Boldog Apor Vilmos

KILENCED BOLDOG APOR VILMOSHOZ

A kilencedet imádkozhatjuk Boldog Apor Vilmos május 23-ai ünnepére készülve az azt megelő kilenc napon, vagy az év bármely kilenc egymást követő napján. 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. napIma

Székely vértanú, Boldog Apor Vilmos, könyörögj érettünk!

Apor Vilmos életét adta mások gyermekeiért, asszonyaiért! Alázattal kérjük, mint első kanonizált székely vértanút, hogy védelmezze családjaink tisztaságát, épségét, segítsen szorosan fogni szeretteink kezét, és azt el nem engedni bármilyen veszély, csábítás, nehézség közepette. Imádkozó lélekkel járjuk hosszan Boldog Vilmos püspök életét e kilenced átelmélkedésével, azzal a biztos hittel, hogy minden fohászunk, könyörgésünk meghallgatásra talál. Ma is oly sok támadás éri a családjainkat, gyermekeinket, őket megvédeni, biztonságban róluk gondoskodni, – akár életünk árán is – feladatunk, kötelességünk. Szükségünk van az ő példájára, bátor kiállására, halált megvető elszántságára, hogy mindig és minden körülmények között erőnk legyen megvédeni a legdrágábbat, a gyermekeink életét, családjaink becsületét.

1. Mindenkinek megvan az útja

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Apor Vilmos 1892 február 29-én született Erdélyben, Segesváron. Édesapja főispán, így Európa egyetlen, máig lakott középkori várának legszebb palotájában született. Családja Székelyföld egyik legősibb nemzetsége. Szüleitől vagyont, hatalmat örököl, de Ő nem sodródik a családja által nyújtott jólét biztosította semmittevésben, hanem tudatosan keresi a saját útját, azt a célt, amelyet tiszta szívvel, teljes erővel felvállalhat, amire szentelheti a Jó Isten által neki ajándékozott legdrágábbat, e földi életét.

Könyörögjünk:

Urunk, adj nekünk erőt, hogy rád figyelő alázattal keressük és megtaláljuk Boldog Vilmos püspök példájára és közbenjárására a saját hivatásunkat, célunkat ezen a földön. Ne hagyd, hogy az üres semmittevés, vagy önmagunk kicsinyes leértékelése tehetetlen sodrássá változtassa életünk. Oly sok érdekes, szép feladat áll előttünk. Segíts Urunk bölcsen a tőled kapott értékeink, talentumaink felhasználásával megtalálni azt a közösséget, akik szeretetében, szolgálatában elérhetjük életünk célját ezen a földön. Add Urunk, hogy ne az önzés, a kényszer, a muszáj mozgasson bennünket, hanem embertársaink és népünk iránti őszinte szeretet, jó szándék.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te, aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

2. A felismert hivatás elérhető, kitartó, kemény munkával

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Apor Vilmos nem csak álmodozik, hanem kitartó, kemény munkával a felismert szép cél elérésére fel is készül. Édesanyja félti, próbálja jogi pályára terelni a fiát. Kedves vonás az életében, hogy érettségi előtt az angyalnak írt levelében a maga számára ajándékként özvegy édesanyja támogatását kéri a papi pályájához. Érettségi után azonnal teológiára megy, jelentkezik nagyváradi püspökségen, Innsbruckban, majd Kalocsán tanul, a szükséges teológiai tantárgyakon kívül nyelveket sajátít el. Nem a félmegoldások híve, alaposan felkészül papi hivatására, jó tanuló, példás magaviseletével kitűnik társai közül.

Könyörögjünk:

Add Urunk, hogy ne csak céljaink legyenek, hanem Vilmos püspök példájára és közbenjárására szép céljainkat kitartó, becsületes tanulással, munkával el is tudjuk érni. Add Urunk, hogy az életutunkon felmerülő nehézségeket legyőzve, önmagunkat fejlesztve felnőjünk oda, hogy családunk, népünk és egyházunk számára áldássá, ajándékká váljunk. Segíts, hogy soha ne azt nézzük kishitűen, hogy eddig mit értünk el, hanem azt, hogy tanulással, önmagunk képzésével, Istennek, embertársainknak segítségét felhasználva mivé válhatunk.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

3. Aki kicsiben hű, arra sokat bíznak

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Apor Vilmost, egy főnemesi család sarját, aki vállalja a szerény, egyszerű munkát, 1918-ban pappá szentelik Gyulán, egy kis mezőváros plébániáján. A világháború végén a betörő román katonák, több férfit letartóztatnak az ő plébániája területéről is. Mindenki fél, kétségbe van esve. A huszonéves pap alázattal imádkozik, bölcsességgel útra kel, érvel, kér, és kérésére elengedik a letartóztatott férfiakat. A jó pásztor szép vonásait hívei hamar felismerik papjukban, és éppen ezért szívükbe is befogadják, megbecsülik, szeretik.

