Lourdes-i kilenced közösségben végezve

A kilencedet a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért február 2-10. között imádkozzuk, készülve a Lourdes-i jelenések emléknapjára, február 11-ére, amely Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól a betegek világnapja. Imádkozhatjuk továbbá Szent Bernadatt április 16-ai ünnepére készülve azt megelőzően, vagy az év bármely egymást követő kilenc napján.

Soubirous Szent Bernadett életéről ITT olvashatunk bővebben.
Az életéről készült film ITT nézhető meg.

Lourdes-i kilenced

Keresztvetés

Kezdőének (Ha közösségben végezzük a kilencedet)
https://www.youtube.com/watch?v=FsAbWP4EvF4(szöveggel)

Úrangyalát végzi a kis Bernadett,
Melyre eget nyitnak angyali kezek:
Áve, áve, áve, Mária!
Áve, áve, áve, Mária!
Égi rózsafüzér ragyog kezében,
Mit angyalok fűznek fenn az egekben… Áve… 
Ott térdel Bernadett összetett kézzel,
Melyben szent olvasó és így énekel… Áve… 
Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,
Üdvözöllek Téged e szent barlangban… Áve… 
Csipkefán jégharmat kivirágzott,
Zord tél közepén rózsákat hajtott… Áve… 
Ó, lurdi Szűzanya szállj le szívünkbe,
Hogy az is mennyei rózsákat teremjen… Áve… 
Ha éltünk alkonyán eljön az óra,
Az örök haláltól lelkünket óvjad… Áve… 
Végre Bernadettel ölelj kebledre,
Hogy vele dicsérjünk fenn az egekben… Áve…
 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

Ének (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Litánia (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Záróima:

Üdvözlégy Mária 3-szor
Egészen szép vagy, Mária! – És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! – Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! – Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária! Bölcsességnek széke! – Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!

Hatalmas Isten! Te a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél. Leborulva kérünk, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy minket is részesíts az Ő pártfogása által kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el Hozzád.

Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra, Ferenc pápára, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél, és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen.

Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban meg is nyerhessük. Ámen.

Záróének (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Százerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária
Te vagy a lurdi barlang fényes csillaga.
Fehér rózsaszál értünk leszálltál, 
A sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,
Szent olvasó tündöklik drága kezében.
Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,
A lurdi barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,
Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett:
Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek,
Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!

Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,
Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.
Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,
A sziklabarlang előtt megjelenjenek.

Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott,
Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott:
Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd,
Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.

Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,
Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!
Egykor az égben, dicsőségedben
Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

Keresztvetés

NAPI IMÁK

ELSŐ NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

1. jelenés – 1858. február 11 , csütörtök

Déli Úrangyalát zengték éppen a harangok.

A 14 éves, beteges Soubirous [Szubiru] Bernadett húgával és barátnőjével rőzséért ment az erdőbe. A Massabielle-i [mászábjeli] sziklabarlangnál megjelent neki a Boldogságos Szűz Mária. Az eseményről Bernadett így számolt be: „Társaim után, akik gyorsan átmentek a sekély Gave [Gáv] folyón, én is át akartam kelni… A folyó partján éppen az egyik harisnyámat húztam le, amikor hirtelen zúgást hallottam…, s amikor tekintetem felemeltem és a sziklabarlang felé néztem, ott egy hölgyet láttam ragyogó fehérségben. Megdöbbentem és megilletődötten néztem. Megdörzsöltem a szemem, hátha képzelődöm… Önkéntelenül elővettem az olvasómat, imádkozni kezdtem, de csak akkor tudtam keresztet vetni, amikor a jelenés hölgye karján függő rózsafüzérének aranyos keresztjével keresztet vetett. Ekkorra félelmem is elmúlt. Letérdeltem, s ahogy a hölgy imádkozott, úgy imádkoztam én is. Amikor imáját befejezte, intett, hogy menjek feléje. Nem mertem megmozdulni. Ekkor eltűnt.” Bernadett azt hitte, hogy a másik két kislány is látta a jelenséget. Azok azonban ámulva fogadták szavait. Most már nem titkolhatta el a dolgot. Este édesanyja korholó szavai kísérik ágyba. Átsírja az egész éjszakát.

2. jelenés – február 14., vasárnap

A kislányok addig könyörögtek Bernadett édesanyjának, míg az beleegyezett, hogy ismét a barlanghoz menjenek. Nagymise után, szenteltvízzel felszerelkezve indult útnak a kis csapat. Miután megérkeztek, letérdeltek és imába kezdtek. Bernadett egyszerre felkiáltott : „Itt van, mosolyog!” Bernadett felállt, a jelenés felé indult, meghintette szenteltvízzel, és így szólt : „Ha Istentől vagy, lépj közelebb!” A hölgy erre mosolyogva közeledett, odahajolt a kislány fölé, mintha magához akarná ölelni. Erre Bernadett térdreesik, elsápad, elragadtatásba esik. A vele levők azt hiszik, hogy rögtön szörnyet hal. A közeli malomba futnak segítségért. A molnár karjára kapja a kislányt. Közben megérkezik édesanyja is, akit a többi kislány értesített a történtekről. Ütésre emeli a kezét. De a molnárék megvédik Bernadettet.

