Avilai Nagy Szent Teréz intelmei

 1. Legyen bár még oly termékeny a föld, ha be nem vetik, csak bojtorjánt és tövist terem; egészen így áll a dolog a míveletlen emberi szívvel is.
 2. Az egyház szolgáiról, vagyis a szerzetesekről, áldozópapokról és remetékről csak jót beszélj.
 3. Ha többedmagaddal vagy, légy mindíg kevés- beszédű.
 4. Légy szerény minden szavadban és cselekedeted- ben.
 5. Ne légy soha makacs, legkevésbé pedig kicsisé- gekben.
 6. Bárkivel beszélsz, mutass szívélyes jókedvet.
 7. Csúfot ne űzz semmiből.
 8. Sohase bűntess szerénység, alázatosság és önma- gadról való megemlékezés nélkül.
 9. Ahhoz alkalmazkodjál, akivel éppen dolgod van: vidámmal légy vidám, szomorúval szomorú: álta- lában légy mindenkinek mindene, hogy mindenkit megnyerhess.
 10. Olyasmiről ne beszélj soha, amit előbb jól meg nem fontoltál és Istennek föl nem ajánlottál volna, hogy olyasmit ne mondj, ami Istennek nem tetszik
 11. Ne mentegesd magad soha, hacsak igen fontos ok nem kivánja.
 12. Sohase beszélj olyan dolgokról, amelyek öndícsé- retedre szolgálnak, pl.tudományodról, erényeid- ről, magas származásodról, kivéve, ha ebből hasz- not lehetne reményleni s akkor is alázattal és szerénységgel, mert ezek olyan ajándékok, ame- lyek Istentől jönnek.
 13. Ne beszélj soha semmiről túlzással, hanem min- denben egyszerűen és szerényen mond ki véle- ményedet.
 14. Minden beszédedben legyen valami lelki dolog: csak így kerülöd el a haszontalan fecsegést és a vétkes zúgolódást.
 15. Sohase állíts olyat, amit egészen biztosan nem tudsz.

16.Semmiféle ügyben elő ne hozakodjál nézeteddel, hacsak nem kérdeznek, vagy a szeretet nem követeli.

