a játszótéren szokott adni „fülbe súgott szó”-ként vált közismertté. Mindaddig, amíg egészsége engedte, Don Bosco részt vett a fiúk szabadidős tevékenységeiben. Ez megadta neki a lehetőséget, hogy megismerje őket, és a megfelelő szót intézze mindegyikükhöz a megfelelő pillanatban. Don Bosco a fiú fejére tette a kezét, odahajolt hozzá és a fülébe suttogott, a másik kezével viszont eltakarta a száját, hogy senki más ne hallhassa. Erre elég volt egy pár másodperc, de az eredmények varázslatosak voltak! Látni lehetett, ahogy válaszképpen a fiúnak megváltozott az arckifejezése: hirtelen mosolyogni kezdett, vagy elkomolyodott, elpirult, vagy könnyekre fakadt; aztán jött egy igenlő vagy tagadó válasz, majd a fiú megismételte a gesztust és belesúgta a válaszát Dob Bosco fülébe, újból meghallgatta a jótanácsot, aztán egy köszönetkiáltással elrohant játszani, vagy a kápolnába imádkozni. Előfordult néha, hogy egy fiú, meghallva Don Bosco szavát, ott maradt az oldalán, mintha valamilyen csodálatos ötlet rabul ejtette volna. Egyéb hatások is megfigyelhetők voltak később: a szentségekhez járultak, egyre összeszedettebbek voltak az imádságban, nagyobb gondossággal jártak el az iskolai feladatokban, jobban viselkedtek vagy nagyobb jószívűséget tanúsítottak társaik felé.

Fohász

Istenünk, a segítő Lélek, akit Jézus küldött le ránk, töltse el a szívünket világossággal és vezessen minket az igazságra, amint a te Fiad megígérte, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel, egy Isten, örökkön örökké. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

4. NAP: SZERETNI AZ EGYHÁZAT (LOJALITÁS AZ EGYHÁZHOZ ÉS A PÁPÁHOZ)

Szentírási részlet

Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 16,13-19)

Gondolatok

A szentségek, amelyeket szerető Megváltónk adott, nekem adattak. Jézus, halála által megnyitotta előttem a mennyországot és előkészítette számomra. És hogy legyen valaki, aki vigyáz rám, magát az Istent adta nekem atyámul, az Egyházat anyámul, és az Isteni Igét a vezetőmül.” „A Katolikus Egyház kebelében, életállapotától függetlenül, mindenki elérheti a tökéletességet.” „Az Egyház látható feje, a római pápa, aki Jézus Krisztus segítségével átveszi a helyét a Földön, és ezért nevezik Jézus Krisztus földi helytartójának.” „Senki sem tartozik a Jézus Krisztus Egyházához, ha nincs egységben az ő fejével, akit ő bízott meg.” A szalézi munkatársaknak: „Minden nap, minden egyes szalézi munkatárs mondjon el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Szalézi Szent Ferenc tiszteletére, és a Szentatya szándékára.” „Ragaszkodunk erősen az egyetlen Istenhez, egyetlen hithez, egyetlen keresztséghez és az egy igaz valláshoz.” „Mindent meg kell tenni, amikor az Egyház és a pápaság forog kockán.” „A pápa kívánságának parancsnak kell lennie számunkra.”

Fohász

Istenünk, Atyánk, Egyházad mindig legyen a Te szent néped, legyenek egységben, mint ahogy te egy vagy a Fiúval és a Szentlélekkel. Imádkozunk szolgádért, Ferenc pápáért. Az ő példája és tanítása által, és az ő vezetése alatt, legyen ő Egyházad jele az egész világon, legyen jele egységednek és szentségednek, és a tökéletességig növekedjen a Te szeretetedben. Erre kérünk Krisztus, a Te Fiad, a mi Urunk által. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

5. NAP: ODAADÁS MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE IRÁNT

Szentírási részlet

Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. (Jn 19,25-27)

Vagy a kánai menyegző: Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: “Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: “Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős.

