Árpád-házi Szent Margit litánia, imádságok

Imádságok az Árpádházi Szent Margit tisztelete című ferences imafüzetből (Magyar Barát, Kapisztrán Nyomda Vác, 1942): Litánia Árpád-házi Szent Margitról, Kérésünk meghallgatásáért, A hála imája, Az önmegtagadás szelleméért, Ima a hazáért, Ima szenvedésben, Ima papi és szerzetesi hivatásért Szent Margithoz, Leányok fölajánló imája Szent Margithoz, Jegyesek imája Szent Margithoz

Jegyesekért ima Szent Margithoz (a jegyesek imája nyomán)

Litánia Árpád-házi Szent Margitról

Uram, irgalmazz nekünk!
            Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
            Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
            Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
            Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
            Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten 
            Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
            Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen
            Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten
            Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Istennek Szent Anyja
            Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagy-Boldogasszonya
            Könyörögj érettünk!
Árpád-házi szűz Szent Margit
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleány
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodája
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség kiváló tisztelője
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyese
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyala
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsája
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképe
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódók angyali vigasztalója
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegények királyi bőkezűségű gyámolítója
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolója
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a hazát pusztító pártütés bátor fenyítője
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngye
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szüzesség elbájoló ékes lilioma
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyarhon üdvéért vezeklő szelíd bárány
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok gyönyörű példaképe
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virága
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentője
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet folyton égő áldozata
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíja
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbe
            Könyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűz
            Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
            Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
            Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
            Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit!
            Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd, s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemeivel egyesítette: add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével helyrehozni képesek legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, ki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen.

Kérésünk meghallgatásáért

Szent Margit, aki egész földi életedben a szenvedők példaképe voltál, s aki mindig készségesen segítségére siettél a Rádszorulóknak, kérlek, légy segítségemre ebben a szükségemben (itt előadjuk kérésünket). Tudom, nem lesz kérésem eredménytelen, hiszen megérted magad is, mi a szenvedés. De ez a kérésem nem a rideg és önző követelés hangja akar lenni, drága Védszentem. Hiszen a kérés csak akkor igazán jó, ha Isten kezébe tesszük le ügyeinket. Kérlek, Szent Margit, szeplőtelen kezed tegye le Isten hatalmas kezébe alázatos kérésünket, akkor tudom, hogy nemcsak földi életemet, de égi boldogságomat is szolgálom ezzel az ügyemmel. Ámen.

A hála imája

A szívnek legnemesebb pillanata, amikor nemcsak örökké várni akar valamit, hanem a maga lelkéből is ad. Ez az önzetlen adni-akarás szólal meg most bennem, Szent Margitom. Nemcsak akkor akarok Veled kapcsolatban állni, amikor a kérés és a szükség hív Hozzád, hanem nemes öntudattal akarom Neked köszönetem kifejezni (itt megköszönjük kérésünk teljesülését). Az életben épen az öröm a legritkább. Az igazi öröm csupán fűszer életünkben, hogy el ne felejtkezzünk jövő életünk örök hivatásáról.

Ezt az örvendező, bízó lelkületet, ezt a gyermeki ragaszkodást köszönöm Neked. Tarts meg továbbra is pártfogásodban és ne engedd, hogy valaha is letérjek Isten gyermekeinek egyszerű, de boldogítani tudó biztos ösvényéről. Ámen.

Az önmegtagadás szelleméért

Üdvözlégy, Szent Margit, az önfegyelmezés hőse s a Krisztus iránt való szeretet vértanúja. Megértetted az Úr tanácsát: felvetted a keresztet mindennap, megtagadtad Magad s úgy követted az isteni Mestert. Esedezve kérlek, taníts meg az életszentség iskolájának erre a fontos tudományára engem is, elpuhult pártfogoltodat. A mai kor szelleme ölte k i belőlem a lemondás és az áldozat lelkét. Oltsd vissza lelkembe, hogy önmagam legyőzésében, szenvedélyeim fegyelmezésében, Isten akaratának teljesítésében tisztítsam lelkemet, s tegyem nemesebbé életemet. Segíts, hogy a mennyországot az önmegtagadás szent „erőszakával” szerezzem meg, s Veled együtt örökké boldog legyek. Ámen.