Könyörögjünk:

Urunk segíts, hogy soha ne a csillogó, a világ szemében fontos, nagyra tartott dolgokat keressük, hanem Vilmos püspök példájára és közbenjárására, az akaratod szerinti, testvéreinket szolgáló becsületes munkát válasszuk. Segíts, Urunk hogy a magunk egyszerű názáreti életét élve szeretettel szolgáljunk ott, ahova hivatásunk, feladatunk állított, és soha ne fordítsunk hátat kényelemből, gyávaságból, álszerénységből, vagy egy tál lencséért azoknak, kiket nagy-nagy szeretettel ránk bíztál.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

4. Történelmi viharban, szelíden, alázattal végzi feladatait

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Apor Vilmos hazáját szétdarabolják, de ő nem sodródik tehetetlenül, nem roskad magába a szörnyű világháborús tragédia után, hanem csendben, alázattal vigasztal, bátorít, eltemeti a halottakat, elsiratja a bűnöket, szentmisében könyörög egyházközsége népe talpra állásáért. Mindig van tovább. Isten számunkra nem a kétségbeesés, a gyász parancsát adta, hanem az újrakezdés, a remény, a szeretetteljes magvetés parancsát. Ő bizalommal egy új világot álmodik és épít kitartó munkával a drága híveivel együtt.

Könyörögjünk:

A szörnyű megpróbáltatásokban, a bennünket, népünket sújtó katasztrófákban oly nehéz megtalálni húsvét hajnalát, a feltámadást, elindulni az újrakezdés rögös útján. Vilmos püspök példájára és közbenjárására segíts, Urunk, hogy a magunk, népünk gondjai, tragédiái közül soha ne a kétségbeesett sodródásba, vagy a gyilkos bosszúvágyba torkolljon életünk, hanem a mindent újrakezdő, újraépítő becsületes munkába, a reménnyel telt feltámadásba. Segíts, Urunk hinni – még átdöfött szívvel is – abban, hogy van tovább, hogy minden nagypéntekre Húsvét hajnala virrad!

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

5. Hosszú évek csendes építkezése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Apor Vilmos nem kapkod, kinevezik Gyulára plébánosnak, egy határ menti kisvárosba, és ott egy forrongó világban létrehozza a béke szigetét. Végzi a mindennapi papi kötelességét, megszenteli környezetét. Hűséges a híveihez, nem elégedetlenkedik, és nem kívánkozik fontosabb, nagyobb hivatalokba. Főpásztora megbízását teljesíti 23 éven keresztül ugyanott, abban a határ menti elzárt kis településen keresztel, esket, temet. Gondját viseli a hadiárváknak, személyesen látogatja a családokat. Szép hittanórákkal, szentbeszédekkel tanítja, bátorítja a kicsiket, nagyokat, teljesíti Isten adta szép papi hivatását.

Könyörögjünk:

E nyugtalan világban Urunk, arra kérünk, segíts felismerni hivatásunkból fakadó mindennapi kötelességeinket, és alázattal, kitartó, becsületes munkával teljesíteni azt. Ments meg bennünket az izgága kapkodástól, a fölösleges, beteges, fenntarthatatlan és elérhetetlen vágyaktól. Add meg nekünk Boldog Apor Vilmos példájára és közbenjárására, hogy sorsunkat elfogadva, saját életünket vállalva akaratodat teljesítsük ott, ahova isteni bölcsességed, gondviselő jóságod állított. Segíts megszentelni családunkat és a közvetlen környezetünkben élőket.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

6. Őszinte ragaszkodás híveihez

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Tudja jól, hogy Győr messze van Gyulától, és neki el kell válnia híveitől. Saját kérésére Gyulán szentelik püspökké 1941. február 24-én. Nem akar csillogni, villogni. Kérhetné, hogy Rómában vagy Budapesten a Szent István Bazilikában legyen az akkor szokásos nagy pompás püspökszentelés, de ő azt szeretné, hogy drága jó hívei körében, kikkel együtt imádkozva és dolgozva felnőtt a püspöki méltóságra, nyerje el a kitartó papi szolgálatának a gyümölcsét. Ezért otthon marad Gyulán és kis plébániája templomában szentelik főpásztorrá.

Könyörögjünk:

Urunk! Szeretteink, barátaink iránti kitartó ragaszkodásért imádkozunk. Add meg, hogy papjaink, orvosaink, a tanárok, mesteremberek, népünk minden gyermeke ne csak a megélhetésének forrását lássa az embertársaiban, kikkel neki élni, alkotni adatott, hanem Boldog Vilmos püspök példájára és közbenjárására mi is tudjunk a környezetünkben élőkkel egy családot alkotni, kikkel jó együtt imádkozni, dolgozni, de ünnepelni is, kikkel szeretettel megoszthatjuk bánatunkat, de a nagy örömünnepeinket is.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

7. Igent mond a világháború közepén a pápa kérésének

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

1941-ben, a világháború szörnyű éveiben vállalja a püspöki szolgálatot. Recseg-ropog a világ, félelmetes erők szabadulnak el, és Apor Vilmos nem áll félre félve, vagy gyáva bölcsességgel, hogy csendben megvárja míg a véres vihar elül, hanem a Szentatya kérésére igent mond és vállalja hazája egyik legnagyobb püspökségének a vezetését. Bátran látogatja híveit, bátorít, vigasztal, tanít, otthont ad az üldözött, menekülő embereknek, befogadja a diktatúra üldözöttjeit, a zsidókat is és mindazokat, kik segítséget kérnek tőle. Ezen tetteiért is sok nép őt igaz embernek, szentnek tartja.

