Márton Áron püspök

Márton Áron püspökról sok információ, továbbá beszédei és írásai  olvashatóak a Gyulafehérvéri Római Katolikus Érsekség weboldalán.

Életéről szóló dokumentumfilmek: 

Emelt fővel – Márton Áron élete (1994)

MAGYARADÁS / A püspök reggelije – Márton Áron első ötven éve

Márton Áron 1896-1980

Ima Márton Áron püspök boldoggá avatásáért

Imakilenced Áron püspökkel Isten népéért

A kilencedet imádkozhatjuk az év bármely egymást követő kilenc napján, például Áron püspök mennyei születésnapjának ünnepére készülve szeptember 21-28. között.

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. napIma

1. nap

Imádkozzunk együtt Jézus Krisztussal, aki az Eucharisztiában jelen való jó barát és táplálék a vele járók számára! 

Elmélkedés

   Jézus a sok tanítvány közül munkatársakat választott magának. Három éven át éjjel-nappal velük járt. Akarta, hogy lássák életét, hallják szavait, megsejtsék gondolatait, ráérezzenek lelkiségére. Ők, a kiválasztottak, Jézus egyéniségén át ráéreztek saját fogyatékosságaikra, beismerték bűneiket, szeretni kezdték az Urat, aki ennyire szerette őket.

   Az Úr elfogadta szeretetüket, s mert elfogadta a vele való egységüket, előre látta, hogy szenvedésekkel terhes lesz jövőjük. Így történt, hogy döntött végleges itt maradásáról a kenyér és bor színe alatt, és nekünk adta magát az Eucharisztiában, mert szerette övéit, mindvégig szerette őket (vö. Jn 13,1). Forrás, táplálék, az emberrel sorsközösséget vállaló együttlét ez. Együttlét mindazokkal, akik szabadon, önként, szeretetből neki adják magukat. 

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk:

   Maradj velünk, Jézus!

   A kenyér és a bor egyszerű színeiben rejtőző Istenünk, hódolattal imádunk téged és kérünk, …
   Hogy szerény jelenléteddel megtaníts minket „csak” jelen lenni minden ember számára, …
   Hisz féltve őrizzük lelkünkben jelenlétedet, …
   Életünk mindennapjaiban annak tudatosítására, hogy velünk az Isten, …
   Hogy az Eucharisztia legyen az életben végzendő feladataink táplálója, …
   Hogy az élet terhét hordozva meghalljuk hívogató hangodat, …
   Fáradozásainkban erősítőnkként, …
   Zaklatott szívünk megnyugtatására, …
   Erőddel, amely támogat minket a gyengeségünk okozta veszélyhelyzetekben, …
   Kínjaink enyhítőjeként hozzád folyamodunk, …
   Hogy Oltáriszentséged színeiben kísérj utolsó utunkon Atyád színe elé, …
   Áron püspökünk Eucharisztia iránti tiszteletét felidézve kérünk, … 

Könyörgés

Az Eucharisztiában ránk várakozó Krisztusunk imádunk, áldunk, dicsőítünk téged, mert értünk végzett tetteiddel megmutattad az emberek iránti szeretetedet. Szereteted bátorítson bennünket, hogy veled járjunk, tanításodból okuljunk, hozzád hűségesek maradjunk, rólad és műveidről tanúságot tegyünk, hogy te is magadénak vallhass minket mennyei Atyád előtt. Ámen.

2. nap

Imádkozzunk aggódó szeretettel nemzetünk jövőjéért, gyermekáldásért népünk körében!

Elmélkedés

   „Áldottak az anyák, akik vérük árán gyermeket szülnek és nevelnek. Áldottak az édesapák, akik Isten szándéka szerint hűséggel vállalják a verejtékes munkát és a gondokat családjukért. ” (H1, 123.)

