Kármelhegyi Boldogasszony I.

Kilenced a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére
(skapulárét viselőknek)

A kilencedet imádkozhatjuk a Kármelhegyi Boldogasszony július 16-ai ünnepére készülve július 7-15. között, vagy az év bármely egymást követő kilenc napján.

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

Előkészületi imádság 

Kármelhegy Ékessége és Királynéja címmel magasztal téged, oh, Boldogságos Szűz, az Egyház. Lábaidhoz mély alázattal leborulva köszöntünk téged, kegyes Anyánk és kezünket, szívünket hozzád emelve fohászkodunk: Kármelhegy Ékessége és Királynéja! Könyörögj érettünk! Hallgasd meg, oh hatalmas Szűz, szívünk esdeklését, melyért e kilenc napon hozzád folyamodunk és fogadd el e csekély gyermeki hódolatunkat, mely Téged méltán megillet.

1. nap

Mikor lehetett hallani, hogy valaki gyámolatlanul magára hagyatott volna, ki a Boldogságos Szűz Máriához folyamodott? Azért járult Szent Simon is gyermeki bizodalommal ezen jóságos Anyához szorongatásaiban és nem maradt szégyenben. Mert dicsfénytől sugározva s angyali seregektől kísérve megjelent előtte az egek szent királynéja és ezen szép szavakkal vigasztalta: „Vedd, íme, szeretett fiam! Rended skapuláréját, társulatom jelvényét, mely kiváltságul szolgál neked és minden kármelita rendtagnak; aki ebben hal meg, nem fog az örök tűzben szenvedni. Íme az üdvösség jele, a veszélyben oltalom, a béke és örök frigy záloga.” Oh, fönséges, vigasztalással teljes ígéret! Magadéinak vallasz minket, drága Szűz Anyánk, kik a Te szent ruhádat viseljük. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

2. nap

Téged illet, Kármelhegyi Szűzanyánk, a dicsőség, dicséret és tisztelet, mert Te vagy az ég és föld hatalmas Királynéja, kit, mivel szeretett Fiad Jézus Krisztus dicsőségében osztozol, csodálva tisztel a menny minden lakója. Mily rendkívüli kiváltság és kegyelem tehát, hogy mi a szép mennyekből hozott ruháddal ékeskedve, ily fönséges királyné szolgái és testvérei közé tartozhatunk! Hála és dicséret legyen Neked, hogy bennünket érdemünk nélkül e kitüntetésre méltattál és ne engedd, hogy a Te szent ruhádhoz nem méltó viseletünkkel anyai szívedet megszomorítsuk. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

3. nap

Üdvözlégy Mária, te legjobb Anya! Boldogok, kiket Te fiaidnak ismersz, kikre reá adtad anyai köntösödet, a skapulárét, az üdvösség jelét; mert e szent ruha biztos jele, kétségbevonhatatlan bizonysága, hogy Te, szentséges Szűz, szeretsz minket, mégpedig olyan szeretettel, mely erősebb, mint a halál, vagyis mindvégig életünk minden pillanatában mellettünk állsz, hogy a gonosz lélek egyetlen egyet se szakíthasson le anyai szerető szívedről, hacsak magunk nem akarunk tőled a bűn által megválni és anyai szívednek végtelen fájdalmat okozni. De ne engedd ezt, kedves édes Anyánk, hanem támogasd, gyámolítsd gyarló gyermekeidet, hogy a szent skapuláré rajtunk igazán az üdvösség jele legyen. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

4. nap

Üdvözlégy Királynénk! Irgalmasság Anyja, életünk és édes reménységünk, üdvözlégy! Így sóhajtunk hozzád, gyermekeid, e siralom völgyéből. Sok-sok veszély környez bennünket: bú és bánat aggasztja lelkünket, betegség, nyavalya sorvasztja testünket, kísértések zaklatják szívünket, sokallja már gyarlóságunk a terheket. De azért mégsem csüggedünk, ha drága ruhádat mellünkön megpillantjuk, mert ígéreted szerint oltalom az minden veszélyben, védőpajzs minden harcban. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