Könyörögjünk:

Nem tudhatjuk, hogy mi vár a szűkebb, tágabb környezetünkre. Ma is recsegnek-ropognak a világunkat összetartó kötelékek. Add Urunk, hogy Boldog Vilmos példájára és közbenjárására mi is merjük vállalni akár nehéz, kilátástalan körülmények között is a feladatainkat, testvéreink szolgálatát, a szeretet evangéliumának alázatos hirdetését, megvallását. Segíts meg Urunk, hogy ne azt nézzük, hogy megéri-e, megfizetik-e a munkánkat, hanem merjünk nagylelkűen igent mondani a bajban lévő, Isten nevében tőlünk segítséget kérő embertársaink szolgáló szeretetére.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

8. Nem tér le az evangélium, a szeretet útjáról a világháború poklában

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

Szörnyű, véráztatta világháborús évek alatt megmarad jó pásztornak, vigasztal, bátorít, főpásztori körleveleiben int, bölcsen tanít. Akkor, amikor oly sokan letérnek a szeretet útjáról, akkor Ő szavaiban, írásaiban, hitet tesz mindenütt ahol teheti, a szeretet és a jóság világformáló erejéről. Nem sodródik a szörnyű világháború által felkorbácsolt gyűlölet árjában, mocsarában, hanem híveinek szolgálatában fáradhatatlanul menti, ami menthető. Abban a kegyetlen, durva világban kitart hitében, Ő a nyugodt reménység tiszta tüzének őrzője és hordozója. Hisz a szeretet mindent megoldó végső győzelmében!

Könyörögjünk:

Más bűne nem jogosít fel bennünket arra, hogy letérjünk a szeretet útjáról. Add Urunk, hogy bármi is történik körülöttünk, még ha öldöklő háborúba is torkollik világunkban az eluralkodó kapzsiság, gyűlölet, mi Boldog Vilmos püspök példájára és közbenjárására meg tudjuk őrizni emberi méltóságunkat, élő hitünket, erőt adó reményünket, és mindenki felé fényt, jóságot árasztó őszinte szeretetünket. Segíts Urunk, hogy másoknak bűnös indulatai, féktelen vágyai, szavai, tettei ne fertőzzenek meg és ne tudjanak magukkal sodorni a bűnös pusztulásba.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

9. Hűségesen kitart haláláig az Isten által rábízottak mellett

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:

A második világháború végén mindenki menekül, menti a saját életét a beözönlő orosz hadsereg elől. Jaj a legyőzötteknek! Senki nem tudhatja, hogy mit hoz a holnap. Apor Vilmos bátran szembenéz a veszéllyel, nem menekül, tudja jól, hogy a felebaráti szeretet, az élet védelme, szolgálata, minden kereszténynek békében és háborúban szent feladata. Marad a püspöksége élén, vállalja a sorsát. Ő nem zárkózik be, hanem megnyitja nagylelkűen óvóhelyként működő pincéjét, mely tárva-nyitva áll a védtelenek előtt. 1945 nagypéntekén orosz katonák törnek rá a védtelen lánygyermekekre, asszonyokra. A püspök azt teszi ami minden férfi kötelessége, védi a gyengéket, kicsinyeket. Bátran elállja a mohó katonák útját akik fenyegetően a levegőbe lőnek, majd a meg nem hátráló püspököt három golyóval leterítik.

Könyörögjünk:

Apor Vilmos püspök élete árán is megvédi mások gyermekeit, asszonyait. Add Urunk, hogy a mai férfiak, anyák a megfogant életet akár életük árán is merjék óvni, szolgálni, megvédeni bármilyen támadástól. Segíts Urunk, hogy Apor Vilmos mártírhalált halt székely püspök példájára és közbenjárására, soha semmilyen veszélyben, bajban ne engedjük el egymás kezét, a tőlünk segítséget kérő, kiszolgáltatott embernek ne fordítsunk hátat. Védjük meg egymás tisztaságát, értékeit, ne hagyjuk, hogy aljas bűnök szennyezzék be szeretteinket.

Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.

A közösség: Könyörögj érettünk!

Írta: Böjte Csaba OFM, Déva, 2012.

Forrás: https://www.magnificat.ro/

Ima Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért

Mindenható Örök Isten! A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját.

Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.

Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.