   „Megvetni, megtagadni az élet fakasztását, vagy megölni az anyaméhben csírázó életet, annyit jelent: hajlamosak vagyunk arra, hogy megvessük, megtagadjuk, megsemmisítsük a felnőttek életét is. Amilyen érvekkel próbáljuk igazolni a nem kívánatosnak ítélt gyermek megölését, ugyanazokra az érvekre hivatkoznak a különböző diszkriminációk elméleteinek megfogalmazói és politikusai. Ugyanazokkal az érvekkel próbálják igazolni fajok, népek kiirtását, haláltáborok létesítését, öregek, betegek, szellemi és testi rokkantak, nyelvi, ideológiai, vallási csoportok gyökeres kiküszöbölését.” (H7, 170.)

   „Az ítélet napján a megszületett gyermekek felvonulnak Isten elé, hogy áldást kérjenek édesanyjukra, aki Isten szándékai szerint vállalta, vére árán megszülte, sok testi és lelki törődéssel gondozta őket, és áldást édesapjukra, aki férfias kötelességtudattal, verejtékes munkájával, sok lemondással és fáradsággal dolgozott népes családjáért, teremtette elő a mindennapi kenyeret és emberré nevelte őket.” (H1, 124.)

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk: 

   Kérünk téged, hallgass meg minket! 

Istenünk, aki egymásnak teremtetted a férfit és a nőt, mert jó nekik a közösség, add, hogy minden fiú és lány felismerje élethivatását, és a házasságra hivatottak megtalálják életük párját! …
   Atyánk, aki a férfira és nőre bíztad az emberi élet továbbadását, neveld ifjainkat felelős apaságra és anyaságra! …
   Jézus Krisztus, aki családban tanultál szeretetet, munkát, egymásról való gondoskodást, áldd meg a családokat egymás iránti szeretettel! …
   Urunk, add, hogy olyan szeretetet tanuljunk egymástól, amely gondoskodásra és munkára vezet a ránk bízottakért! …
   Jézus Krisztus, aki beleszülettél egy nemzetbe, s annak üdvéért aggódtál, neveld belénk a nemzetünk iránti szeretetet, amellyel felelősséget és munkát vállalunk népünkért! …
   Urunk, aki először népedet szeretted, és az a szeretet az idegenek felé is odafordított, add úgy szeretnünk egymást, hogy jóakarat és segítőkészség vezessen minden nemzet és minden segítségre szoruló ember iránt! …
   Jézus, aki engedelmes voltál, vezess igaz bánatra minden család elleni bűnünk fölött, s adj erőt, hogy életünk hátralevő részében kijavíthassuk rossz tetteink következményeit! …
   Kérjük, hogy Áron püspökünk velünk imádkozzék nemzetünk jövőjéért és gyermekáldásért népünk körében! …

Könyörgés

Istenünk, te vagy a szeretet, mi pedig a te képedre és hasonlatosságodra alkotott, általad nagyon szeretett, és ezáltal szeretetre képes emberek. Kérünk, segíts megtanulni, hogy a szeretet tettekben, másokért végzett cselekvésben nyilvánul meg. Add, hogy ilyen tettek által teljesedik ki arcunkon a te képed és hasonlatosságod. Ámen.

3. nap

Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesülésüket szolgálja!

Elmélkedés

   „Nem véletlen, hogy Erdélyben a templom mellett szinte mindenütt ott van a hitvallásos iskola. Valahányszor népünknek újra kellett kezdenie az életet – és hányszor ismétlődött ez a történelem során! –, az új alapvetéshez a templomban gyűjtött erőt, az újraépítést pedig mindig az iskolában kezdte meg, és az iskola által hajtotta végre. Iskoláit ezért építette és tartotta fenn súlyos áldozatok árán; ezért építette újra minden dúlás után; ezért követelte ki a mindenkori törvényhozó hatalomtól azok jogainak tiszteletben tartását; s ezért védte azokat a támadó törekvésekkel szemben körömszakadtáig. Úgy látta és tapasztalta, hogy életének legidőtállóbb erőssége a templom mellett az iskola.” (B1, 112.)