Ima a hazáért

Árpádházi Szent Margit, magyar hazánk virága és áldozata! Hozzád fordul nemzeted minden fia és leánya, s szeretettel ajánlja pártfogásodba Szent István örökségét. Azóta is, hogy a földön éltél, folytonos szenvedés és küzdelem ennek az országnak az élete. Ellenségei soha sem maradtak el, a pusztulás számtalanszor végigszántott rajta, s megtizedelte népét. A tatárdulás idején a Te áldozatos életed nyerte meg nekünk a Gondviselő Isten kegyét, állította talpra a halálra vált nemzetet. Ajánld érdemeidet és áldozatodat napjainkban is Istennek, s nyerj kegyelmet nekünk is, a Ma magyarjainak. Bennünket is megtépázott ellenségeink kapzsisága, mi is harcolunk a magyar életért, fegyverben áll ma is sok ezer magyar katona, s a jövőért dolgozik minden gyermeke a magyar földnek. Könyörögj népedért a jó Istennél, hogy vegye kedvesen harcunkat, munkánkat, szenvedésünket és nélkülözésünket, s csatolja hozzá s Te érdemeidet és áldozatos életedet, és adjon erőt a győzelemhez, kitartást a szebb jövendő megteremtéséhez. Szenttéavatásodat biztatásnak vesszük, s bízunk abban, hogy meghallgat bennünket, s boldoggá, naggyá teszi hazánkat. Ámen.

Ima szenvedésben

Szótlanul tűrök, néma hősök példaképe, csodálatos Szent Margit! Ebben a mindennapokban elfáradt elesettségemben tekints reám. Az emberek közönyösen, h idegen haladnak el fájdalmam mellett. Te, amikor atyád kolostorotoktól elfordult, fenékig kiittad a megpróbáltatás könnyes-keserű poharát, megérted szenvedésemet is. Mert minél mélyebbről tör föl a szenvedés, annál jobban keressük az enyhülést. Sokszor még az életem is megúntam Szent Pállal és a halál válasza is megvolt bennem.

De könyörögj érettem, hősiesen szenvedni tudó Szent Margit. Nem azt kérem tőled, hogy esdd ki nekem a szenvedés megszűnését. Isten ölelése az, s én nem akarok kibontakozni belőle. Csupán azt kérem, hogy nyerd meg nekem azt, amit Szent Pál mondott. Mert szerinte a szenvedés azért van, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, ki föltámasztja a halottakat. Könyörögj értem, hogy Isten hatalmas kezére tudjak alázódni. Így remélem majd annak a boldog örömnek a birtoklását, amit a Te közbenjárásodra adjon meg nekem a teljes Szentháromság egy Isten, ki él és uralkodik örökön örökké. Ámen.

Ima papi és szerzetesi hivatásért Szent Margithoz

Szűz Szent Margit! Atyád a te örömödre és békességedre kolostort építetett Nyulak szigetén. Most arra kérünk, eszközöld ki Mennyei Atyánktól azt a nagy kegyelmet, hogy imádra megteljenek szemináriumaink és kolostoraink. A magyar ifjúság álljon be imádra Krisztus harcos seregébe, hogy megújítsa földi hazádat. Imád legyen az a biztosító erő, hogy Krisztus országáért a ma bizonytalan időiben sem halt ki magyar testvéreidből az áldozatos szeretet. Szűz Margitunk, sok-sok könnyes, imádságos éjszakád, vezeklő-életed legyen erő azoknak, akikben szelíden kopogtat az Úr. Adj nekünk papokat, akiket gyullaszt szereteted tüze, hogy föllobogjanak a magyar éjtszakában és világítsanak azoknak, akik már-már elmerülnek, elvesznek az élet útvesztőiben. Ezt a kegyelmet esd ki magyar hazádnak, magyar népednek mindnyájunk örömére és dicsőségére. Ámen.