Elmélkedés:

Ahogy valaha Szent Fiát, úgy Máriát is a mennyei Atya küldi. Mária égi követként jön, hogy felrázza jelenésével és csodáival a hitetlenségbe hajló emberiséget, és tanúságot tegyen a természetfölötti valóságról.

Bernadett rózsafüzérrel és szenteltvízzel fogadja a jelenést, vagyis az Egyház nyújtotta eszközökkel.

Igyekezzünk szilárdan hinni a természetfölötti világ létében s abban, hogy ahonnan Mária jött, egykor Jézus kegyelméből mi is oda jutunk, ha hallgatunk az Egyház Édesanyjára, Máriára, és használjuk az Egyház kegyelmi eszközeit: a szentségeket és a szentelményeket.

Napi könyörgés:

Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy a mi védelmezőnk és szószólónk Isten előtt, és ezért bizalommal fordulunk hozzád mint jóságos édesanyánkhoz. A lourdes-i jelenések- és csodákban is a Te felette nagy jóságodat és készségedet látjuk, amellyel a Hozzád folyamodókon mindig kész vagy hathatósan segíteni. A Te hatalmas pártfogásodba helyezett bizalmunkat fokozza az a tudat, hogy égi követként jelentél meg a massabielli [mászábjeli] sziklabarlangban. Ilyen gyermeki bizalom hozott ide bennünket, hogy csodás Lourdes-i szobrod előtt térdre borulva arra kérjünk: eszközöld ki számunkra égi atyánknál súlyos bűneink teljes bocsánatát. Bár méltatlanok vagyunk rá, hogy irgalommal felénk fordulj, mégis bizalommal kérünk, engedd úgy tekintenünk Rád, mint bűnös lelkünk menedékére. Reményteljes szívvel menekszünk hozzád és esdve kérünk, hogy békíts ki minket Szent Fiaddal, és szerezd vissza számunkra a kegyelmet, amelyet bűneink miatt elvesztettünk. Ámen.

Folytatás – záróima

MÁSODIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

3. jelenés ‐ február. 18., csütörtök

Ezen a napon Millet [Mile] asszony és Peyret [Pejre] kisasszony kísérték Bernadettet a barlanghoz. Mindketten Mária régi és buzgó tisztelői voltak. Szentelt gyertyát, tintát, tollat és papírt vittek magukkal, hogy a jelenés írja le mondanivalóját. Minden feltűnés elkerülésére, korán reggel kimentek a jelenés helyére. Amint megérkeztek, Bernadett örömrepesve újságolta: „Ott van!” Ezt követően a két kísérő kívánsága szerint vette a tollat és papírt és arra kérte a szép hölgyet, hogy írjon. De az ezt mondta: „Amit én mondani akarok, azt nem szükséges leírnom.” Majd arra kérte a gyermeket, hogy két héten át minden nap jöjjön ki a barlanghoz. Bernadett e harmadik látogatásnál nem esett elragadtatásba, de igen boldognak látszott, noha elmondta, hogy a jelenés nem ígért neki földi boldogságot.

4. jelenés ‐ február 19., péntek

Bernadett édesanyja többé nem ellenkezik. Ezen a napon ő maga is gyermekével tart, de elkíséri a gyermeket a nagynénje is. Amint megérkeznek, Bernadett mindjárt letérdel, kezébe veszi olvasóját és keresztet vet. Ugyanabban a pillanatban elragadtatásba is esett. Mosolygott a látomás irányába, majd hirtelen talpra állt mintha szárnyakat kapott volna. Elindult a jelenés felé. Anyja ijedten kiáltott „Istenem, ne vedd el a gyermekemet!” A nagynéni suttogva mondta a kislányra: „Milyen szép!” Az elragadtatás mintegy fél óráig tartott. Amikor Bernadett magához tért, elmondta, hogy míg a hölggyel beszélgetett, kiabálást halott, s egy erőteljes hang ezt ismételte: „Menekülj, menekülj!” ‐ de a hölgy egy pillantása a hangok irányába elcsendesítette a félelmetes és titkos hangzavart.

