Kisded Jézus – Karácsonyra előkészület

Szent kilenced a kisded Jézus tiszteletére
(előkészületül karácsonyra)

Ezt a kilencedet december 15-23. között imádkozzuk. 

Advent utolsó napjai, december 17-től liturgikusan kiemelt köznapok. A vesperás zsolozsmájában ilyenkor énekeljük a Mária hálaénekéhez tartozó úgynevezett Ó-antifónákat. Minden napnak külön antifónája van, amelyek az Eljövendőt azon a hét néven szólítják, amelyet az Ószövetség adott a jövendő Messiásnak. 

A  kilenced 3-9. napjának antifónái ennek megfelelően szólítják Jézust: Bölcsesség, Adonáj, Jessze termő ága, Dávid kulcsa, Fölkelő nap, Népek nagy királya, Emmanuel. Mindegyik antifóna egy gyönyörű dallamon énekelt sóhajtással kezdődik: „Ó…” A liturgiamarra hív, hogy  a vágyaink  hangját meghalljuk, túlhalljunk rajtuk, és szenvedélyes imába foglaljuk a vágyaink mögött követelődző még mélyebb sóvárgást, a szavakba nem foglalható sóhajokat, amelyeket a Lélek ébreszt bennük. ITT, a Magyar Kurír oldalán meghallgathatjuk a gyönyörű antifónákat.

A kilencedet kezdhetjük egy adventi énekkel, és elimádkozhatjuk utána az Úrangyala imádságot az egyházi liturgia szerint, vagy kiegészíthetjük kilencedünket a liturguával, amelyet ITT, a népénektár oldalán találunk. 

A kilenced imádkozása során nyissuk meg a szívünket, „Ó” – sóhajtozzunk, vágyakozzunk teljes szívvel, így várjuk a mi Üdvözítőnk eljövetelét, hogy töltsön el minket az Ő végtelen szeretetével.

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

Első nap

Antifóna: íme, beteljesült minden, amit az angyal Szűz Máriáról mondott.

E.: Harmatozzatok egek, onnan felül és fellegek csepegjék az igazat.

H.: Nyilatkozzék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt.

Könyörgés: Kérünk, Urunk, emeld föl hatalmadat és jöjj, hogy bűneink fenyegető veszélyeitől védelmed által megoltalmazni, segítséged által megszabadulni méltók legyünk. Aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel együtt, mindörökkön-örökké. Ámen.

Második nap

Ant.: A világ Megváltója úgy kel föl, mint a Nap, és leszáll a Szűz méhébe, mint az eső a fűre. Alleluja.

E.: A pusztában kiáltónak szava: készítsétek az Úr útját.

H.: Tegyétek egyenessé az Ő ösvényeit.

Könyörgés: Úristen, aki azt akartad, hogy Igéd az angyal hirdetése után Szűz Mária méhében testté legyen, engedd, hogy mi, akik őt Isten anyja gyanánt tisztelünk, általa megerősítést nyerjünk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.

Harmadik nap

Ant.Ó, Bölcsesség, amely a magasságbelinek szájából származtál, és elérve egyik végétől a másikig, erővel és szelídséggel intézel mindent. Jöjj, és taníts meg minket az okosság útjára.

E.: A pogányok félni fogják, Uram, nevedet.

H.: És a föld minden királya dicsőségedet.

Könyörgés: Indítsd fel, Urunk, szívünket egyszülött Fiad útjának készítésére, hogy ha eljöveteled által lelkünk megtisztult, neked szolgálni méltók legyünk, aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.

***

A december 17-ei egyházi liturgia

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének. (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.)

Előimádkozó: Ó, BÖLCSESSÉG!

Közösség: Ki a Fölségesnek szájából származol, ki a mindenséget egyik végétől a másikig erősen átfogod és jóságosan el is rendezed: Jöjj el, és taníts minket az okosság útjaira!