Leányok fölajánló imája Szent Margithoz.

Magyar leányok mintaképe, fénylő tavaszi virág, Szent Margitunk! Hozzád jövünk, hogy leánylelkünk minden lelkesedésével, fiatal szívünk tüzes akarásával minden ügyünket, munkánkat, egész magunkat a Te kezedbe tegyük le.

Te egész földi életedben fiatal szíved minden lelkesedésével az Úr szolgálatába álltál, hogy azon az úton, amelyen Te haladtál, követhessünk Téged. Megmutattad, hogy a zavaros időkben, mégha háborúságok tépik is az országot, bensőleg zavartalanul, egészen Istenéi lehetünk.

Ezt a mindig szent egykedvűséget nyerd meg nekünk akkor, amikor a Ma sokfelé széthúzó foglalkozása el akar szakítani attól, am i egyedül szükséges. Hiszen Te mindig Istenbe merült életeddel megmutattad a magyar leány igazi hivatását. Ez a hivatás legmélyebb vágyainkban, női lelkiségünkben gyökerezik; adni, áldozatot hozni, anyává lenni másokért. Te földi életedet hazádért áldoztad és így egy nemzet lelki anyjává lettél. Taníts meg minket is, hogy tudjunk másoknak adni, másokért áldozatot hozni, másokért vezekelni és így embertársaink és a magunk üdvösségén fáradozni.

Tavaszi magyar virág, illatozzál közöttünk, és illatoddal bűvölj el minket, így reméljük, hogy ráébredünk ismét tiszta, önzetlen, örök leányhivatásunkra: egy új Magyarország kiépítésére. Ámen.

Jegyesek imája Szent Margithoz

Magyar Szentünk, Margitunk, aki ugyanabból a magyar hajtásból vagy, mint mi. Eléd térdelünk. Te, örökre, állhatatosan kitartottál szeplőtelen Jegyesed mellett, még akkor is, amikor az szenvedésedbe, harcodba került. Nyerd meg nekünk, hogy mi is szeplőtelenül vigyük boldog életünket Isten elé, hogy az oltártól is megpecsételt szerelmünk legyen dicsőségére Istennek és Hazánknak. Nyerd meg leendő családi életünkre a boldog békesség kegyelmét, esd ki a soha ki nem alvó tevékeny szeretet üdeségét. Mert a szenvedély tüze hamar kialszik, mi pedig sziklára akarunk építeni, mint Te tetted, Szűz Szent Margit. Ez a szikla Isten békéje, megértő szeretete, egymás gyöngéinek boldog elviselése. Akkor a Te védelmed alatt reméljük, hogy majd elnyerjük ezt a családi életben oly fontos kegyelmet. Ámen.

Jegyesekért ima Szent Margithoz (a jegyesek imája nyomán)

Magyar Szentünk, Margitunk, aki ugyanabból a magyar hajtásból vagy, mint mi. Eléd térdelünk. Te, örökre, állhatatosan kitartottál szeplőtelen Jegyesed mellett, még akkor is, amikor az szenvedésedbe, harcodba került. Nyerd meg …. és …. számára, hogy ők is szeplőtelenül vigyék boldog életüket Isten elé, hogy az oltártól is megpecsételt szerelmük legyen dicsőségére Istennek és Hazánknak. Nyerd meg leendő családi életükre a boldog békesség kegyelmét, esd ki a soha ki nem alvó tevékeny szeretet üdeségét. Mert a szenvedély tüze hamar kialszik, ők pedig sziklára akarnak építeni, mint Te tetted, Szűz Szent Margit. Ez a szikla Isten békéje, megértő szeretete, egymás gyöngéinek boldog elviselése. Akkor a Te védelmed alatt remélhetik, hogy majd elnyerik ezt a családi életben oly fontos kegyelmet. Ámen.