Elmélkedés

Jézus a szegények barátja volt. Mária sem ígér földi boldogságot Bernadettnek, de másvilágit igen. Vagyon, pénz, kényelem, jólét, egészség ‐ mindez nem szerepel beszélgetésükben. De a tisztelet, szeretet és gyengédség hangján, miközben a Szűz a francia nyelvnek megfelelően magázza az egyszerű pásztorlányt, a túlvilági élet boldogságáról beszélnek. A sátán közben félelemkeltő morajt támaszt. El akarja gáncsolni a könyörületes Isten tervét. Mária egyetlen tekintete elegendő ahhoz, hogy a gonoszlélek távozzék.  Fogadjuk bizalommal Isten kezéből életsorsunkat. Még ha szegénységet, vagy akár betegséget is bocsájt reánk az Úr. A nehéz lelki harcokat is elvállaljuk Mária segítségében bízva.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Lourdes‐i jelenésedkor mennyei boldogságot ígértél Bernadettnek és tudtára adtad, hogy evilági boldogsággal nem kívánod őt szerencséssé tenni. Te, aki az örök dicsőséged honából szálltál alá, ahol mint az ég és föld királynéja az örök Atya színe előtt örvendezel, jól ismered összes testi és lelki bajainkat és nyomorúságunkat. Látod az élet viszontagságait és nehézségeit, amelyek e siralomvölgyben minden oldalról megkörnyékeznek minket. Mennyi és mennyi törekvés nyilvánul meg jobb és emberibb életért, s végül mégis szerte a világon a szép szavak ellenére milyen sok sóhaj tör fel a szívekből, és milyen sok könny fakad az emberi lelkekből! Örök üdvösségünk hármas ellensége: a világ, a gonosz lélek s a romlott emberi test szakadatlanul újabb és újabb támadásra lendül, hogy a bűnbe sodorja lelkünket. Te légy jóságos Szűzanyánk e nehéz küzdelmeinkben a mi biztos menedékünk és ne engedd, hogy ellenségeink hatalma alá kerüljünk. Eszközöld ki számunkra Istentől a kegyelmet, hogy üdvösségünk ellenségei felett mindenkor diadalmaskodhassunk. Szabadíts meg minket minden lelki veszedelemtől, de tekints reánk testi és anyagi szükségeinkben is, mert a te édesanyai bölcsességed testi és anyagi jólétünket úgy és olyan mértékben gyámolíthatja, hogy lelkünk javára legyenek az erények útján. Rábízzuk életünket édesanyai szeretetedre. Vezess be minket az örök dicsőség honába. Ámen.

Folytatás – záróima

HARMADIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

5. jelenés ‐ február 20., szombat

A jelenések híre mindjobban elterjedt. Egyesek csodálkoztak és imádkoztak, mások azonban gúnyolódtak és kinevették a „hiszékenyeket”. Abban azonban mind megegyeztek, hogy maguk is látni szeretnének valamit. A hét utolsó napján többezren tolonganak a barlang körül. Bernadett ezen a napon, megérkezése után, negyven percig imába merülve térdel a jelenés előtt. Tekintete állandóan a barlangra szegeződik, miközben arcán semmihez sem hasonlítható báj tükröződik. Arca mintha fénylene. Tekintete ragyog, néha‐néha fátyolossá válik; s ilyenkor könny borítja szemét. Arckifejezéséből egy jóságos személy jelenlétére lehet következtetni. Amint a későbbi feljegyzésekből kitűnik, a jelenés annyira leköti figyelmét, hogy a jelenlevő tömegről semmit sem tud. Ez alkalommal nem beszél arról, hogy mit lát és mit hall, mindössze annyit mond, hogy imát tanult a Szűzanyától.

6. jelenés ‐ február 21., vasárnap

Bernadett reggel 6 órakor érkezett a barlanghoz. A hatalmas tömegben alig tudott magának utat nyitni és a megszokott helyre menni. Az emberek hangosan éltették. Ezen a napon ott volt a megfigyelők között Dozous [Duzó] doktor is. Elismerte a jelenések természetfelettiségét. Azért jött, hogy a tudomány szavával, és annak nevében leleplezze, ahogyan ő mondta, a beteges gyermek képzelődéseit. Amikor látta, hogy a kislány az elragadtatás alatt is megőrizte önuralmát és öntudatát, ami abból látszott, hogy Bernadett a mellette levőknek többször odanyújtotta elaludt gyertyáját meggyújtásra, s emellett az orvos érverését és szívműködését is rendesnek találta, ‐ megállapította, hogy nem hisztérikus képzelgéssel áll szemben. A látomás idején az orvos megfigyelhette, hogy a kis látnok arca egyszer elszomorodik és két nagy könnycsepp pereg végig arcán. Mint később Bernadettől megtudta, ez azért történt, mert a szép hölgy is szomorúan nézett a távolba, majd így szólt Bernadette‐hez: „…imádkozzék a bűnösökért!”

Elmélkedés

Bernadettet nem érdekelte a sokaság. Nem törődött azzal, hogy kíváncsian bámulják. Ez a szentek viselkedési módja. Mi viszont elismerést várunk, talán a bókot is jó néven vesszük, örülünk a dicséretnek, vagy az elismerő tapsnak.

