Boldog Sándor István

Élete

Életét bemutató film: Isten szolgája

A kilencedet imádkozhatjuk Boldog Sándor István szalézi vértanú június 8-ai emléknapjára készülve május 30. és június 7. között vagy az év bármely egymást követő kilenc napján. 

A kilenced olyan imádság, amelyet kilenc egymást követő napon kell végezni. Érvényességének egyetlen feltétele, hogy meghatározott célra, kitartóan és megszakítás nélkül hajtsák végre.

Kilenced Boldog Sándor István SDB

szalézi szerzetes testvér, vértanú közbenjárásáért

Előkészület a kilencedre:

1. Kiemelt helyre tedd Boldog Sándor István képét.
2. Gyújts egy gyertyát a szívedben élő hit jeleként.
3. A kilenced megkezdése előtt vedd kezedbe a rózsafüzéredet vagy egy feszületet.

Így imádkozz Boldog Sándor Istvánhoz, hogy méltasson minket arra, hogy velünk végezze a kilencedet.

A kilenced minden napján tanácsos:

1. Dicsőíteni és hálát adni a Szentháromságnak: az Atyának a teremtés, a Fiúnak a Megváltás, a Szentléleknek a szentté válás ajándékáért;
2. Megbocsátani mindig és mindenkinek;
3. Elmélyülten és folyamatosan élni személyes, családi és közösségi imaéletünket;
4. Jócselekedeteket végezni;
5. Ráhagyatkozni Isten akaratára.

A Szentlélek hívása (ének):

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

1. nap

A hivatás ajándékának felismeréséért és hiteles kibontakoztatásáért

Emberi életünkben osztozó Isten Fia, szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú a Teremtőtől neki juttatott minden emberi képességével a Te ügyedet, a fiatalok üdvösségét szolgálta és mindig akaratodat kereste. Add, hogy mi is a ránk bízottak teljes életét, személyiségük kibontakoztatását építsük kegyelmeddel.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

2. nap

A családokért

Családi életünket gyermekségeddel megszentelő Fiú, aki magad is vállaltad a legelemibb emberi közösséghez tartozást, add, hogy szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú példájára tisztelettel és engedelmesen fogadjuk szüleink, tanítóink, vezetőink bölcs szavát, útmutatását mindennapjainkban, és a keresztény családok hűsége megerősítse az élet szépségébe vetett reményünket.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

3. nap

A munkásokért

Munkás életünk nehézségeit is magadra vállaló Urunk, add, hogy szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú példájára mi is megbecsüljük a mindennapi munka tisztességét, és kiálljunk a munka méltóságáért és a munkások jogaiért.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

4. nap

A nevelőkért, hitoktatókért és tanárokért

Tanítványokat oktató Mester, szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú igehirdető és hitoktató munkájában mindig Országod igéinek vetésében fáradt. Add, hogy a mi munkásságunk is meghívjon fiatalokat a Család lelki, hivatásbeli közösségébe, mert az aratnivaló most is sok, de a munkás kevés.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

5. nap

A fiatalok üdvösségéért

Embereken csodás hatalmában segítő Krisztus, mennyei erőddel szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú a te szegényeket boldoggá tevő jóságodat emberi áldozatok nehézségeiben is töretlenül sugározta. Add, hogy példájára mi is fáradhatatlanul dolgozzunk a fiatalok üdvösségéért.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

6. nap

Az egyházi közösségekért

A mennyei szentélybe saját vére feláldozásával belépő Főpap, szíved szerint ismerd mindig szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú életáldozatát. Anyaszentegyházunk szerzetesi és lelkiségi közösségeinek élete jelenítse meg a Te golgotai áldozatodat egyházad éltetésére.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

7. nap

Hivatásbeli hűségünkért és üdvösségünkért

Hívő népednek gondviselő Pásztora, Jézus Krisztus, hallgasd meg a Te nyájadnak kéréseit, áldást adó jóságod segítse mindannyiunk életét, hogy szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú példájára nekünk Tebenned, Neked mibennünk mindig örömöd teljen, és a boldogító életed teljességére juttasd el zarándokéletünk.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

8. nap

Szalézi hivatásokért

Az élet sebeinek Gyógyító Orvosa, aki egyházad gyengeségeinek ápolására szent hivatásokat ébressz tesz, add, hogv Bosco Szent János és Szalézi Szent Ferenc égi közbenjárására szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú példájára szerzetesi hivatásunk a hátrányos helyzetű ifjúság felkarolására a szalézi rendben megerősödjön.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

9. nap

Boldog Sándor István Szentté avatásáért

Százszoros jutalmat osztó igaz Bíránk, aki az érted hozott legkisebb jócselekedetért is fizetséget ígértél, jutalmazd az örök élet boldogságával, szentjeid és boldogjaid mennyei közösségével szolgád, Boldog Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú hiteles életútját.

Mi Atyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…

(Forrás: https://sandoristvan.szaleziak.hu/)