Imádságok Szent Józsefhez, az édesapákért, édesapák imája

Ferenc pápa mindennapi imája Szent József évében

(a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli leveléből)

Forrás: https://katolikus.ma/ferenc-papa-mindennapi-imaja-szent-jozsef-eveben-melyet-minden-katolikusnak-ismernie-kell/

Minden imakönyvben és rengeteg katolikus portálon is találunk Szent Józsefhez szóló imát. Különleges imákat ajánlanak fel neki minden szerdán, és különösen március hónap folyamán imádkoznak hozzá, hiszen ezt a hónapot hagyományosan neki szentelik.

Ferenc pápa számára tehát Szent József olyan különleges szent, aki akkor is védelmez és segít, amikor alszik. Ferenc pápa egy lábjegyzetben így vall a Szent Józsefhez intézett imáiról a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében, amelyet december 8-án tett közzé:

„Több mint negyven év óta a zsolozsma reggeli dicsérete után mindennap elmondok egy imát Szent Józsefhez, amely egy 19. századi francia imakönyvből való. Ezt az imakönyvet Jézus és Mária Szerzetesnőinek Kongregációja adta ki. Ez az ima áhítatot, bizalmat fejez ki Szent József iránt, de egyfajta kihívás elé is állítja őt:

„Dicsőséges Atyám, Szent József, neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak!

Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.”

Az alábbi, Ferenc pápa által írt imát pedig a pápának a Szent József-évet meghirdető, fentebb említett apostoli levele végén olvashatjuk. Ferenc pápa arra kéri a híveket, hogy kérjék Szent József közbenjárását „a legfontosabb kegyelemért: megtérésünkért”. A levélben megemlékezik arról, hogy Szent József az idén 150 éve az Egyetemes Egyház védőszentje, hiszen Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, amivel Szent Józsefet a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította.

Az apostoli levelet a pápa a következő szavakkal fejezi be:

„Imádkozzunk Szent Józsefhez ezzel az imával:

Üdvözlégy, Megváltónk védelmezője,
A Boldogságos Szűz Mária hitvese.
Terád bízta Isten az ő egyetlen Fiát;
Benned bízott Mária;
Atyai gondoskodásoddal lett Krisztus felnőtté.
Áldott József, légy nekünk is
gondoskodó édesapánk,
és vezess minket az élet ösvényén.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minket minden gonosztól. Ámen.”

*****

Ima Szent Józsefhez

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak,
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása! Ámen.

*****

Szalézi Szent Ferenc imája Szent Józsefhez

Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese,
Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk,
Részesíts minket atyai oltalmadban!
Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,
És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,
Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.
Ránk nehezedő gyötrelmünkben
Bizalommal fordulunk hozzád.
Méltóztass szerető oltalmadba venni,
Fontos és nehéz szükségletünket,
Ami annyira nyomaszt minket: … (itt említsük meg szükségletünket)

Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére
És jámbor szolgáid javára váljon.
Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába,
Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk:
„A Mennyben József inkább parancsol, mint kér”,
Gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.
Légy szószólónk Isteni Fiadnál,
Akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője
És hűséges oltalmazója voltál.
Légy szószólónk Máriánál,
Kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál.
Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel
Nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk.
Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod
Kívánságunkat, és megszabadítasz
Mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől,
Amely lelkünket elárasztja.
Szilárdan bízunk abban is,
Hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.
Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz,
Drága Szent József, esedezve kérünk,
Könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken.
Borítsd ránk irgalmad köpenyét,
És áldj meg minket. Ámen.

*****

Ősi Szent József imádság,

amelyről azt mondják, hogy sohasem hagy cserben mindaddig, amíg a saját vagy embertársad lelki növekedéséért mondod el.

Szent József, akinek a védelme oly nagy, oly erős, oly gyorsan eljut az Isten trónja elé, én felajánlom neked minden kérésemet és vágyamat.

Szent József, segíts nekem közbenjárásod által, szerezd meg nekem Fiad minden lelki áldását, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Azért, hogy itt lent, a te mennyei erőd alatt lévőkkel foglalkozhassak, felajánlhassam hálaadásomat és hódolatomat a hőn szeretett Atyánknak.