Előimádkozó: Olvasmány a Bölcsesség Könyvéből. (Bölcs 7,26–29)
A Bölcsesség az örök fény ragyogása, Isten fölségének szeplőtelen tükörképe, az ő tökéletességének képmása. Ő, bár egytelen, de mindent megtehet. Anélkül, hogy változna, mindent megújít. Nemzedékről nemzedékre belép a megszentelt lelkekbe, s őket Isten barátjaivá és prófétáivá teszi. Mert nem szeret az Isten mást, csak azt, akiben a Bölcsesség lakozik.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

Előimádkozó: Ó Jézus Krisztus, örök Bölcsesség! Tiéd az Atyának minden tudása, minden ismerete. Te vagy az a Szó, melyben az Atya kimondta mindentudását. Te vagy az egyetlen Szó, mely tökéletesen egyezik tartalmával. Te vagy az a Szó, mely egyben teremtő Tett is. Te rendeztél el mindent ebben a világban isteni bölcsességgel súly, szám és mérték szerint. Hatalmas Ige, aki hathatós tudásoddal egybetartod és kormányozod a világmindenséget! Te vagy az, akiben az erő együttjár a végtelen gyöngédséggel és szelídséggel. Jöjj hát közénk! Mi csak tévedezünk, elménk gyönge, vélekedéseink csapongóak, a hangos hírverések, divatos ítéletek és saját önzéseink befolyásolnak minket. Bennünk nincs semmi bölcsesség és jó ítélőképesség, mellyyel elrendezhetnénk dolgainkat. Azért most mind együtt hozzád fordulunk:

Előimádkozó: Ó, BÖLCSESSÉG!
Közösség: Ki a Fölségesnek szájából származol, ki a mindenséget egyik végétől a másikig erősen átfogod és jóságosan el is rendezed: Jöjj el, és taníts minket az okosság útjaira!

Úrangyala, majd záróének.

Negyedik nap

Ant.: Ó, Adonáj és Izrael házának vezére, ki Mózesnek az égő csipkebokor tüzében megjelentél, és neki Sína hegyén törvényt adtál; jöjj megváltásunkra kitárt karral.

E.: Emlékezzél meg, Urunk, rólunk népedhez való jókedvből.

H.: Látogass meg minket a te szabadításoddal.

Könyörgés: Kérünk, Urunk, hallgasd meg könyörgésünket, és világosítsd meg lelkünk sötétségét látogatásod kegyelmével. Aki élsz és uralkodói, mindörökkön-örökké. Ámen.

***

A december 18-ai egyházi liturgia 

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének  (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.) 

Előimádkozó: Ó, Adonai!
Közösség: Izrael házának vezére, ki Mózesnek a pirosló tűzlángban megjelentél, és neki Sína hegyén törvényt adtál: Jöjj el, és szabadíts meg minket kinyújtott karoddal.

Előimádkozó: Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (30,10–14).
Így szólt Mózes egész Izraelhez: Hallgasd meg a te Uradnak, Istenednek hangját, őrizd meg parancsait és előírásait. Az a parancs, melyet ma neked adok, nem múlja felül erődet és nincsen tőled távol. Nem, egészen közel van hozzád az ige, ott van ajkadon és szívedben.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

Előimádkozó: Ó Jézus Krisztus, igaz Isten, Adonai! E névvel hívtak és szólongattak téged atyáink, az Ószövetség igazai. Te voltál a hűséges Ábrahámnak, Izsáknak és Jákob-Izraelnek Istene. Te voltál vezére Izrael tizenkét gyermekének, hogy Egyiptomban táplálást nyerjenek. S te voltál az, ki ismét kihoztad őket e pogány földről, mikor már megerősödtek. Ezért szólítottad meg Mózest, mikor az égő csipkebokorban neki megjelentél. S amikor leverted ellenségüket, akkor Sína hegyénél törvényed által néppé tetted őket. népeddé lettek azok, kik előbb csak pusztai vándorok voltak. Nézd a mi helyzetünket: mi is így bolyongunk magunkra hagyatva a világ népei között. Elnyomnak minket gőggel; elnyomnak, amikor magukhoz akarnak idomítani, amikor rossz példájukkal hatnak ránk, amikor a gonoszság erejét hirdetik és a jó hiábavalóságával kérkednek. Így tartanak rabul a szív titkos bilincseivel. De mi most mind együtt hozzád fordulunk:

Előimádkozó: Ó, Adonai!
Közösség: Izrael házának vezére, ki Mózesnek a pirosló tűzlángban megjelentél, és neki Sína hegyén törvényt adtál: Jöjj el, és szabadíts meg minket kinyújtott karoddal.