 1. Ha lelki dolgokról van szó, alázattal hallgasd, miként a tanítvány s a jót, amit mondanak, je- gyezd meg jól magadnak.
 2. Előljáródnak és gyontatóatyádnak mond el kísér- téseidet, tökéletlenségeidet és minden bajodat, hogy leküzdésükhöz módot és tanácsot nyujthas- sanak.
 3. Szobádon kívül ne tartózkodjál és azt ok nélkül el ne hagyd: de ha kimégy, könyörögj a kegye- lemért, hogy Istent meg ne bántsd.
 4. Ne egyél és ne igyál a rendes időn kívül, és akkor is adj szívből hálát Istennek.
 5. Amit teszel, tedd úgy, mintha Istent valóban ott látnád magad előtt; ez nagy hasznára lesz lel- kednek.
 6. Ne hallgass és magad se beszélj soha másról rosz- szat, kivéve önmagadról; ha örülsz annak, hogy rólad rosszat beszélnek, jele hogy az erényekben gyarapodol.
 7. Minden munkádat ajánld föl Istennek azzal a kérelemmel, hogy dícsőségére és dicsőitésére szolgáljon.
 8. Ha vidám vagy, tartózkodjál a túlságos nevetés- től; örömed legyen alázatos, szerény, kedves és épületes.
 9. Tekintsd magad a többiek szolgájának és lásd mindenkiben Krisztusnak, a mi Urunknak szemé- lyét: így fogsz azután mindenkit tisztelni és nagy- rabecsülni.
 10. Légy kész mindenkor úgy engedelmeskedni, mintha előljáród személyesen maga Krisztus parancsolna neked.
 11. Óránként vizsgáld meg minden tettedet, és ha lelkiismereted vádol, azon légy, hogy Isten ke- gyelmével megjavulj; ily módon eljutsz a töké- letesség fokára.
 12. Ne gondolj mások hibáira, hanem nézd erényeiket és saját fogyatkozásaidat.
 13. Tápláld magadban a forró vágyat, hogy Krisztu- sért mindenben és minden alkalommal valamit szenvedhess.
 14. Napközben sokszor ajánld föl magadat Istennek a legnagyobb bensőséggel, utána való vágyódással és epekedéssel.
 15. Amiről reggel elmélkedel, az egész nap lebegjen szemed előtt; s erre nagy gondot fordíts, mert nagy lelki haszonnal jár.
 16. Az Isten küldötte sugallatokat őrizd meg híven, és ama feltételeket, amelyeket Ő imádság közben felébreszt benned, valósítsd meg tettekben is.
 17. Kerüld a különcködést, amint csak lehet, mert ennek kárát vallja a testület.
 18. Olvasd gyakran Rended Szabályát és Szabványait és tartsd meg őket híven.
 19. Mindenben lásd az isteni Gondviselést és bölcse- séget és csak az Urat magasztald mindenkor és mindenben.
 20. Szakítsd el szívedet minden teremtménytől: ke- resd az Istent és megtalálod Őt.
 21. Ne mutass áhítatot külsőleg, ha nem érzed benső- leg: ellenben ha nincs benned áhítat, azt rejtsd el.
 22. Belső áhítatodat nagy szükség nélkül észre ne vétesd. „Az én titkom az enyém”, szokta mon- dani Szent Ferenc és Szent Bernát.
 23. Ne panaszkodjál, akár jó az étel, akár rossz: gondolj inkább az epére és ecetre, melyet Jézus- nak nyujtottak.
 24. Evés alatt ne beszélj senkivel: ne is nézz má- sokra.
 25. Gondolj a mennyei vendégségre, hol Isten az étel és a szent angyalok a vendégek; oda irányitsd tekintetedet és minden vágyadat.
 26. Elöljáróid jelenlétében, akiknek személyében az Úr Jézust kell látnod, csak annyit beszélj, ameny- nyi szükséges, és ezt is nagy tisztelettel.
 27. Ne tégy soha olyasmit, amit mások elött nem mernél megtenni.
 28. Ne hasonlítsd össze egyik embert a másikkal, mert ez ellenszenvet szül.
 29. Ha valamiért megbüntetnek, fogadd alázattal és imádkozzál azért aki megbüntetett.
 30. Ha előljáród parancsol valamit, ne mond, hogy mások azt másképpen parancsolták volna; hanem gondold meg, hogy mindegyiknek jó és szent a szándéka, és teljesítsd, amit parancsoltak.
 31. Amihez semmi közöd, arról ne beszélj, és ne is kérdezősködjél róla kiváncsian.
 32. Gondolj elmult életedre, hogy megsirathasd: mostani lanyhaságodra és mindarra ami még hiányzik ahhoz, hogy mennybe juthass, hogy szent félelemben élhess; mindez nagy javadra válik.
 33. Amit a házbeliek vagy rendtársaid mondanak, tedd meg mindig, ha nem ellenkezik a szent engedelmességgel, és felelj mindenkinek sze- líden és alázatosan.
 34. Ne kívánj semmi különöset sem evésben, sem ruházkodásban, hacsak nagy szükség nem kényszerít reá.
 35. Sohase szűnjél meg magadat gyakorolni az alázatosságban és önmegtagadásban.
 36. Ébreszd föl magadban folyvást a szeretet in- dulatát, mert ez felgyullasztja és meglágyítja a szívet.
 37. Ugyanezt tedd más erénnyel is.
 38. Ajánld föl mindenedet Istennek, az örök Atyá- nak, isteni Fiának, Jézusnak érdemeivel együtt.
 39. Mások iránt légy gyöngéd, magad iránt pedig szigorú.
 40. A szentek ünnepein elmélkedjél erényeikről és kérd Istent, hogy juttasson neked is azokból.
 41. Lelkiismereted megvizsgálását minden este nagy gonddal végezd.
 42. Szentáldozásod napjának reggelén fontold meg, hogy nyomorult bűnös létedre Istent veheted magadhoz; estéli imádban pedig azon elmélked- jél, hogy Uradat Istenedet vetted magadhoz.
 43. Ha elöljáró vagy, haragodban senkit se büntess, hanem haragod multával; így lesz haszna a bűntetésnek.
 44. Buzgón törekedjél a tökéletesség és áhítat magas fokára s így járj mindennek végére.
 45. Szerényen gyakorold magadat az Isten félelmé- ben, mert ez töredelmessé és alázatossá teszi a szívet.
 46. Gondold meg, mily változékonyak az emberek és mily kevéssé lehet bennük bízni; azért vesd bizalmadat egészen Istenbe, aki sohasem változik.
 47. Lelki ügyeidet beszéld meg valamely tudós és ilyen dolgokban jártas lelkiatyával; tárj föl előtte mindent és kövesd tanácsait.

64.Valahányszor az Úr asztalához járulsz, mindig kérj Istentől valami különös kegyelmet azon végtelen irgalmasságánál fogva, melyel Ő szegény szívedbe tér.

 1. Ha sok oltalmazód és szószólód van is, Szent Jó- zsefet mégis különösen tiszteld, mert ő sokat ki- eszközölhet Istennél.
 2. Szomorúság és belső nyugtalanság idején el ne hagyd szokásos imádságaidat és önsanyargató gyakorlataidat, mert a gonosz lélek csak azért nyugtalanít, hogy fölhagyj velük; gyakorold ilyenkor még buzgóbban azokat, mint máskor, és tapasztalni fogod, mily hamar megsegít az Úr.
 3. Kísértéseidet és tökéletlenségeidet ne hozd elő a házban gyarlók és tökéletlenek előtt, mert az neked és másoknak is a kárára lesz; csak a töké- leteseknek beszélj róluk.
 4. Gondold meg gyakran, hogy csak egy lelked van, csak egyszer kell meghalnod, csak egy életed van, de ez is igen rövid és hogy csak egy örök dicső- ség van, – ha erre gondolsz, sok olyat nem fogsz tenni, amit különben megtennél.
 5. Minden kívánságod az legyen, hogy Istent lát- hassad; egyedül attól félj, hogy Őt elveszíted; egyedül azon szomorkodjál, hogy Őt még nem bírod; egyedül annak örülj, ami téged Hozzá vezethet, s így nagy nyugodalma és békessége lesz életednek.