Kérdezzük meg magunktól: vajon, ha a Szűzanya ránk tekintene, tőle is elismerést és dicséretet érdemelnénk? Mária arcát szomorúság borította el, amikor a bűnösökről szólt, akik között mi is ott vagyunk. Alázatosságra kívánunk törekedni, amit úgy érhetünk el, ha megismerjük önmagunkat. Lelkünk kimondhatatlanul sokat érhet, ha az Úr Jézus kész volt érte meghalni. Üdvösségünk szempontjából sorsdöntő, ha Mária szomorkodik bűneink miatt. Kerüljük tehát a bűnt és imádkozzunk magunk és mások lelki üdvéért.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Isteni szent Fiad példája szerint különös gondot fordítasz a bűnösökre. Viselkedéseddel eszünkbe juttatod a Megváltó szavait: „Nem a jókat jöttem hívni, hanem a bűnösöket!” Amint az Úr azért jött a földre, hogy a bűnösöket megmentse, te is az elesettek érdekében lépsz elénk, amikor azt kívánod, hogy veled együtt imáinkkal ostromoljuk értük az irgalom Istenét. Ezért biztatod Bernadettet engesztelő imára. Készséggel engedelmeskedünk kérésednek, bár tudjuk, hogy a mi imáink, sajnos, kevés eredménnyel járhatnak, mert mi magunk is méltatlanok vagyunk szent Fiad kegyelméhez. Csak te lehetsz a menedékünk, te vagy a bűnösök szószólója, kérünk tehát, engedd meg, hogy a te imáddal egyesítsük a miénket. Ha veled együtt imádkozunk, nem férhet kétség imádságunk meghallgattatásához és képesek leszünk kiesdeni a mi magunk és bűnös embertársaink igazi és állandó javulását. Így a te közvetítésed által munkálkodhatunk az örök üdvösség elnyeréséért. Ámen.

Folytatás – záróima

NEGYEDIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

7. jelenés ‐ február 23., kedd

A tömeges megmozdulás nyugtalanította a hatóságokat. Ezért megtiltották Soubirous (ejtsd: Szubiru) Ferencnek, hogy leányát a barlanghoz engedje. Bernadettet iskolába küldte édesapja. A kislány lelkében egyszerre érzett legyőzhetetlen vágyat és határozott akadályt. Mégis a barlanghoz ment. A jelenés elmaradt. Leverten ment haza. Lelkében kimondhatatlan volt a szomorúság. Apja szíve megesett rajta, megengedte, hogy ismét kimenjen a jelenés helyére. Az égi hölgy ismét eljött. A látomásban elmerült gyermek mintegy újjászületett. Egyik pillanatban úgy tűnt, hogy szólni sem tud az örömtől, a másik pillanatban könnyekig elérzékenyült arcát az alázatos imádkozó kifejezés tette széppé. Dozous [Duzó] doktorral ekkor egy Estrade [Esztrád] nevű író is jelen volt. A két megfigyelő végül is kijelentette: „Itt imádkozni kell és nem filozofálni, okoskodni.” Bernadett erről a jelenésről nem sokat mondott. Csupán annyit árult el, hogy a jelenés három titkot bízott rá, vagyis Mária bizalmasává tette meg a gyermeket. Mindhárom titkot meg is őrizte, magával vitte a sírba.

8. jelenés ‐ február 24., szerda

A barlangban megjelenő égi hölgy eddig csak bensőséges közléseket adott Bernadettnek. Az elragadtatások révén a nép úgy ismerte meg a kislányt, mint aki rendkívüli jelenségek beavatottja. Küldetést tölt be az égi hírnök rendelkezése szerint. E nyolcadik jelenés alkalmából Bernadett elragadtatása közben a nép felé fordult és fájdalmas hangon ismételte, amit az égi hölgytől hallott: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!” Mária nemcsak a kiválasztott gyermekhez, hanem a bűnösökhöz is szólt. Bűnbánatra intett, mert bánat nélkül nincs bocsánat és égi kegyelem.

Elmélkedés

Bernadettnek kimondhatatlan fájdalmat jelentett, mert egy nap nem látta a kedves égi hölgyet. Nekünk is elmondhatatlan fájdalmat okozhat egy‐egy kedves személy távolléte, vagy elvesztése. Mint Bernadett számára, úgy a mi számunkra is próbaként következnek be ilyen percek az életünkben. Isten látni kívánja, hogy a földi személyek iránti vonzalmakon túl tudunk‐e őhozzá ragaszkodni. Más szóval: Kit szeretünk végső fokon jobban, Istent‐e, vagy csak Isten teremtményeihez kapcsolódunk? A rendetlenül irányított szeretet rendkívüli sok fájdalmat okoz a lelkünknek. Ilyenkor Isten úgy gyógyít minket, hogy addig sújtja lelkünket kínokkal, míg csak fel nem tör belőle a bűnbánat. Előzzük meg Isten végső közbelépését úgy, hogy felhasználjuk korábbi indíttatásait. Ha vétkeztünk, jó szentgyónással tisztítsuk meg a lelkünket és adjunk elégtételt bűneinkért.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Jelenésed alkalmával szomorú és bánatos arccal felkiáltottál: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!”… Azt kívántad kifejezni, hogy igazi bűnbánat nélkül nincs bocsánat bűneinkre, és tudtunkra adtad, hogy bűnbánatra mindannyiunknak egyaránt nagy szüksége van. Bűneinkért elégtételt kell nyújtanunk az általunk oly sokszor megsértett Istennek, mert csak így menekülhetünk meg az örök kárhozat tüzétől. Engedd belátnunk, hogy rengeteget vétkeztünk és Isten különös kegyelme nélkül sohasem tehetnénk eleget bűneinkért. Hozzád fordulunk jóságos Anyánk, kegyes Boldogasszonyunk, és kérünk, hogy könyörögd ki Istentől számunkra a bűnbocsánattal együtt a töredelmes bűnbánati lelkületet is, amely képes lesz minket elszakítani a hiú világ szeretetétől és örökre egyesíteni bennünket Istennel. Ámen.

