Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. – hivatástisztázás

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére

a Megszentelt Élet Napjára

A kilenced elsősorban a hivatásban való tisztánlátásért és az abban való megerősödésért végzendő. Feltételei ugyanúgy, mint más kilencedeknél, hogy a kegyelem állapotában legyünk: ha lehet, napi szentmise és szentáldozás, egyszeri szentgyónás a kilenced alatt.

A napi elmélkedés és ima mellett minden nap elimádkozható legalább egy tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz, a templomban bemutattál” titokkal, vagy a teljes Gyertyaszentelő Boldogasszony rózsafüzér. Emellett bármilyen szabadon választható ima, szentségimádás és önmegtagadás is végezhető. 

1. nap

„Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nemzet, mely megtartja a hűséget!” Izajás 26, 2

Kérdések elmélkedéshez

Nyitott vagyok-e az Úr hívó szavára?

Mennyire ragaszkodom saját terveimhez, céljaimhoz életemben?

Megteszem-e a legtöbbet, amely az Ő Terveinek ismeretéhez elvezet?

Kész vagyok-e akár a legnagyobb áldozatot is meghozni Azért, Aki életét adta értem, ha Ő kéri?

Ima

Add kegyelmedet Uram, hogy nyitott szívvel be tudjam fogadni kegyelmeidet, át tudjam adni teljesen az életem, hogy egész valómmal hűségesen szolgálhassalak, és Veled élhessek életemnek minden napján. Ámen.

Gyertyaláng

Gyertyaláng, tiszta fény,
csonkig égő áldozás,
áldozatban pusztulás
Isten oltárainál.

Gyertyaláng, tiszta fény,
embert hívó lángolás,
végső percig lobogás
áldozatunk asztalán!

Gyertyaláng, tiszta fény,
önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más,
nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más! 

Szelíden, könnyesen,
minden új dal győzelem
ezer gyötrődésemen,
minden gyöngeségemen.

Gyertyaláng-életem
könnyű széltől megremeg,
de amit lehet, megteszek,
áldozattá így leszek!

Gyertyaláng, tiszta fény,
önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más,
nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!

Sillye Jenő

2.    nap

 „Mert Isten ezt a nevet adja neked mindörökre: ’Igazság békéje’ és ’Jámborság dicsősége’.” Báruk 5, 4

Kérdések elmélkedéshez

Rá merem-e bízni az életem az Úrra, ha megszentelt életre hív?

Mi az akadály bennem, hogy teljes szívvel Rá hagyatkozzam?

Hiszem-e, hogy az új élet áldás és kegyelem forrása magam és testvéreim életében?

Hálát adok-e a meghívásomért?

Ima

Szentháromságos Mennyei Atyám! Te tudod, hogy miért választasz ki egyeseket a világból, hogy Országodért szenteljék életüket. Segítsd, hogy felismerhessem, milyen módon hívsz engem és legyen bátorságom kimondani a választ: „Itt vagyok Uram, engem küldj!”. Ámen.

Ki negyven nap előtt

Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Eljöttél az égből bűnös földünkre,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki a Szűz méhében testbe öltöztél
Hogy megmentsd az embert, emberré lettél,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 1.- 2. vers

3.   nap

„Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, tegyétek edényeitekbe, és lakjatok városaitokban, melyeket elfoglaltatok!” Jeremiás 40, 10b

Kérdések elmélkedéshez

Melyek azok a ragaszkodások, amelyek még nem engedik, hogy szabadon az Úr útján járhassak?

Körültekintően utánajárok-e a megszentelt élet különböző formáinak megismerése során, milyen bort és gyümölcsöt tudok az Úr edényébe helyezni?

Igyekszem-e időt tölteni a hasonló karizmákkal rendelkező testvérek társaságában vagy közösségében?

Felmérem-e a lehetőségeim felelősen, imádkozom e világosságért, mielőtt elköteleződöm egy megszentelt útra vagy közösségbe?