   A harcos ateista időkben és a nemzeti türelmetlenség eredményeképpen egyházi iskoláinkat 1948-ban szétverték, s azok működését az 1990-es változások után sem engedélyezték, valamint a tanulmányi alapok visszaszolgáltatását is mellőzték. Évszazadok szellemi, kulturális, lelki kincsei semmisültek meg, s a maradék szellemi-lelki akarás, lelket kimerítő erőfeszítés vajmi kevés eredmény hozott.

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk: 

   Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Jézus Krisztus, aki olyan nemzetbe születtél, amelynek minden férfi tagja írt és olvasott, s anyanyelvén, a szent könyveken nevelődött, tekints a gyermekekre, s adj nekik alkalmas tanítókat és nevelőket, akik összhangzatosan formálják a rájuk bízottak szellemi-lelki életét! …
   Támassz, Urunk, elkötelezett vezetőket népünk élére, akik tehetséggel és eséllyel sikerre viszik a szellemi-lelki nevelés biztosításához alkalmas törvényhozást! …
   Urunk, te mesterséget tanultál Szent Józseftől, így felnőttként munkáddal tudtad biztosítani a mindennapi kenyeret. Segítsd iskoláinkat, hogy szakmai ismereteket nyújtva, az életben való érvényesülésre készítsék a tanuló ifjúságot! …
   Imádkozunk a tanárokért és hitoktatókért, hogy nyerjenek tőled erős lelket a munkára. Adj nekik, Urunk, meggyőződéses kitartást, hogy megláthassák a felnövekvő fiatalokban munkájuk eredményét. …
   A felmerülő nehézségek, kudarcok ellenére éljen a nevelőkben szent életű Áron püspökünk derűs, jobb jövőbe vetett reménye! …
   Tudatosítsd, Urunk, a nevelők lelkében, hogy az igazságot tanító emberek ragyogni fognak országodban, miként a csillagok! …
   Urunk, aki gondoskodtál özvegy édesanyádról, taníts szüleink megbecsülésére, hogy szükségükben támaszuk lehessünk! …
   Segíts, Urunk, hogy Áron püspökünk nevelői példáját méltó módon kövessük! …

Könyörgés

Jézus Krisztus, te megparancsoltad apostolaidnak, hogy engedjék hozzád a gyermekeket, mert „ilyeneké a mennyek országa” (Mt 19,14). Figyelmeztettél is: „ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). Kérünk, add megértenünk, hogy legfontosabb erényeink egyike, ha mennyei Atyánkban bízunk, rá hagyatkozunk, és szeretetből az ő akaratát tesszük. Így, először Isten országát és annak igazságát keresve, ígéreted szerint a többi is megadatik nekünk. Ámen.

4. nap

Imádkozzunk az ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért!

Elmélkedés

   „Az ifjúságnak olyan eszményeket volt és van alkalma megélnie, olyan tények feküsznek előtte, hogy nem csoda, ha nem lelkesedik az apák világáért. Az új idők új feladatok elé állították.” (H1, 155.)

   A feladatok felvállalásához nem kapott kellő képzést, a lelkéből sok esetben az Istenbe vetett hitből áradó erőt is kilúgozta a hitetlenségre nevelő világ. Nem látta apáinak a természetfölöttire épülő életpéldáját, s tetteikkel, gondolkodásukkal gyakran nem ért egyet. Keresi önmagát és a hiteles utat, ezért sokszor csapdába, a szélhámosok és körülötte ügyeskedő hízelgők kelepcéjébe esik.

   Jézus követésére akkor indul, ha Krisztus útjait hitelesen járják azok a felnőttek, akik tetteik alapján tekintélyt jelentenek számára. Ifjak és szülők, nemzet és ország jelene így építkezik a múltból, s formálja az új generáció eszméin, hitén, irányultságán át a jövendőt. Összeforrottak vagyunk a múlt, jelen, jövő minden erényében, bűnében és így formált sorsunkban is.