Jézus szólt nekik: “Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: “Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: “Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne. (Jn 2,1-11)

Gondolatok

1. Don Bosco szavaiból

„Miután Jézus Krisztus megváltott minket, Mária gyermekei és az ő isteni Fia testvérei leszünk. Így azáltal, hogy Mária Jézus, a valóságos Isten és valóságos ember anyja lett, ő a mi anyánkká is vált. Jézus Krisztus az ő nagy irgalmasságában minket testvéreinek akar hívni, és ezzel minket Mária örökbe fogadott gyermekeivé tesz.” „Az anyák mindig különleges bánásmódban részesítik szeretteiket, de szeretik, ha megkérik őket erre. Ilyenek a földi anyák. A mi jó mennyei Anyánk más lenne? Nem más, hidd el…. Ha szívből imádkozunk hozzá, ő azonnal a segítségünkre siet, mert mi az ő különleges gyermekei vagyunk.” „Legjobb tudásom szerint buzdítalak: vésődjenek be az én szavaim a fejedbe és a szívedbe, hogy Máriát egy különleges néven szólítsd: „Mária, Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk!” Azért lett kitalálva ilyen röviden, hogy a leghatékonyabb ima legyen… Mindannyiunknak vannak problémái, mindenkinek szüksége van a segítségre. Ha lelki támogatásra van szükségük, váljon szokásunkká, hogy ezt a fohászt ismételgetjük.”

2. Szent II. János Pál pápa gondolatai

Don Bosco mélyen tisztelte, szerette és utánozta a Hölgyet, akit „Auxilium Christianorum” (Keresztények Segítsége) néven szólított. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a Szűz Anya tiszteletét egyre többen megéljék. Őt tekintette a mostanra már az egész világon elterjedt művének kiindulópontjául, amely a fiatalok javát és a hit védelmét szolgálja. Azt szokta mondani, hogy „maga Mária építette a saját bazilikáját (a Mária Keresztények Segítsége bazilikát Torinóban)”, mintha kívánná hangsúlyozni, hogy a Szűzanya csodálatos módon ihlette Don Bosco, a nagyszerű nevelő teljes lelki és apostoli útját, és még tágabb értelemben, hogy Isten Máriát rendelte ki segítőül és védelmezőül az egész Egyház számára… Tisztában vagyunk azzal, hogy Mária tisztelete a Keresztények Segítsége néven, megelőzi nagy híve, Don Bosco korát. Maga a cím megtalálható már a loretói litániában is és hangsúlyozza Mária tevékeny jelenlétét az Egyház történelmének nehéz pillanataiban: a nem várt szabadulásokban, bámulatos jeleként a mindig hűséges Igazság és Kegyelem Lelke segítségének. Ma, amikor a hitnek próbákat kell kiállnia és Isten népének fiai és leányai különböző megpróbáltatásoknak vannak kitéve az Úr Jézushoz és az Egyházhoz fűződő hűségük miatt,… az Egyház szükségét érzi Mária anyai beavatkozásának, …különösen a fiatalok keresztény életre nevelésének terén, akiknek Don Bosco, mint Atya és Mester, teljes egészében odaadta magát.”

Fohász

Jóságos Bosco Szent János Atyánk, vezess engem is oda a mi Nagyasszonyunk, a Keresztények Segítségének trónusa elé, s ajánlj szeretetébe! Esedezd ki számomra azt a kegyelmet, hogy magamat egészen az Ő anyai gondoskodására bízva, erényeinek: a tisztaságának, az alázatosságának és az áldozatos engedelmességének hű követője legyek. Tiszteletét szóval, tettel, főképpen pedig példaadásommal előmozdítsam. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

6. NAP: A SZENTEK KÖZÖSSÉGE – MEGHÍVÁS A SZENTSÉGRE

Szentírási részlet

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is. Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! (Mt 5, 1-16; 43-48)

Gondolatok

Don Bosco Savio Szent Domonkos életrajzáról szóló írásában bátorítja a fiatokat, hogy legyenek szentek Így figyelmeztet: „Emlékezzünk mindig arra, hogy mások erényei a jóra sarkallhatnak minket, Szent Ágoston mondása szerint: „Ha neki megy, nekem miért ne menne?” Savio Szent Domonkos életrajzának írásakor Don Bosco sürgette a fiatalokat a szentté válásra, és biztosította őket arról, hogy ez már az ő életkorukban is lehetséges. Könyvében ezt írja: „Domonkos hallott egy prédikációt arról, hogyan váljunk könnyen szentekké. A pap három pontot emelt ki, melyek megragadták Domonkos lelkét: először, hogy Isten azt akarja, hogy mindnyájan szentté legyünk; másodszor, hogy szentté válni nem nehéz; és végül, hogy nagy jutalom vár a mennyben arra, aki szentté válik. A szentbeszéd szikraként pattant Domonkos szívébe, és Isten iránt lobogó szeretetre gyújtotta. Később Domonkos a szentségről szerzett tapasztalatait így mesélte egy új fiatalnak: „Ez egyszerű. Földi szentségünk a vidámságunkból áll. Egyetlen gondod a bűn elkerülése legyen, a bűné, legnagyobb ellenségünké, mely Isten békéjét és kegyelmét rabolja el szívünkből. Tegyünk eleget kötelességeinknek, és készségesen imádkozzunk! Kezdj bele most rögtön, és ez legyen a mottód: Szolgáld az Urat szent örömmel!” Don Bosco felfedte módszerének titkát, mellyel a fiatalokat a szentségre segíti: „Azt tanácsolom, hogy körültekintően javasoljunk könnyű feladatokat, nehogy elriasszuk vagy kifárasszuk a híveket. A koplalást, a hosszú imádságokat és más rideg önmegtartóztatásokat egy idő után elhagyjuk, vagy vonakodva, szívtelenül tesszük csak meg. Ragaszkodjatok tehát a könnyű feladatokhoz és hűen gyakoroljátok őket!”