Úrangyala, majd záróének.

Ötödik nap

Ant.Ó, Jessze gyökere, mely jelül állsz a népeknek, melyre a királyok elnémulnak, mely előtt a nemzetek könyörögnek, jöjj a mi megszabadításunkra és ne késsél.

E.: Erők Ura, Istene, téríts meg minket!

H.: Mutasd meg a te orcádat és megszabadulunk.

Könyörgés: Kérünk téged, mindenható Isten, add, hogy megváltásunk közelgő ünnepe a jelen életben segítséget, és az örök boldogságban jutalmat szerezzen. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

***

A december 19-ei egyházi liturgia 

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.) 

Előimádkozó: Ó, Jessze Gyökere!

Közösség: Ki jelként állasz a népek között, kinek láttára a királyok elnémulnak, kire minden nemzetek vágyakoznak: Jöjj el és szabadíts meg minket, és már ne késlekedjél!

Előimádkozó: Olvasmány Izaiás könyvéből (11,10–12).
Ama napokban vessző támad majd Jessze gyökeréből, hogy jel legyen a nemzeteknek. Reá vágyakoznak a nemzetek, ő összegyűjti Izrael menekültjeit és hazavezeti Júda szétszórt fiait a világ négy végéről.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

Előimádkozó: Ó Jézus Krisztus, emberséged szerint téged már ősatyánk, Ábrahám sejtjeiben hordott; emberi tested ott lappangott Jessze testében, hogy fiának, Dávid királynak családjából szülessél a földre. Szűz Anyádon, Márián keresztül a te emberségednek alkotó elemeit szolgáltatták nemzedékeken át a kiválasztottak, így lettél Jessze gyökerének gyönyörű virága. E félelmetes titkon megilletődve gondolkodtak a papiok, próféták és királyok; ezt a jelt várták sejtés-szerűen a népek, kiknek a lelki sötétség idején te voltál az egyetlen reménysugár. Jöjj el hozzánk, teljesítsd ki a megtestesülés titkát Egyházadban. A népek ma is áhítva várják, hogy jelt kapjanak. Add, hogy Egyházad úgy lehessen titokzatos Tested, hogy az az üdvösség jeleként világosodjék a világban. Azért most mind együtt hozzád fordulunk:

Előimádkozó: Ó, Jessze Gyökere!
Közösség: Ki jelként állasz a népek között, kinek láttára a királyok elnémulnak, kire minden nemzetek vágyakoznak: Jöjj el és szabadíts meg minket, és már ne késlekedjél!

Úrangyala, majd záróének.

Hatodik nap

Ant.Ó, Dávid kulcsa és Izrael házának kormánypálcája, ki megnyitsz és senki be nem zár; bezársz és senki meg nem nyit! Jöjj, és vezesd ki a foglyot a börtön házából, azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek.

E.: Küldd el, Uram, a bárányt, a föld urát!

H.: A puszta kősziklájából Sion leánya hegyére.

Könyörgés: Kérünk, Urunk, emeld fel hatalmadat és jöjj, hogy akik jóságodban bíznak, haladék nélkül minden viszontagságtól megmeneküljenek. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.

***

A december 20-ai egyházi liturgia 

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.) 

ElőimádkozóÓ, Dávid Kulcsa!

Közösség: Izrael házának jogara, kimegnyitsz, és nincs, aki bezárja; bezársz, és nincs aki megnyissa: Jöjj el, és vezesd ki a börtön házából a bilincsbe verteket, kik sötétségben ülnek és a halál árnyékában.