Ó, Szent József, sosem fáradok el rólad elmélkedni, arról ahogy Jézus alszik a karodban; Nem merek közeledni, miközben a szívetek oly közel van egymáshoz. Szorítsd őt magadhoz szorosan az én nevemben, csókold meg finoman a fejét helyettem, és kérd tőle, hogy viszonozza majd amikor halálom órájában utolsó lélegzetemet veszem. Szent József, a távozó lelkek védőszentje, imádkozz értem. Ámen.

*****

Felajánlás Szent Józsefnek
(Forrás: Jáki Szaniszló: Szent József litániája)

Mennyei Atyánk!

Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az Ő Nevében, megkapjuk. Most az Ő ígéretére hivatkozva kérjük: add meg nekünk, hogy Szent József, aki megtestesült Szent Fiadnak, Jézusnak szűz atyja, nekünk is gondviselőnk, nevelőnk legyen, és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától minket is védelmezzen. Ő azért a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával, puszta jelenlétével is meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az megváltásunkat már a kezdet kezdetén akadályozni próbálta.

(Az alábbi ima egyéni felajánlás, és hívek könyörgése is lehet.) Legfontosabb kéréseinket külön is megfogalmazhatjuk:

Szent József! Jézusodnak és Szűz Anyjának földi gondoskodásra is szükségük volt. A mennyei Atya akaratából ezeket te tökéletesen biztosítottad. Kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében szükséges földi éltünkhöz az Isten, az Egyház, a család és a szegények szolgálatában. — (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

Szent József! Családi életed Jézussal és a Szűzanyával minden üdvösséges közösségnek, így a családoknak is példaképül szolgál. Közbenjárásod segítsen, hogy szent közösségben élhessünk veletek és egymással! — (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

Szent József! A családi élet nehézségeiben is utat mutattál, most arra kérünk, légy oltalmunkra, hogy a gonosz erők ne tudják kihasználni az életünk nehézségeiben meggyengült helyzetünket. Oltalmazd ez időkben Isten Akaratát a lelkünkben és körülöttünk, hogy minden próbánkban a szeretet győzedelmeskedjen bennünk. Segíts, hogy küzdelmeinket Isten Törvényei szerint vigyük eredményre. — (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

Szent József! Segíts, kérünk minket, hogy életünk veszélyei között, a megpróbáltatások idején is hűek maradhassunk az Atya Akaratának kereséséhez és megvalósításához. — (Kérünk téged,… )

Szent József! Esdd ki, kérünk számunkra a szerető hit kegyelmeit, hogy mindent Jézusért, Máriáért szeretetből tehessünk az Atya dicsőségére. Védjük és engeszteljük az Oltáriszentségben jelenlévő Urunkat a meggyalázásoktól és szentségtörésektől; Szűzanyánkat, hitvesedet pedig a káromkodások szörnyűségeitől. — (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

Szent József! Halálodnál Jézus és Mária erősítettek téged. Ezért a jó halál védőszentjeként arra kérünk: szűzi hitveseddel, Máriával Te is segíts minket, hogy életünk legdöntőbb pillanata örök célunk boldogságába vezessen minket! — (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk! Te megváltásunk kezdetének titkait Szent József hűséges gondviselésére bíztad. Add, kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítségét tagjaiban és közösségében is tapasztalva folytassa a megváltás szent művének szolgálatát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*****

Ima az édesapákért

(A 2019. évi „1Úton Nemzetközi Zarándoknap az édesapákért” imája. Írta: Székely János püspök atya)

Mennyei Atyánk!

Te vagy minden ember irgalmas, szerető Atyja. Örömödet leled gyermekeidben. Nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket.

Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért.

Segítsd Urunk az édesapákat!

Adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te Forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük, a családjuk életébe!

Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt boldoggá tenni.

Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és gyermekeik tiszteletét és szeretetét.

Adj nekik bölcsességet, türelmet, hogy gyermekeikre kellő időt szenteljenek, tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel, becsületességükkel

életre szóló példa lehessenek a számukra.

Adj nekik kitartást a munkában, nagylelkűséget a közösségért végzett szolgálatokban, bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben.

Szent József, a szent család hűséges őre, légy oltalmazója az édesapáknak!

Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat, segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erőforrásai lehessenek. Ámen

*****

Édesapák imája

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:​

 • Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
 • Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
 • Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
 • Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
 • Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
 • Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.
 • Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.
 • Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
 • Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
 • Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.
 • Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.
 • Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
 • Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
 • Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életünket, mai napunkat. Ámen.