Ima

Jézusom, hálát adok minden meglevő és hiányzó adományért életemben. Segíts, hogy a Szentlélek ereje által felismerhessem az Atya Akaratát és ezek meglétében, vagy hiányában felelősséggel kamatoztathassam ajándékaim az egész Egyház javára. Ámen.

Ó Sion, templomod

Ó Sion, templomod, Ékesítsd csarnokod.
Így fogadd Krisztusod. Királyod, pásztorod.
Íme, itt jön Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!
A törvényt megtartja, Mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja, Simeon fogadja.
A szentséges Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

Hozsanna 164. sz. ének 1.- 2. vers

4.  nap

 „A többiek a nép közül: papok, leviták, kapuőrök, énekesek, templomszolgák, és mindenki, aki az országok népeitől elkülönült, és az Isten törvényéhez szegődött, feleségestől, fiastól és lányostól, mindnyájan, akikben megvolt a kellő értelem, megfogadták, ahogy a testvéreik a vezetők, megfogadták és megesküdtek, hogy teljesítik Isten törvényét, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott.” Nehemiás 10, 29-30a

Kérdések elmélkedéshez

Képzem-e magam világi és egyházi területen egyaránt?

Keresem-e azt a szolgálati területet, és elkötelezettségi szintet, amely képességeimhez leginkább közel áll?

Annyit vállalok-e, amelynek a megtartására biztosan meghívást, kegyelmet és erőt érzek?

Nyitott vagyok-e az Úr magasabb szinten való követésére, ha még van előrelépési lehetőség?

Ima

Erősíts meg, Uram minden kegyelmi forrásod által, hogy rátaláljak igazi szolgálatomra, feladataimat a legjobb tudásom szerint végezzem és megtartsam parancsaid. Segíts felismerni, milyen útra hívtál és add meg kegyelmedet Akaratod szerinti mind elkötelezettebb követésedre. Ámen.

Ki negyven nap előtt

Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.
Ki értünk véredet bőven ontottad,
Érted egy galambpár lett az áldozat.
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 7.-8. vers

5.   nap

 „Ébredj, ébredj, öltsd fel erődet, Sion! Öltsd fel díszes ruhádat, Jeruzsálem, te szent város! Mert többé nem jár benned körülmetéletlen és tisztátalan.” Izajás 52, 1

Kérdések elmélkedéshez

Ragaszkodom-e teljes szívvel az Úrhoz és megőrzöm-e tisztán szívemet a világtól lehetőségeim szerint leginkább elkülönülve?

Mennyire fontos számomra a tisztaság erénye testben és lélekben?

Ha a tökéletes tisztaságra kapnék meghívást, az Úrban való hittel, alázattal képes lennék-e elfogadni az Isten Országáért vállalt tiszta élet áldozatát?

A szív körülmetéltségére is törekedve megteszem-e a tőlem telhetőt, hogy úgy tükrözzem az Úr fényét embertársaimra, hogy őket is megérinthesse Isten szeretete?

Ima

Segíts Istenem, hogy az Úr Jézus, a Boldogságos Szűz Mária és a tisztaságot hősies fokon gyakorló szentek példaképe által egyre közelebb kerülhessek az elérendő eszményhez a Te kegyelmedből. Ámen.

Dicsérjük Jézus Szentséges Szűz Anyját

Dicsérjük Jézus Szentséges Szűz Anyját,
A szép mennyország színaranyját,
Az égnek drága gyönyörűségét,
A kerek földnek legragyogóbb ékét.
Ó szent Szűz tiszta minden földi szennytől,
Nagy kegyet nyertél az Istentől,
Mert mint a liljom tiszta volt lelked,
Isten Anyjául kiválasztott Téged.

Hozsanna 180.A. ének 1.-2. vers

6.  nap

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat-, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom a juhokért.” János 10, 11-15

Kérdések elmélkedéshez

Nyitott vagyok-e az Úr hívó szavára, ha szeretne meghívni apostolai közé?

Imádkozom-e papi hivatásokért?