Előimádkozó: Olvasmány Izaiás könyvéből (22,22; 49,8–9).
Így szól az Úr: Vállaira teszem Dávid házának kulcsait. Amit ő kinyit, senki sem képes bezárni, s amit ő bezár, senki sem képes többé kinyitni. Én azért alkottam őt, hogy a rabokhoz így szóljon: Jöjjetek ki! És a sötétségben lévőkhöz: Jertek a világosságra!
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

ElőimádkozóÓ Jézus Krisztus, papunk, tanítónk és királyunk! Ki az angyal szava szerint Dávid királyi trónjára ülsz, kezedben a jogar, — nem azért, hogy földi királyságot szerezz, hanem, hogy országod áldásaiban részesítsd a hozzád hűséges lelkeket. Csak a te döntéseidnek van igazi érvénye. Nálad van a kulcs, te nyitod föl vele a bilincseket, a titkokat, a menny elzárt ajtaját. Te zárhatod le ezzel a kulccsal, vagyis mindenható akaratoddal és erőddel az Egyház ellenésgeit fékentartó láncokat is. Nézd: mi is börtönben ülünk. A Sátánnak, saját bűneinknek, zavaros ügyeinknek, álnokságainknak, fortélyainknak, rendetlen vágyainknak, ingatagságunknak kötelékei tartanak fogva. Nélküled sötétségben tespedünk és mint a siralomházban, a halál árnyéka ül rajtunk. Azért mind együtt esedezve hozzád kiáltunk:

ElőimádkozóÓ, Dávid Kulcsa!

Közösség: Izrael házának jogara, kimegnyitsz, és nincs, aki bezárja; bezársz, és nincs aki megnyissa: Jöjj el, és vezesd ki a börtön házából a bilincsbe verteket, kik sötétségben ülnek és a halál árnyékában.

Úrangyala, majd záróének.

Hetedik nap

Ant.Ó, Napkelet, örök világosság fénye, jöjj és világosítsd meg azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek.

E.: Mutasd meg, Uram, a te irgalmasságodat.

H.: És add meg nekünk üdvösségedet.

Könyörgés: Úristen, aki látod, hogy gonoszságunk miatt szomorkodunk, engedd kegyelmesen, hogy látogatásod által megvigasztalódjunk, aki élsz és uralkodói, mindörökkön-örökké. Ámen.

***

A december 21-ei egyházi liturgia 

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.) 

ElőimádkozóÓ, Napkelet!

Közösség: Örök fény ragyogása, igazság Napja: Jöjj el, és világosíts meg minket, kik sötétségben ülünk és a halál árnyékában.

Előimádkozó: Olvasmány Izaiás könyvéből (42,6–7).
Én, az Úr hívtalak téged igazvoltom szerint, és kézen fogtalak téged. Arra alkottalak és arra rendeltelek téged, hogy teljesítsd, amit népemnek ígértem, és hogy fényt vigyél a pogány népeknek is. Hogy flnyisd a vakok szemeit, és kivezesd a börtönből a foglyokat, s a sötétségben ülőket fogasáuk házából.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

ElőimádkozóÓ Jézus Krisztus, ki Nap vagy és Világ! Az isteni örök fényességből és ragyogásból te hozol e földre egy fénysugarat. Te világosság a világosságból, kiben előre sejtjük a beteljesülés ragyogását, te Nap, kiben a megigazultság teljessége fénylik! Jöjj el, és áraszd ránk világosságodat. Ahová a nap nem süt, ott csak sötétség lehet. Ahol te nem világítasz, ott lelki sötétség terjeng. Ahol igazságod nem ragyog, ott a tévelygés honol. Ahol erőd nem segít, ott vak és gyenge az akarag. Ahol édességed nem melegít, ott durva és kiegyensúlyozatlan a kedély. Ahol nem szentségedből él a lélek, ott a Halál uralkodik. Ahol nem süt az Igazság Napja, ott a megigazulatlanság alvilági árnyai lebegnek. Nincs más, akihez kiálthatnánk, csak hozzád:

Előimádkozó: Ó, Napkelet!

Közösség: Örök fény ragyogása, igazság Napja: Jöjj el, és világosíts meg minket, kik sötétségben ülünk és a halál árnyékában.

Úrangyala, majd záróének.

Nyolcadik nap

Ant.Ó, Népek Királya és kívánsága, te sarokkő, mely mindkettőt egyesíted; jöjj, és szabadítsd meg az embert, melyet földből alkottál. 

E.: Feltámad az Úr. 

H.: És az Ő dicsősége látható benned.

Könyörgés: Emeld fel, Uram, hatalmadat, és jöjj, segíts rajtunk nagy erővel, hogy kegyelmed segítségével irgalmadat, melyet bűneink akadályoznak, mihamarabb elnyerhessük.  Aki élsz és uralkodói, mindörökkön-örökké.  Ámen.