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk:

   Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Irgalmas Isten, adj a felnőtteknek bűnbánó szívet, s indíts őket szíved szerinti cselekedetekre! Segíts, hogy legyenek a szülők, nevelők, felnőttek hitelesek a becsület dolgában Isten és emberek, az ifjak és gyermekek előtt: hogy azt mondják, amit Isten színe előtt gondolnak, és azt cselekedjék, amit így helyesnek és méltónak találnak! …
   Add, hogy az ifjúság nyerjen becsületben követhető, tekintéllyel előtte járó vezetőket! …
   Bátorítsd, Urunk, ifjúságunkat szent feladatok vállalására és felelősségteljes munkára! …
   Tudatosítsd, Urunk, a fiatalokban, hogy csak akkor alakítják helyesen a jövő történéseit, ha engedik lelküket általad formálni, és tetteikkel követnek téged! Szereteteddel vezesd a fiatalokat egészséges önbizalomra, tőled kapott ajándékaik felismerésére és tehetségeik helyes felhasználására! …
   Áron püspökünk országodért odaadással dolgozott, vele együtt kérünk: …

Könyörgés

Mennyei Atyánk! Szent Fiad, Jézus Krisztus munkás ifjúsága után, érett felnőttként hirdette meg országodat s annak igazságát, és hűségesen járta a te akaratod szerinti életútját. Könyörögve kérünk, áldd meg népünket szolgalmas, dolgozni akaró, munkájukat jól végző ifjakkal. Adj lelkükbe beléd vetett bizalmat, segítsd őket e gyermeki bizalomra és párbeszédre önmagaddal. Adj nekik tántoríthatatlan szívet, erős lelket, a szenvedések felvállalására is készséges akaratot, hogy Jézus Krisztussal járják életútjukat. Ámen.

5. nap

Imádkozzunk a házasulandókért, házastársakért, szülőkért!

Elmélkedés

   „A házasságra alaposabban kellene készülni, mint a legnehezebb életpályára. Az ifjaknak és jegyeseknek mindenekelőtt azt kellene átgondolniuk, külön-külön és együtt is, igazi-e és teherbíró-e a szeretet, mely egymásra-találásuk óta kinyílt a lelkükben? Mert ennek az a rendeltetése, hogy erőforrás legyen számukra egy egész életen keresztül. 

   A hitvesi szeretet az emberi szeretet legtökéletesebb és legbensőségesebb megnyilvánulása. A szerelem láz, a szeretet nem láz. A szerelem rózsaszínű lángja hamar lelohad, az igazi szeretet viszont magába foglalja az egymásért való felelősséget, kibír minden megpróbáltatást, s addig tart, ameddig az élet. Azért mondják, hogy az igazi szeretet nem egy, nem is tíz esztendőre szól, nem visszavonásig vagy kiábrándulásig, hanem örökre.” (H2, 105-106.)

   „A szülők ne aggódjanak, hogy nem tudnak gyermekeik számára vagyont gyűjteni. S még azon se, ha nem tudják őket olyan előkelően nevelni, mint ahogy szeretnék. Gyermekeitek neveteket akkor fogják áldani, mert a legértékesebb örökséget akkor kapták, ha a Szentlélek kegyelmeivel acélkemény és kristálytiszta jellemhez segítitek, ha becsületességre, munka- és igazságszeretetre és istenfélelemre nevelitek őket.” (H2, 54.)

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk: 

   Taníts minket szeretetre!

   Mennyei Atyánk, te vagy a szeretet. Szeretetből teremtetted a világot, s benne személyes szeretetre az embert. …
   Aki szeret, odaadja lényét, s befogadja társát. Gyümölcsöző szeretetben egyesülve vele, bőséges életben részesül. Ezért kérünk: …
   Istenünk, te szeretetből egész valódat adod az embernek, s akik befogadnak, részesülnek örök életedből. …
   Segíts életünkkel olyan példát nyújtani az egymást kereső fiataloknak, amely által megértik, milyen fontos a befogadás és a készség, hogy önnön érdekeinken túllépve, szeretetből teljesen ajándékba adjuk magunkat! …
   Őrizd meg a fiatalokat az önző bezártságtól, s adj lelkükbe bátorságot, hogy vállalni tudják a szent családi életben önmaguk teljes odaajándékozását! …
   Részesíts minket, Urunk, Áron püspökünk Gondviselésedbe vetett bizalmából és hitéből! …