Folytatás – záróima

ÖTÖDIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

9. jelenés ‐ február 25., csütörtök

Ezen a napon az égi hölgy így szólt Bernadetthez: „Menjen, igyon a forrásból és mosakodjon meg benne!” A kislány a Gave [Gáv] patak felé indult. A jelenés visszahívta. Bernadett meglepetten állt meg. Majd a jelenés biztatására a barlang bal sarkában kaparni kezdett. A kis gödör hamarosan megtelt vízzel. A látnok kislány megízlelte, megmosta az arcát az iszapos vízben, végül tépett a fűszálakból, és rágni kezdte őket. A tömeg azt hitte, hogy a gyermek eszét vesztette. Bernadett megaláztatása azonban nem volt hiábavaló. A kis vízér lassan növekedni kezdett, s már másnap mindenki az ég adományának tekintette. Azóta is igazolják Bernadettet a világ betegei, nyomorékjai, akik a csodás vízben meggyógyulnak, lelkükben megerősödnek. Ezen a napon a jelenés úgy kezdődött, hogy miután Bernadett keresztet vetett, ivott az új forrásból, és megmosta benne arcát. Hamarosan a boldog  elragadtatás perceit érezte, majd e szavakat hallotta: „Csókolja meg a földet alázatból a bűnösökért!” Bernadett készséggel engedelmeskedett. A tömeg utánozta a kislány mozdulatait. Mindenki csodálkozott és reménykedni kezdett. Bernadett ezt a bűnbánati cselekedetet felajánlotta a jelenlevőkért. A massabielle‐i [mászábjel‐i] barlang a lelki megújhodás sziklafalává vált, olyan hellyé, ahol ettől kezdve a bűnbánat virágai teremtek.

Elmélkedés

Ezek a kifejezések: „megaláztatás”, „alázatosság”, „önmegtagadás”, ‐ nagyon idegenek és távol állnak a mai embertől. Az Úr Jézus elfogadta a megaláztatást, istállóban született és a gyalázat fáján halt meg, s noha az Isten Fia volt, megváltói alázatból megmosta tanítványai lábát, élete során önmegtagadásból számtalanszor böjtölt, virrasztott, imádkozott. Nekünk is szeretnünk kell az élet nyújtotta megaláztatásokat, vállalnunk kell életünk keresztjeit. A sátán rengeteg embert kerít hálójába hiúságánál vagy kevélységénél fogva. Talán ebben botlanak el a legtöbben. Lourdes‐ban ma is a földet csókolják alázatosságból a zarándokok. Bennünket ez a rövid fohász intsen alázatosságra, szerénységre, lemondásra: „Ne nekem, Uram, ne nekem, hanem neked legyen dicsőség. Ámen.”

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Hozzád folyamodunk, aki az Egyház Anyja agy, mert megdermeszti lelkünket az ádáz küzdelem, amely szerte a világban szent hitünk és egyházunk látható feje ellen folyik. Oltalmadba ajánljuk a szentséges atyát, a római pápát, akire szent Fiad rábízta nyájának őrzését és vezetését, amikor megbízta az apostolokat, élükön Péterrel, hogy tanítsák az embereket. Jóságos Anyánk, te látod, hogy milyen félelmetesen terjednek a világban a téves felfogások. Kérünk, eszközöld ki Istentől a lelkek számára a felvilágosító kegyelmet. Imádkozz értünk, hogy mindannyian egy hitben, egy reménységben és ugyanabban a szeretetben egyesüljünk, az egy és igaz Isten szolgálatában. Ámen.

Folytatás – záróima

HATODIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima:

Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

11. jelenés ‐ február 27., szombat

Bernadett arcán ezen a napon a szokottnál is bensőségesebb öröm tündöklött.  Elragadtatása perceiben e szavakat hallotta: „Menjen, és mondja meg a plébánosnak, hogy itt kápolnát kell építtetnie.” A jelenést követően Bernadett nagyon aggódónak látszott.  Később bevallotta, hogy abban az időben jobban félt plébánosától, mint a rendőröktől. Mégis elment hozzá, s átadta az üzenetet. Plébánosa hidegen fogadta, kérdésekkel árasztotta el. Végül, bár ő is az Istenanyára vélt ráismerni, mégis így bocsájtotta el a kislányt: „A Lourdes‐i plébános nem tárgyal olyanokkal, akiket nem ismer. Mondja meg a jelenés hölgye a nevét, és bizonyítsa be, hogy az, akinek mondja magát.”

12. jelenés ‐ február. 28., vasárnap

Bernadett megérkezése előtt, több mint kétezer ember gyűlt össze, egyrészt kíváncsiságból, másrészt buzgóságból. Ezen a napon a jelenés csak Bernadettnek szólt. Amikor a  kislány magához tért a szent révületből, egyenesen a templomba ment szentmisére. A Szűzanya, úgy mint az ötödik jelenéskor is, a kis látnok lelki átformálására fordította az időt.