Boldog Sándor István felajánló imája

Uram, Jézus! Neked ajánlom a mai nap minden imádságát, munkáját, örömét, csalódását, szenvedését. Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk, mint Te. Veled imádkozzunk, dolgozzunk és Veled éljünk! Add, hogy teljes szívünkből szeressünk Téged és mindenütt, minden erővel Neked szolgáljunk! Jöjjön el a Te országod közénk, a gyárakba, a családokba. Ismerjenek és szeressenek Téged mindenütt és mindenkor. Ments meg minket a bajtól és a bűntől! Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak. A munkában meghaltak békében nyugodjanak. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

7. NAP: A FIATALOKÉRT

Szentírási részlet: Jézus azonban odahívta őket. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.” (Lk 18,16-17)

Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Amíg odajutok, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra. Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a presbitérium kézföltételével nyertél. Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy előrehaladásodat mindenki lássa. (1Tim 4, 12-15)

Gondolatok

Don Bosco gondolata a fiatalokról, és elkötelezettségéről az ő oktatásuk és evangelizációjuk iránt: „A fiatalság az emberiség azon szerencsés része, akiken az ország reménye, a család boldogulása és a vallás megbecsülése áll.” Bosco Szent János tanítványai által lejegyzett különböző mondásai:

  • Ígéretet tettem az Úrnak, hogy magamat az utolsó lélegzetemig a szegény ifjaknak ajánlom.
  • Értetek tanulok, értetek munkálkodok, értetek élek, még az életemet is kész vagyok adni értetek.
  • Köztetek teljes mértékben otthon érzem magam; élni számomra azt jelenti: itt lenni veletek.
  • Elloptátok a szívem, amiből nekem semmi sem maradt, kivéve az égő vágy az iránt, hogy titeket az Úrban, szeresselek, hogy értetek jót tegyek, hogy mindnyájatok lelkét megmentsem.
  • Kedves fiaim Jézus Krisztusban, legyek otthon vagy távol, mindig rátok gondolok.
  • Egyetlen óhajom van csak: boldognak látni titeket ebben az életben és a következőben is.

Fohász

Urunk Jézus, Te különös szeretetet táplálsz a fiatalok iránt, és mindannyiunkat meghívsz arra, hogy bizalomban és ártatlanságban hozzájuk hasonlóvá váljunk. Segíts minket növekedni a bizalomban és Isten szeretetében. Növeld a fiatalokban a szentség, a bölcsesség, az öröm, a tisztaság, és a felebarátok iránti szeretet ajándékait. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

8. NAP: SZENTSÉG A HÉTKÖZNAPOKBAN

Szentírási részlet

Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6, 35-38)