Könyörgés

Könyörögve kérünk Atyánk, segíts, hogy Szent Fiad példáján át jussunk el a szeretetnek arra a szépségére, amelyben mindig a másik személy a legfontosabb, valamint arra a személyi érettségre, amelyben általad embertársainkért tudunk élni és dolgozni, s így a te szeretetközösséged országát építeni. Ámen.

6. nap

Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!

Elmélkedés

„Ha megkérdezünk egy-egy fiatalembert (…), hogy végeredményben miért nem ment el papnak, rendszerint ez a válasz: nem éreztem magamban elég erőt. (…) Kevés volt tehát a hit, kevés a szent tűz, kevés a lelkesedés, kevés az áldozatosság, kevés a lendület, kevés a fölfelé-tekintés, több a csüggedés, több a jelenvalók szeretete, több a családalapítás vonzása, több a földi pályák, a földi karrier ereje, több a földre nézés.

   Ez az alulmaradt és lemaradt, ki nem fejlődött és virágzásban elfagyott hivatás, ez az égi virág vádlóként lép fel. A vádlottak padján ülnek: a családi kör, a társadalom, az irodalom, a sport, a mozi, az Isten szolgái stb. Ti daloltátok a fülembe a jelenvalók szeretetét, ti ijesztettetek el a legszentebb élettől, festettétek oly sötétre a jövő képét, ti miattatok volt oly kevés hitem, hiányzott a lelkesedés, néztem az ég helyett a földet, Krisztus helyett a földi nagyságokat, volt kevés abból a szent tűzből.” (H3, 183.)

   Mire vállalkozik a pap és a szerzetes? Önerőből semmire, csupán engedi, hogy Krisztus végezze művét az ő személyén keresztül. Addig, amíg a Mester szemébe néz, ő kézen fogva vezeti akadályokon és buktatókon át. Az Istennek szentelt ember jártányi erőt is Krisztusból merít, és feladatait tőle fogadja. Erre a Krisztussal való járásra, miként a családi életre is, csak a szeretet képesít. A családost egy másik ember iránti felelős elköteleződés, a papot és szerzetest az Isten iránti szeretetből fakadó önátadás határozza meg.

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk: 

   Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Áldd meg, Urunk, társadalmunkat hitüket élő családokkal, ahonnan Istent szeretettel szolgálni akaró személyek, bátran neked ajándékozzák magukat a papi vagy szerzetesi hivatás vállalásában! …
   Add, Urunk, hogy az örökkévalóság boldog életére 
készülő emberek legyünk, s így földi életünkben azt keressük, ami az örök életre szolgál. …
   Segíts, Urunk, felfelé nézni, hogy meg ne babonázhasson a földi világ értéke és szépsége! …
   Add megértenünk, hogy igazi biztonságunk csak te vagy, így minket és gyermekeinket egyaránt a te gondviselő segítséged tart fenn! …
   Őrizd meg, Urunk, szolgáló papjainkat és szerzeteseinket irántad való szeretetben és hűségben! …
   Ha a neked szentelt személyek szeretete megfogyatkozott, és megtántorodva a világ javainak csábításába estek, emeld, Urunk, őket szerető szívedhez, hogy visszataláljanak elveszített, irántad égő szeretetükhöz! Add, Urunk, hogy papjaink és szerzeteseink életükkel tegyenek tanúságot rólad! Aron püspökünk megalkuvás nélküli, becsületes, őszinte és szent élete legyen papjaink és szerzeteseink példaképe! …

Könyörgés

Urunk Istenünk, védd nyájad pásztorait, nehogy bérességre adják fejüket. Add, hogy ismerjenek téged – számba vevő gazdát –, s akaratod szerint járjanak nyájaddal. Segíts, hogy ismerjék a rájuk bízottakat, azok megismerjék a pásztor hangját, hallgassanak rá, és kövessenek téged, aki az út és az élet vagy mindannyiunk számára. Add, Urunk, hogy pásztoraink keressék nyájuk elveszett tagjait, támogassák a gyengét, gyógyítsák a sebzettet, emeljék fel az elesettet. Áldd meg, Urunk, népedet papjaiddal és szerzeteseiddel. Ámen.