Elmélkedés

Szent Jakab apostol mondja: „Aki a nyelvével nem vétkezik, tökéletes ember.” Ezért soha nem jó, ha elhamarkodottan sokat beszélünk. Bernadett megfigyelése szerint még a Szűzanya is magába szállt és gondolkodott, mielőtt a kápolna építését kérte. Bernadett  az üzenet átadásakor mindenre egyszerűen és röviden felelt a plébánosnak. A tizenkettedik  jelenéskor, mint az ötödik jelenéskor is, a kis látnok mindenről hallgatni tudott és magával vitte  a sírba ezeknek a jelenéseknek a tartalmát. 

Fogadjuk meg, hogy ezentúl mi is kerüljük a fecsegést, ezáltal beszédünk rövid és mindig mindenben igaz lesz. Mindig gondoljuk meg, hogy mit fogunk beszélni.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Azért jöttél a földre, hogy utat mutass a lelkeknek szent Fiadhoz. Azt kívánod, hogy mindenki szeresse isteni szent Fiadat. Sokan vannak mégis, akik nem szeretik őt, mert rá sem találtak, vagy teljesen megfeledkeznek róla. Tagadják és üldözik őt, harcolnak evangéliuma ellen. Engedd, hogy mi lángolóan szeressük szent Fiadat, és jóvá tegyük az ellene elkövetett sértéseket. Bevalljuk, hogy mi is nagyon gyengék vagyunk Krisztus szeretetében. Ezért téged, a szép szeretetnek Anyját esdve kérünk: gyullaszd lángra szívünkben az Isten iránti igazi szeretetet. Úgy alakítsd lelkünket, hogy életünkben és halálunkban egyaránt az igaz istenszeretet hassa át bensőnket, hogy ennek a szeretetnek boldogító folytatása legyen az örök hazában Istennel való találkozásunk és egyesülésünk. Ámen.

Folytatás – záróima

HETEDIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima:

Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

13. jelenés ‐ március 1., hétfő

Bernadett ezen a napon az egyik hívő kérésére nem a saját rózsafüzérét, hanem az említett asszonyét vitte magával a jelenés helyére. Amikor a kölcsönvett rózsafüzéren kezdett imádkozni, a Szűzanya helytelenítésére talált. Bernadett erre azonnal elővette saját rózsafüzérét és azon folytatta imáját. A jelenlevők utánozták mozdulatát és lelkes felkiáltások közepette ők is magasba emelték rózsafüzérüket. A jelenés egész ideje imában telt el. A Boldogasszony így kívánta kifejezni, hogy az ima mindennél fontosabb.

14. jelenés ‐ március 2., kedd

Ez alkalommal a jelenés hölgye lelkesedésre serkentette a jelenlevőket. Bernadett arckifejezése az elragadtatás idején a belső örömet tükrözte vissza. Az elragadtatás legmegrendítőbb jelensége mutatkozott: a kislány mindenki szeme láttára felemelkedett a földről. Az égi hölgy ekkor ismételte meg üzenetét a plébánoshoz, és azzal toldta meg, hogy kívánságára körmenetben zarándokoljanak erre a helyre az emberek. A plébános az üzenet átvételekor zord hangulatban fogadta Bernadettet: kereken kijelentette a kislánynak, hogy az égi hölgy hagyjon fel az üzengetéssel. Végül így szólt a kislányhoz:  „Annál a sziklabarlangnál van egy vadrózsabokor. Virágozzék ki az egész tömeg szemeláttára.” Bernadett mosolyogva távozott a plébánostól. Jól sejtette, hogy a csipkebokor kivirágzására nincs szükség. Ettől az időtől kezdve ugyanis az újonnan fakadt forrásban egymás után gyógyultak meg a betegek. A zarándokok is egyre nagyobb számban érkeztek a barlanghoz. A hívő nép a látottak nyomán bűnbánatot tartott és biztosnak tartotta a Szűzanya jelenlétét.

Elmélkedés

A Szentszűz észrevette a rózsafüzér cserét. Azokban az években az egyházi előírás szerint mindenkinek a saját rózsafüzérén kellett imádkoznia. Csak az előírások betartása esetén részesülhettek a hívek az imájukhoz kapcsolt kegyelmekben. A Szűzanya tehát feltétlen engedelmességet kíván az egyházi előírások iránt. 

‐ Milyen a mi állásfoglalásunk az egyházi előírásokkal kapcsolatban? Tudunk‐e kellő készséget és szófogadó lelkületet tanúsítani? Ugyancsak az Egyház iránti engedelmességre utal az a tény is, hogy a Szentszűz másodszor is a lourdes‐i plébánost kéri fel Bernadett közvetítésével a kápolna építésére.

‐ Milyen a mi álláspontunk és viselkedésünk lelkipásztoraink és egyházi elöljáróink iránt? Tudunk‐e egymásután többször is, de mindig alázatosan, engedelmeskedni kész lelkülettel megismételni olyan kérést, ami véleményünk szerint lelki életünk hasznára válhat?

