Szent Ignác kilenced

Szerkesztés folyamatban!

Szent Ignác életéről bővebben itt lehet olvasni: 

A kilencedet imádkozhatjuk Szent Ignác július 31-ei ünnepére készülve július 22-30. között, vagy bármely egymást követő kilenc napon.

A kilenced forrása Csávossy Elemér S.J. jezsuita szerzetes, tartományfőnök, a 20. század első felének jelentős magyar filozófiai és teológiai írójának a Szent Ignác kilenced című, 1937-ben megjelent kis könyve.

ELŐSZÓ

Ez a kis füzet szent kilenced akar lenni Loyolai Szent Ignác tiszteletére rövid elmélkedések alakjában. De voltakép dióhéjban magában foglalja Szent Ignác egész lelkiségét, szellemét, aszkézisét. Szent Ignác életének némi ismeretét feltételezi. Elsősorban inkább szerzetesek számára készült, de bátran használhatja bárki, aki a világban is nagyobb tökéletességre és szolid, tudatos lelkiéletre törekszik.

Segítse valamennyit Szent Ignác, a nagy buzgólkodó a lelkekért, hogy minél tökéletesebben elérjék céljukat, melyre maga Krisztus Urunk is serkenti őket: „Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt. 5, 48.)

Szeged, 1937 márc. 12. Szent Ignác szentté avatásának emléknapján.

SZENT IGNÁC JELLEMKÉPE

Szent Ignác nagy és csekély dolgokban mindenkor uralkodott önmagán.
Valóban istenes férfiú volt,
Akit mindenben a legfönségesebb indítóokok vezéreltek,
Aki minden hajlamát megfékezte,
Aki lelke rossz indulatait már csírájokban elfojtotta,
Akinek külsején zavartalan nyugalom tükröződött vissza,
Aki szünet nélkül az örökkévalóságba tekintett.
(Spanyolból fordítva.)

SZENT IGNÁC KILENCED

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap

1. nap: Szent Ignác megtérése 

1. Előgyakorlat. Szent Ignác Monseratban Szűz Mária kegyképe előtt felajánlja magát Istennek.

2. Előgyakorlat. Kérem a kegyelmet, hogy Isten szolgálatában készséges, nagylelkű és kitartó legyek.

I. PONT.  SZENT IGNÁC KÉSZSÉGE MEGTÉRÉSÉBEN.

A készség Isten szolgálatában abban mutatkozik, hogy

1. Isten kegyelme elől ki nem térünk,

2. hogy nem állunk ellen,

3. hogy igazán követni akarjuk, s ezt azzal mutatjuk meg, hogy a szükséges eszközöket Isten akaratának teljesítésére megragadjuk és következetesen alkalmazzuk.

Szent Ignác kezébe megsebesülése után szent könyv, Jézus és a szentek élete került. Nem teszi le a könyvet, nem taszítja el magától a kegyelmet, s mikor élete tévedéseit belátja, nem tolja ki megtérését. A jobb élet vágya nem marad nála puszta óhaj: mindent elhagy és egészen új életre adja magát.

A szerzetesi élet is „megtérés” a tökéletesebb életre. Némelyek szerzetesi életük kezdetén állnak: fontos dolog, hogy mindjárt elejétől fogva nagy buzgósággal adják magukat a tökéletes életre. Mások közvetlenül a fogadalmak előtt állnak: mennyire sürgős dolog számukra, hogy elérjék a tökéletességnek azt a fokát, mely őket méltókká teszi erre a kegyelemre! Sokan már hosszú éveket töltöttek a szerzetben: már itt volna az ideje, hogy tökéletesek legyenek és Istennek egész szívvel szolgáljanak.

Isten akaratát követni, neki szolgálni általánosságban és mindenegyes dologban:

1. Általánosságban: ha Isten akaratát megismertem, ellenállok-e, nem tétovázok-e, felhasználom-e az eszközöket, hogy jó szerzetes legyek (noviciátus, szabályok, szokások)? Nem kacsintgatok-e a világ felé? „Senki, aki kezét az ekére tévén hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk. 9, 62.)

2. Egyenként: van-e valami, amit Isten jelenleg tőlem kíván? Szándékkal kerülöm-e az erre való gondolatot? Ellenállok-e? Halasztom-e az elhatározást, a végrehajtást? Akarok-e igazán? – Vannak kis vétkek is a Szentlélek ellen, melyek a kegyelem további működését megakadályozzák. – Olykor kis dolog, kis áldozat az életszentség kezdete lehet. (V.ö. elmélkedés a Két zászlóról, a Három emberosztályról. – Szent Pál, Szent Magdolna.)