7. nap

Imádkozzunk a mindennapi áldott kenyérért, a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában dolgozókért!

Elmélkedés

   „Az Egyház hirdette meg először, hogy az emberi munka nem árucikk. Az emberi munkának belső értéke van. S a munka ezen belső értéke és az emberi személy méltóságának a jogán követeli a munkás számára az igazságos bért, mely az ő és a családja tisztességes megélhetéséhez elégséges legyen, követeli annak a lehetőségnek a biztosítását, hogy a munkás is magántulajdont szerezhessen és tehetségesebb fiainak képzést adhasson.” (H4, 95.)

   Az emberi munka több, mint a megtermelt javak, az emberi munka ima; mert az inspiráció, ész, szív, cselekvés együttesen kulturális értéket teremt. Lelkéből lelket sugárzó, új létezőt alkot. Az emberi munka a teremtő Istennel való együtt munkálkodás.

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk:

   Hála neked, Urunk!

   Hogy te, Jézus Krisztus, aki azt mondtad magadról: „az én Atyám munkálkodik, és én vele együtt munkálkodom” (Jn 5,17), ebbe az együttműködésbe minket is belevonsz, …
   Hogy te, Jézusunk, aki jót cselekedvén jártál körül a világban, örömet adsz szívünkbe mindig, amikor jót cselekszünk, …
   Hogy a hasznos munka elvégzéséhez erőt öntesz belénk, …
   Hogy az emberek szolgálatában kitűnt szentek példájával tanítasz minket másokért élni, …
   Hogy munkalehetőségeink által biztosított a mindennapi kenyerünk, …
   A becsületes munkaadókért, …
   A jó minőségű munkát végző dolgozókért, …
A továbbiakban az előimádkozott részre így válaszoljunk:

   Kérünk téged, hallgass meg minket!

Segítsd társadalmunkat, hogy a munkanélküli szegényeknek biztosítsa az alkalmas tevékenység megtalálását, és az ehhez szükséges átképzéseket!…
   Áldd meg, Urunk, azokat az intézményeket és személyeket, akik a munkakerülők lelki nevelését felvállalják! …
   Vezesd, Urunk, a kizsákmányoló, igazságtalan bérért dolgoztató vállalkozókat megtérésre! …
   Kérünk, ébreszd fel a minőségi munkát elhanyagoló, rosszul dolgozók lelkiismeretét! …
   Add, hogy Áron püspökünk munkában és imában töltött élete legyen mindannyiunk példaképe! 

Könyörgés

Kérünk, Istenünk, taníts bennünket következetes, kitartó munkára, amellyel lelkünket építhetjük, szeretteinkről gondoskodhatunk, világunkat formálhatjuk. Fáradozásunk legyen szeretettel megszentelve, hogy megmenekülhessünk a tétlenség bűnétől, és részesülhessünk a mennyei Atya tevékenységéből. Az ő korszakokat átívelő munkája tanítson meg arra, hogy munkánkban ne kapkodjunk, s csak annyit akarjunk elvégezni, amennyi nem terheli túl fizikai és lelki erőnket, valamint családi életünk összhangját. Ámen.

8. nap

Imádkozzunk a szenvedőkért, betegekért és a jó halál kegyelméért!