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy az ég Királyné Asszonya! Légy ezerszer áldott! Velünk együtt áldjanak és dicsőítsenek téged az angyali seregek, a nap, a hold és a csillagok, a hegyek és völgyek, erdő és mező, ég és föld minden lakója, Isten minden látható és láthatatlan élő és élettelen teremtménye. Áldjon és magasztaljon téged minden, mert személyesen jöttél hozzánk, hogy alázatos megjelenésed által megerősítsed az Egyház ősi tanítását, mely szerint szeplőtelenül fogantattál. Légy áldott, anyai jóságodért, mellyel úgy kívántad megerősíteni gyermekeid hitét, hogy az Egyház tanítása iránti bizalmat is megerősítetted lelkünkben. Akaratunkat kívántad megerősíteni Egyházunk iránti engedelmességben. Ámen.

Folytatás – záróima

NYOLCADIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

15. jelenés ‐ március 4., csütörtök

Március harmadikán nem jelent meg az égi hölgy Bernadettnek, noha a kislány ott volt időben a barlangnál. Másnap, csütörtökön húszezernyi ember várakozott a jelenésre. Nagy csodát reméltek, s még abban is bíztak, hogy a titokzatos hölgy végre bemutatkozik. Jelen voltak a hatósági hivatalos személyek is, köztük a polgármester, és a rendőrkapitány. Két rendőr kísérte a kislányt házukból a barlanghoz. Mivel sorrendben  ez volt a tizenötödik jelenés, sokan úgy gondolták, hogy egyben az utolsó is lesz. Egy óra hosszat tartott a boldog találkozás. A felindultság elragadtatásba emelte a tömeget: mindenki letérdelt, bűnbánatot tartott. Bernadett a jelenés befejeződésekor kijelentette,  hogy az égi hölgy nem búcsúzott el. Bizonyára még nem fejezte be művét.

16. jelenés ‐ március 25., csütörtök

Bár, a Szűzanya által megjelölt szokásos hét eltelt, Bernadett időnként továbbra is elment a barlanghoz. A barlang közelében oltárasztalt rögtönöztek a hívek, melyen mindig gyertya égett és virág díszlett. Közben a harmadik hét is letelt. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe közeledett. Bernadett vonzást érzett a szívében, hogy az ünnepet a barlangnál töltse. Ezt a vonzást más lourdes‐i hívek is érezték. Az éjjelt átvirrasztották. Bernadett ezerszer is elmondta az Üdvözlégyet. Reggel azután bement a barlangba. Ott már várt rá az égi hölgy, kedvesen és mosolyogva intett felé. Bernadett zavartan kért bocsánatot késéséért. A jelenés megnyugtatta. Bernadett későbbi naplójegyzeteiben megjegyzi, hogy a jelenés soha nem mutatkozott olyan jóságosnak és bátorítónak mint ekkor. Ezért is bátorkodott előhozakodni kérésével: „Asszonyom, legyen olyan jó és mondja meg, ki Ön?” Bernadett kétszer megismételte kérését, mire a jelenés csak mosolygott, de annyi szeretettel, hogy a kislány most már könyörögve, esdve rimánkodott. Erre a csodálatos szépségű nő elkomolyodott és úgy látszott, mintha megalázkodna. Kezeit összetette, tekintetét az égre emelte, aztán karját lassan széttárta és a gyermek felé hajolva ezt mondta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Elmélkedés

A titok feltárult. Bernadett, az egyszerű kislány volt méltó arra, hogy hallja a kijelentést. IX. Pius pápa négy évvel előbb hirdette ki hittételként a Szentszűz szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Most az égi Anya is tudomására hozta a világnak a nagy titok fenséges voltát. A hívő nép sejtelme valóságnak bizonyult. Lourdes, a kis hegyi város szent örömmel telt meg: az égi Anya kegyes volt éppen hozzájuk leszállni. A plébános nem ellenkezett többé. Fölfedte magát a titokzatos jelenség. Boruljunk le szent hódolattal mi is a szent Szűz elé. Bár nem foghatjuk fel kiváltsága nagy titkát, élő hittel magasztaljuk mégis a Szeplőtelen Szűz Máriát: Krisztus Anyja, az Egyház Anyja és a mi jó Anyánk. 

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Az irántad való szeretet arra biztat minket, hogy megkérjünk, tégy minket imádságoddal alkalmasnak arra, hogy életünk minden megnyilvánulása embertársaink megszentelésére szolgáljon. Add, hogy akik velünk érintkeznek, akikkel együtt élünk és dolgozunk valamennyien megújuljanak Krisztusban az Egyház szándéka szerint. Engedd, hogy hűséges gyermekeid és a kedves kis Bernadett példája szerint fáradhatatlanul dolgozzunk a szent Evangélium terjesztésében. Ne engedd, hogy a romlott világ rossz példája és helytelen felfogása letérítsen minket a jó útról. Fogj kézen bennünket és vezesd lelkünket az égi hazába, hogy ott minél előbb rád találjunk és soha meg nem szűnő örömünkben magasztaljuk szeplőtelen szent fogantatásodat. Ámen.