II. PONT. SZENT IGNÁC NAGYLELKŰSÉGE MEGTÉRÉSÉBEN.

1. Nem elégedett meg azzal, hogy megtérjen, hanem szent akart lenni.

2. Minden akadályt hősies elszántsággal leküzdött.

Akarok-e szent lenni? Nem rendkívüliségeket keresni, hanem Isten akaratát a szentek módjára teljesíteni, Istent a szentek módjára szeretni? Teljes odaadás! Erre vezérelnek fel szabályaim, fogadalmaim.

Talán határt szabok nagylelkűségemnek? Eddig és nem tovább? Nem mondom-e: ez csak szenteknek való! Elhatároztam-e már komolyan, hogy a szentségre akarok törekedni, Istent a szentek módjára akarom szeretni? Elvül tekintem-e, hogy mindig nemcsak a jót, hanem a jobbat tegyem? Ad maiorem Dei gloriam! Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

Hogyan küzdöm le az akadályokat? – Kísértések, önmegtagadás, emberi tekintet.

„Az életszentség oly nagy és oly értékes valami, mondja B. Colombiѐre Kolos, hogy azt soha túl drágán megvásárolni nem lehet.” „Elhatároztam, hogy szent, nagy szent leszek”, írja naplójában Lisieux-i kis Sz. Teréz. „Elpazaroltam életemet, ha szent nem lettem!” mondja Mária Margit. Hasonlókép a szentek és nagyok mind.

„Tekints a szentatyák ragyogó példájára, kikben az igazi tökéletesség és jámborság tündöklik, és meggyőződöl róla, mily kicsiny, sőt úgyszólván semmi, amit mi cselekszünk… Most már nagy embernek tartják, aki nagyot nem esik, és amit egyszer vállalt, békével elviseli.”
[Krisztus köv. I., 18.)

III. PONT.  SZENT IGNÁC KITARTÁSA ÉS ÁLLHATATOSSÁGA MEGTÉRÉSÉBEN.

Hány külső és belső akadályt, próbát és kísértést kellett Szent Ignácnak kiállania, legyőznie, hogy elhatározásához hű maradjon! A gonosz kísértő ezzel a gondolattal akarta őt állhatatosságában megingatni és kislelkűvé tenni: „Kibírod-e, ha negyven évig kell majd ezt az önmegtagadó életet folytatnod?” De Szent Ignác azt válaszolta: „Nyomorult! egy napot sem ígérhetsz nekem.” Nekünk is egyik napról a másikra kell elhatározásainkat megvalósítanunk. „Némelyek eleinte mindent fölajánlanak, de utóbb, ha kísértés szorongatja őket, sajátjukhoz visszatérnek, és azért az erény útján semmit sem haladunk.”
(Krisztus köv. Ill., 37.)

Egy ősatya a pusztában, amint életrajza tanúskodik róla, sohasem követte el újból a hibát, melyre egyszer figyelmeztették. A szentéletű P. Ginhac-ot valami kis hibára figyelmessé tették, melyet az asztali ima elmondása közben követett el; soha többé nem látták, hogy újból elkövette volna.

Imádkozzunk az állhatatosságért a kegyelemben és hivatásunkban. Szűz Mária minden kegyelemnek, tehát ennek a nagy kegyelemnek is eszközlője. Ha lehet, naponkint elmondom a rózsafűzért az állhatatosság kegyelméért és ugyanezt kérem mindennap úrfelmutatáskor a szentmisében.

Imádság Szent Ignáchoz és a boldogságos Szűzhöz, hogy készséggel, nagylelkűen és kitartással igazán szent életre adjam magamat. Kérem, hogy Szent Ignác szelleme e szent kilenced alatt egészen betöltsön.

2. nap: Szent Ignác önuralma

3. nap: Szent Ignác türelme

4. nap: Szent Ignác imádsága

5. nap: Szent Ignác alázatossága

6. nap: Szent Ignác bizodalma Istenben

7. nap: Szent Ignác szeretete Isten iránt

8. nap: Szent Ignác felebaráti szeretete

9. nap: Szent Ignác buzgalma a lelkek iránt


Ünnepnap: Szent Ignác halála és megdicsőülése


Más kilenced Szent Ignác tiszteletére az ünnepi mise leckéjének szavai szerint


Alkalmas imádságok a szentkilenced alatt:

Szentmise Szent Ignác tiszteletére
Letenye Loyolai Szent Ignác tiszteletére (Megj.: litánia)
Szent Ignác kedvelt imái
Szent Ignác gerjedelme