Elmélkedés

   „A feltámadás fényénél látjuk (…), hogy minden szenvedésnek van értelme és vége. Az Úr Jézus embertelen megaláztatások és keserves kínszenvedések árán szerezte meg nekünk az üdvösséget, s a mi szenvedéseink is talán javára lesznek azoknak, akik utánunk következnek. A nélkülözések és gondok, a bizonytalanság és a többi megpróbáltatások pedig, amelyet a mostani ifjúság és gyermekek kénytelenek elviselni, talán olyan feladatokra edzik meg őket, amelyeket e nélkül a kemény iskola nélkül nem lennének képesek megoldani.” (H6, 53.)

   „Őseink így gyakorolták hitüket, munkájukat is közös istentisztelettel kezdték, a vasár- és ünnepnapi szentmise közösségébe pedig még a betegek és öregek is belekapcsolódtak, otthon imakönyvekkel a kezükben követték a szent áldozatot, s amikor a harang az Úrfelmutatást jelezte, lélekben a templomi néppel együtt borultak le az oltárra leszállott Úr Jézus előtt.” (H7, 98.)

   „Az emberi lét legszörnyűbb élményei közé tartozik ez a panasz: Nincs senkim! (…) Amíg van környezetünkben, akinek azt kell mondania »nincs senkim«, addig még nem vagyunk becsületes keresztények. Az irgalmas szívű ember számára jóbarát minden idegen, minden kitaszított, otthontalan, szenvedő, megalázott, megsértett.” (H2, 147.)

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk:

   Kėrünk téged, hallgass meg minket!

   Segíts, Urunk, hogy szenvedéseinkben megtaláljuk azt az értéket, amely építi személyiségünket: türelemben, kitartó imában, beléd vetett bizalomban! …
   Add, Urunk, hogy megpróbáltatásainkban felfedezzük az esélyt életmódunk megváltoztatására! …
   Őrizz meg minket a kétségbeeséstől, a gonoszkodástól, és nevelj belénk hálát minden segítő ember felé! …
   Őrizd meg életünket és egészségünket, hogy feladatainkat elvégezhessük, s ha beteltek napjaink, készíts fel a veled való találkozásra úgy, amint az leginkább szolgálja lelkünk üdvösségét! …
   Add, hogy a szenvedés idején találjunk templomainkban megértésre, figyelemre, szentségi jelenlétedben pedig enyhülésre és vigasztalásra! …
   Ha egészségünk gyengülése megakadályozza templomba járásunkat, te látogass hozzánk, Úr Jézus, papjaid személyében, hogy tested és véred vétele által részesülhessünk a te életedben! …
   Tudatosítsd bennünk, Urunk, hogy amikor egyedül maradunk, akkor sem vagyunk magunkra hagyva, mert te mindig velünk maradsz szereteteddel és gondoskodásoddal! …
   Segíts, Urunk, hogy Áron püspökünk példájára fogadjuk el kezedből a betegséget, az emberi gonoszságból fakadó szenvedést és a keresztet! …

Könyörgés

Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszten haldokolva átélted a magányosság kísértését, s így kiáltottál fel: „én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” (Mk 15,34), kérünk, add, hogy szenvedéseink pergő tüzében is őszinte szívvel veled imádkozhassuk: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46), és így eljuthatunk országodba, ahol vársz minket. Ámen.

9. nap

Imádkozzunk az Istennel és egymással való közösségünkért az Egyházban, az Egyházzal és az Egyházét!

 Elmélkedés

   Jézus Krisztus „megváltó művének folytatását bízta az Egyházra, s nem hagyott semmi kétséget afelől, hogy Egyháza a történelem folyamán nem a napos, hanem igen gyakran az árnyékos oldalon lesz – a kereszt árnyékában. Nem fog nyugalomban élni, hanem megpróbáltatásokon és katasztrófákon megy keresztül. S megmondta, hogy az Egyház sorsában osztozni fognak a hívek is: »Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak« (Jn 15,20).” (H6, 82.)

   „Ahol Péter, ott van az Egyház. Ahol Péter utóda, ott van a Római Katolikus Anyaszentegyház. És ott van Jézus Krisztus, Aki az út, igazság és élet.” (H2, 146.)