Gondolatok

Szalézi Szent Ferenc lelkiségének hatására Don Bosco azt tanította: szentnek lenni könnyű. Hangsúlyozta az Isten adta velünk született kapcsolatot a szentség és az egyén életfeladatai között, melyek azok a szolgálatok, amiket az Úr kér tőlünk, életkorunktól és körülményeinktől függően. A fiatalok életfeladata magában foglalja az örömöt, tanulást, jámborságot, tisztaságot, engedelmességet, Isten és embertársaink szeretetét. Savio Szent Domonkos életrajzában Don Bosco ezt írja: „Ez egyszerű. Földi szentségünk a vidámságunkból áll. Egyetlen gondod a bűn elkerülése legyen, a bűné, legnagyobb ellenségünké, mely Isten békéjét és kegyelmét rabolja el szívünkből. Tegyünk eleget kötelességeinknek, és készségesen imádkozzunk! Kezdj bele most rögtön, és ez legyen a mottód: Szolgáld az Urat szent örömmel!” Don Bosco figyelembe veszi a fiatalok életkörülményeit és érettségét, amikor a következőket mondja a lelki élet gyakorlatáról: „Azt tanácsolom, hogy körültekintően javasoljunk könnyű feladatokat, nehogy elriasszuk vagy kifárasszuk a hűséges híveket. A koplalást, a hosszú imádságokat és más rideg önmegtartóztatásokat egy idő után elhagyjuk, vagy vonakodva, szívtelenül tesszük csak meg. Ragaszkodjatok tehát a könnyű feladatokhoz és hűen gyakoroljátok őket!” „A szentség nem rendkívüli dolgok véghezvitelében áll, hanem mindennapi teendőink életkorunkhoz és körülményeinkhez képest legjobb elvégzésében. Ezért leginkább azzal törődjünk, hogy képességeink szerint teljesítsük kötelességeinket, a még a legegyszerűbb feladat esetében is. Ezen múlik szentségünk, üdvösségünk, örök boldogságunk, de örök boldogtalanságunk is. A legközömbösebb tevékenységek is, mint a fizikai munka, az egészség megőrzése, az evés és ivás is mind értékesek lehetnek.” „Tapasztalataim szerint csak a vallás, a hitélet gyakorlása biztosíthatja az egyetértést a családokban az és e földi siralomvölgyben élők boldogságát.”

Fohász

Jézus Krisztus, Te húsvéti misztériumodban megmentetted az embert a rossztól. Add meg az ifjúságnak, hogy győzni tudjon a mai idők számtalan rabszolgaságán. Ámen.

Ima: Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

9. NAP: BUZGÓLKODÁS A LELKEK ÜDVÉÉRT (ISTEN ORSZÁGA)

Szentírási részlet

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem.  (Jn 10, 10b-17)

Gondolatok

Boldog Rua Mihály, aki igen közel állt Don Boscóhoz (Rua Mihály Don Bosco tanítványa volt és első utóda lett a Szalézi Társaság rendfőnökeként), ő hagyta ránk a Szent rövid, de igen pontos jellemzését: Don Bosco egy lépést sem tett, egy szót sem emelt, áldását sem adta olyan kezdeményezésre, ami nem a fiatalok megmentésére irányult. Eltűrte, ha mások vagyont gyűjtöttek, élvezeteket hajhásztak, megbecsülésre vágytak. Az ő szíve kizárólag a lelkek előtt állt nyitva. Tettei és szavai egyaránt tükrözték jelmondatát: Da mihi animas, cetera tolle! Lelkek adj, minden mást vegyél el! Don Bosco szerint ez a legtöbb, amit emberként tehetünk: higgy és tegyél meg mindent az üdvösségért! A papságról alkotott véleménye is a lelkekért való buzgólkodásról tanúskodik: „Aki a papi hivatást választja, átadja magát az Úrnak, s attól fogva semmi másra nem vágyakozhat a világon, mint hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyen és a lelkek javára tevékenykedjék.”

Fohász

Mennyei Atyánk! Segíts minket, hogy kitartóan, a nehézségek ellenére mindig a Veled való találkozás reményében tudjunk cselekedni. Tetteink, imáink és gondolataink is tükrözzék Hozzád való hűségünket. Ámen.

Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy… Dicsőség… 

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Forrás: www.salesians.org
https://imalanc.ro

Don Bosco közösségért szóló imája
(a napjainkban is megtapasztalható széthúzás, gyűlölködés és személyes önzés gyógyírja)

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy szüntelen erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, hogy ne legyek ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek!

Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. Ámen.

Szalézi reggeli ima

Imádlak Istenem, és szeretlek tiszta szívemből. Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, és hogy ezen az éjszakán megtartottál. Felajánlom neked mai napom jócselekedeteit. Add, hogy minden tettem szent akaratod szerint való legyen, a Te nagyobb dicsőségedre! Őrizz meg a bűntől és minden bajtól! Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen.

Szalézi esti ima

Imádlak Istenem, és szeretlek tiszta szívemből. Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, és hogy ezen a napon is megtartottál. Bocsásd meg a nap folyamán elkövetett rosszat, és ha valami jót cselekedtem, fogadd el azt! Őrizz engem a pihenés alatt, és szabadíts meg a veszélyektől! Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen.

Forrás: https://obudaiszaleziak.hu/