Folytatás – záróima

KILENCEDIK NAP

Keresztvetés

Kezdőének: Úrangyalát végzi a kis Bernadett… (Ha közösségben végezzük a kilencedet)

Előkészítő ima: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket, és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét, Veled és Általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A nap eseménye

17. jelenés ‐ április 7., szerda

A Szűzanya március 25‐én Bernadett kérésére bemutatkozott, s ezt követően április 7‐én a nép szemeláttára csodával hitelesítette bejelentését. Bernadett a jelenés idején égő szentelt gyertyát tartott a kezében. A gyertya lángja a leány kezét nyaldosta. Egyszerre kiáltás hallatszott: „Megégeti magát…!” A közelben tartózkodó Dozous [Duzó] doktor azonban megtiltotta, hogy eloltsák a gyertyát az elragadtatásba esett kislány kezében. Egynegyed óráig csapkodták a lángok Bernadette kezét, de semmilyen égési sebet nem okoztak. Az orvos hamarosan végbevitte az ellenpróbát: az elragadtatás után többször a kislány keze alá tartotta a gyertyát, mire Bernadett mindannyiszor gyorsan elkapta kezét a lángból, s azt mondta: „Maga megéget engem!” Ugyanaz a gyertya egyszer éget, máskor nem. Különös jelet adott a Szűzanya az állhatatosan kitartó népnek. Ez volt egyúttal az utolsó látomás, amelynek a nagyközönség is szemtanúja volt.

18. jelenés ‐ július 16., péntek

Miután Bernadett időközben először járult szentáldozáshoz, e nap estéjén a jól ismert hívást érezte a szívében. Amikor azonban nagynénjével a helyszínre ment, már messziről láthatták, hogy a barlang nyílása be van deszkázva és előtte rendőrök járkálnak. Bernadett ezért a Gave [Gáv] patak túlsó partján térdelt le a barlanggal szemben. Amikor a toronyban az esti Úrangyalára szólaltak meg a harangok, a leány hirtelen összerezzent és örömtől sugárzó arccal mondta: „Ott van, ott van!” Mégegyszer és utoljára elmerült az elragadtatás boldog érzésébe, amelynek örömét a földön többé már nem élvezhette, mert a Szűzanya most véglegesen búcsút intett kis választottjának. Ezzel az utolsó jelenéssel kívánta véglegesen megerősíteni a Szűzanya Bernadettet fontos küldetésében, mert bizony sok nehéz nappal kellett szembenéznie. Püspöke zárdába küldte, ahová nem távozott szívesen, mert továbbra is családi házukban szeretett volna élni. Az elkövetkező hónapokban tüzetesen és ismételten hivatalosan kikérdezték. Igen sokszor meg kellett esküdnie a jelenések valódiságára. Megannyi megpróbáltatást juttatott a Szentszűz választottjának, akinek a lelkébe tizennyolcszor véste bele anyai szeretete jóságos arcvonásait.

Elmélkedés
A természeti törvényeket Isten mindenhatósága megkerülheti. Ez sokszor meg is történt már a történelem folyamán. A Szentírás és a szentek élete számtalan ilyen esetre nyújt példát. Isten ura a természetnek: teremtője és kormányzója. A természet rendje fölött álló mindenható isteni akarat bármit végbevihet. Korunk modern embere sok mindent tud. Legyőzheti bizonyos mértékben a természet erőit, felülkerekedhet rajtuk, de meg nem kerülheti őket. Csodát a maga erejéből ember nem képes művelni. Boruljunk le lélekben a mindenható Isten előtt. Köszönjük meg neki, hogy a Szűzanya jelenésével utat mutatott számunkra a természetfeletti világ felé és erőt nyújtott lelkünknek tovább küzdeni a túlvilági élet célkitűzéseiért.


Napi könyörgés
Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Te, aki mind a tizennyolcszor a szentolvasót tartottad kezedben, amikor megjelentél Bernadettnek, és így adtad tudtunkra, hogy a rózsafüzér imádság milyen hathatós eszköz a bűn ellen, esdve kérünk, taníts meg minket jól imádkozni. Töltsd el lelkünket az igaz hit, reménység és szeretet kegyelmével, melyért meg nem szűnünk veled együtt könyörögni Istenhez. Szent olvasódnak imádsága erősítsen minket életünkben és halálunkban egyaránt. Hozzácsatoljuk ezt az ájtatosságot is, melyet tiszteletedre végzünk.

Lourdes‐i Szentszűz, Isten Anyja, az Egyház Anyja és a mi Édesanyánk, áldjuk a te szeplőtelen szent fogantatásodat! Örvendező szívvel szólítunk neveden és arra kérünk, hogy hallgasd meg kegyesen az e kilenced alatt hozzád intézett könyörgésünket.
Lourdes‐i szent Szűz, légy a mi vigaszunk küzdelmes életünkben, különösen halálunk óráján. Ámen.

Folytatás – záróima

Forrás: Lourdes-i kilenced imafüzet 
http://www.fogadalmitemplom.hu/download/kiadvanyok/kilenced_teljes.pdf