   Péternek és a többi apostolnak, valamint utódaiknak, a római pápának és a püspököknek elsődleges feladata, hogy tanítsák, megszenteljék és kormányozzák Isten egész népét. Úgy jelenik meg tehát az Egyház, mint lelki testvériségben élő közösség. Életében Jézus Krisztus ismerete és az iránta való szeretetből történő elköteleződés kovácsolja egybe a tagokat, bármely nemzet tagjai vagy ország lakói legyenek is azok. Életük és Mesterükről való tanúságtételük egyben legerősebb hithirdetésük. Éljenek bár szétszórtan vagy tömbökben, egységüket Krisztushoz való tartozásuk adja meg, az élteti és tartja meg.

   Ugyanakkor „a közösség sorsa és érdeke ellen való vétek minden egységbontó törekvés. S egyházközségről lévén szó, ide kell soroznunk elsősorban azokat a törekvéseket, amelyek a vallási egységet zavarják és veszélyeztetik.” (HI, 166.)

   „Minden embernek joga van, hogy a közösség ügyéhez hozzászóljon, de minden embernek egyben kötelessége, hogy ezen jogával komolyan éljen. A helyzetek kedvező vagy kedvezőtlen alakulásáért minden ember felelős. Aki a közügyek iránt közömbös, vagy emberi tekintetből, vagy a pillanatnyi haszonért azokkal üzérkedik, a saját becsületével együtt elárulja a nép ügyét.” (H4, 104.)

Válaszos ima

Az előimádkozott részre így válaszoljunk:

   Hála neked, Jézus Krisztus!

   Hogy a világ végéig velünk maradsz, …
   Hogy tanításodat hitből élő, téged szerető emberekre bíztad, …
   Hogy egész közösségedet sorsodban részesíted, …
   Hogy bennünk való megszületésedet az Egyház által testesíted meg, …
   Hogy hitünk és hozzád ragaszkodó szeretetünk által embertársaink beléd vetett hitre
juthatnak, …
   Hogy te megszületsz bennünk, és így mi újjászülethetünk benned, …
   Hogy nyájad élére vezetőt rendeltél, …
   Hogy tieidet nem engeded tévelyegni, hanem Péterre és utódaira bíztad, hogy a pokol hatalma és kapui ne vegyenek erőt Egyházadon, …
   Hogy te vagy Egyházad feje és gerince, összetartó ereje ebben a világban, …
   Hogy Egyházadat a Szentlélek Isten folyamatosan megújítja, …
   Hogy Egyházad minden tagját megbíztad a rólad szóló tanúságtétellel, …
   Hogy közösségünk megtartó ereje a hozzád való hűségünk, …
   Hogy egymás iránti felelősségünk megtart irántad való hőségben, …
   Hogy Áron püspököt adtad nekünk, …

Könyörgés

Jézus Krisztus, téged gondviselő Atyánk küldött, mert szerető szíve megesett az emberen. Te hűséggel teljesítetted a küldetést, és mindnyájunkkal megismertetted a szerető Atyát. Úgy akartad, hogy ezt minden korok embere megtudhassa, ezért új küldetést adtál a téged követő és szerető közösségnek, Egyházadnak, hogy tanításod alapján alakítsa az egész emberi nem életét. Könyörögve kérünk, segíts átéreznünk a felelősségét annak, hogy tanúid vagyunk. Őrizd meg vezetőinket, a római pápát, püspökeinket, papjainkat és egész népedet egységben és szeretetközösségben veled, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.


(Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! Verbum Kiadó Kolozsvár, 2016. 35-66.o.)

Ima Márton Áron püspök boldoggá avatásáért

Istenünk,

Te ÁRON püspököt
arra választottad ki,
hogy igazságodnak őre,
az üldözötteknek védelmezője
és népednek jó pásztora legyen.

Add,
hogy mielőbb
szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája
világító JEL legyen
mindannyiunk számára.

Ámen.