Megteszek-e mindent a hívekért, hogy minden rám bízott lélek közelebb kerülhessen szolgálatom által Istenhez?

Segítem-e közösségem papjait, imádkozom-e paptestvéreimért, hogy Jézus Szent Szíve szerint be tudják tölteni hivatásukat?

Ima

Jézusom, add kegyelmedet, hogy Szent Szíved szerinti méltó lelkipásztorok lehessenek híveid szolgálatában minden közösségben és értük vállalt áldozataink méltó gyümölcsöt teremjenek. Ámen.

Ego sum Pastor bonus

Ego sum Pastor bonus, Alleluia:

et cognosco oves meas et cognoscunt me meae, alleluia.

Pono animam meam pro ovibus meis, alleluia.

7.  nap

 „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” János 15, 13

Kérdések elmélkedéshez

Gondot fordítok-e arra, hogy helyesen munkáljam ki a szeretetet önmagam, embertársaim és Isten iránt?

A Szeretet Forrásához rendszeresen járulva megerősítem-e szeretetkapcsolatomat, ezáltal gyarapodva és gyarapítva testvéreimet?

Figyelemmel vagyok-e az Úr szavára és felebarátaim szükségleteire, ugyanakkor megvalósul-e saját életem helyes vezetése is?

Ha az önfeláldozó szeretet olyan módjára hív az Úr, hogy világi életemről teljesen lemondjak, készséggel megtenném/megteszem-e a tőlem telhetőt?

Ima

Szeretet Istene! A Te kegyelmeidből erőt merítve engedd, hogy minden nap közelebb kerülhessek Végtelen Szeretetedhez szentségeid, Szent Jelenléted és minden kegyelmi forrásod által. Ámen.

8.  nap

„Aztán harmadszor is megkérdezte: ’Simon János fia, szeretsz-e engem?’ Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: ’Szeretsz-e engem?’, és azt felelte:’Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!’ Ekkor így szólt:’Legeltesd juhaimat!’…” János 21, 17

Kérdések elmélkedéshez

Egész szívemmel ráhagyatkozom Krisztusra, hogy üdvözítő terve megvalósuljon életemben?

Megbánom-e hűtlenségeimet kegyelmeihez, de anélkül, hogy elbátortalanodnék, hitem gyengülne?

Újult erővel indulok neki minden megtorpanás után, hogy megtegyem, amit kér?

Belőle merített szeretettel végzem-e szolgálatomat a rám bízott lelkek javát keresve?

Ima

Üdvözítő Jézusom! Hálát adok minden kegyelmedért és hűségedért. Áldj meg, hogy szeretetedből megújulva mindig erőt meríthessek hivatásom betöltéséhez. Ámen.

Bizakodjatok, jó az Úr – Confitemini Domino

Confitemini Domino quoniam bonus,
Confitemini Domino. Alleluja!

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet!
Bizakodjatok, jó az Úr! Alleluja.

9.   nap

 „Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét (Kiv 16,7), ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.” 2. Korintusi levél 3, 18

Kérdések elmélkedéshez

Fordítok-e rendszeresen elég időt az Úrral való kapcsolatra?

Átadom-e életem Istennek, hogy ő formáljon kegyelmi forrásai által?

Felhasználom-e a kevésbé látványos eszközöket is a megkülönböztetés és az életszentség felé való haladás során?

Alázattal elfogadom-e az Úr minden adományát, amely megszentelődésemet szolgálja, akkor is, ha ez számomra „nehéz kegyelem”?

Ima

Mennyei Atyám! Kérünk, hogy Szent Fiad érdemei által Égi Édesanyánk és szentjeink közbenjárására add meg, hogy kegyelmet nyerjünk életünk hivatásának felismeréséhez / a megszentelt életúton való megerősödésben. Ámen.  

Várj és ne félj

Várj és ne félj, az Úr jön már!
Várj és ne félj, hű szívvel várj!

Wait for the Lord, his day is near.
Wait for the Lord: be strong take heart!

Forrás: http://hivatastisztazas.blogspot.com