5. nap

Oh, örök békesség szerzőjének, Jézus Krisztusnak Anyja, Mária, éreztesd velünk azon békét, melyet a világ nem adhat. Gyámolítsd választott gyermekeidet a küzdelemben, melyet örök üdvünk ellenségeivel vívunk, hogy folyton diadalmaskodva állandó békét élvezhessen szívünk s hálával eltelve, soha meg ne feledkezünk a szent frigyről, melyet édes, jó Anyánk, velünk kötöttél, hanem minden küzdelem és szenvedés dacára hívek maradjunk a boldog szövetséghez, melynek zálogául szent ruháddal, a skapuláréval, minket, méltatlan szolgáidat kitüntettél. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

6. nap

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk most és főképpen halálunk óráján! Oh, igen, drága jó Anyánk, imádkozzál azon végzetes percben, mely reánk az örök boldogság hajnalát, vagy az örök kárhozat éjjelét hozhatja; akkor mutasd meg, hogy Anyánk vagy, s nyerd meg számunkra a végső kegyelmet, melyet a Te szent ruhád jámbor viseléséhez kötöttél. Jöjj, édes Anyánk, azon rettenetes órában gyermekeidhez, küzdj velünk, hogy a végső tusában is neked köszönhessük a győzelmet. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

7. nap

Ezrek és milliók magasztalnak téged most a mennyben, oh egek dicső Királynéja, Boldogságos Szűz Mária, kiket csakis a Te hatalmas és irgalmas kezed tartóztatott vissza az örök kárhozattól, mivel szent ruhádba öltözötten jelenhettek meg szerelmes Fiadnak, Jézus Krisztusnak ítélőszéke előtt, és a Te kedvedért nyertek irgalmas ítéletet. Kérünk téged, jó Anyánk, hadd viseljük mi is a szent skapulárét oly lelkülettel, hogy számunkra is eloltsa az örök tűznek lángját. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

8. nap

Csodálat és tisztelet fogja el lelkünket oh, Boldogságos Szűz, azon megfoghatatlan szeretet láttára, mely anyai szívedben tisztelőid iránt lángol! Mert nem tudsz sokáig távol maradni gyermekeidtől, hanem még a tisztítótűz bosszuló lángjaiba is leszállasz irgalmasságoddal megvigasztalni, megenyhíteni az ő kínjaikat és többnyire a neked szentelt szombati napon vezeted be őket a skapuláré ragyogó öltözetében az örök boldogság honába. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

9. nap

Magasztalja lelkünk az Urat, aki ily jó és drága Anyát adott nekünk e küzdelmes földi életben! Kézen fogva vezérel bennünket, megóv minden testi-lelki veszélytől, megvigasztal bajainkban, megerősít harcainkban, halálos ágyunknál is ott terem, hogy jelenléte elűzze ádáz ellenségünket s addig nem nyugszik, míg diadalmasan föl nem teszi az örök élet koronáját hű gyermekeinek fejére. Azért kegyes Anyánk, Boldogságos Szűz Mária, méltóztassál elfogadni szent ígéretünket, hogy hozzád törhetetlen hűséggel, lankadatlan szeretettel ragaszkodni akarunk. Ámen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Befejező ima: Szentséges Szűz…

Befejező ima (minden nap)

Szentséges Szűz, a testté lett Ige Anyja, a kegyelemkincsek őrizője, a szegény bűnösök menedéke, élő hittel sietünk anyai szeretetedhez és kérjük tőled a kegyet, hogy az Isten akaratát és a tiedet mindenkor teljesítsük. Szent kezeidbe tesszük szívünket és testi-lelki üdvünkért esedezünk hozzád. Bízvást bízunk, hogy Te, legkedvesebb Anyánk, minket meg fogsz hallgatni, s azért hangoztatjuk élő hittel:

Üdvözlégy Mária… (3-szor)

Könyörögjünk! Oltalmazd meg, Uram, a Te szolgáidat kik színed előtt egész szívvel leborulnak, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására minden bajtól és védelmezd meg őket az ellenség incselkedéseitől. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

(Forrás: P. Soós István: A Kármelhegyi Skapuláré-társulat vezérkönyve)