***

A december 22-ei egyházi liturgia 

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.) 

ElőimádkozóÓ, Népek Királya!

Közösség: Mindannyiunknak vágyakozása, Szegletkő, a két nepet egybefoglaló: Jöjj el, és mentsd meg az embert, kit a porból alkottál!

Előimádkozó: Olvasmány Dániel könyvéből (7,13–14).
Az éjszakának arcába néztem, és íme, az ég felhőiben valaki, mint az Ember Fia. Neki adatott a hatalom, a tisztesség és a királyság. És minden nép, törzs és nyelv neki szolgál. Az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem vétetik, és az ő országa el nem rontatik.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

Előimádkozó: Ó Jézus Krisztus, minden nép Királya! Terád vágyott az emberiség évezredek óta. Megalkottad a zsidóságban választott népedet, s elnyerték az igaz Isten ismeretét. De te irányítottad a pogányok életét is, hogy szellemük kiművelésével készüljenek az evangélium befogadására. Majd eljöttél, és benned, a Szegletkőben a történelem két alkotóereje egybekapcsolódott, hogy akik előbb külön voltak, Egyházadban együtt dicsérhessék hűségedet és irgalmadat. Hűségedet, mert népednek tett ígéreteket teljesítetted, és irgalmadat, mert megkönyörültél a távollévőkön is. Jöjj el! Ma is téged szomjaz minden tiszta vágy, minden halandó ember, akár tud rólad, akár nem. Érzi mindegyik betegségét és gyengeségét, akár eljutott az igaz hitre, akár szívének jóakaratában csak sejtve keres téged. Csak te lehetsz teremtményednek üdvössége. Azért hallgasd meg a kiáltást, mellyel most mind együtt hozzád fordulunk:

Előimádkozó: Ó, Népek Királya!

Közösség: Mindannyiunknak vágyakozása, Szegletkő, a két nepet egybefoglaló: Jöjj el, és mentsd meg az embert, kit a porból alkottál!

Úrangyala, majd záróének.

  •  

Kilencedik nap

Ant.: Ó, Emmánuel, királyunk és törvényhozónk, népek várakozása és üdvössége, jöjj  a mi megmentésünkre, Urunk, Istenünk!

E.: A holnapi nap meghozza üdvösségeteket. Alleluja. 

H.: És a földnek gonoszsága eltöröltetik.  Alleluja.

Könyörgés: Úristen, aki bennünket megváltásunk évenkénti várásával örvendeztetsz, add, hogy Egyszülöttedet, kit mint Megváltónkat örömmel fogadunk, mint jövendő bírónkat bizakodva láthassuk, a mi Urunk, Jézus Krisztust, aki veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

***

A december 23-ai egyházi liturgia 

(Nem a kilenced része, de a napi imádságot kiegészíthetjük vele vagy egyes részeivel, mint pl. Úrangyala.)

Ének (Adventi énekek, ÉE 1–2, 6–9, 11, 14, 15.) 

ElőimádkozóÓ, Emmánuel!

Közösség: Törvényünk és Törvényhozónk, népednek reménysége és üdvözítője: Jöjj el, és üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk!

Előimádkozó: Olvasmány Izaiás könyvéből (8,8–10; 9,1–6).
Hatalmas vizek öntözik földedet, ó, Emmánuel. Hiába gyűltök össze, népek, majd legyőzettek. Halljátok, földnek végei: Erősködjetek csak ellene, majd legyőzettek. Csak tervezzetek, majd semmivé lesznek terveitek. Mert VELÜNK AZ ISTEN. A nép, mely sötétségben élt, világosságot lát. Mert Gyermek születik nekünk, egy Fiú adatik nekünk. Az ő uralma nagy lesz, és az ő békéjének nem lesz vége.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

ElőimádkozóÓ Jézus Krisztus, köztünk lakó Istenség, ki „EMMÁNUEL” neveddel jelzed, hogy vlünk akarsz lakni. Te vagy nekünk az út, az igazság és az élet, hiszen életünknek nem betűvel írt törvény szab törvényt, hanem te magad lettél isten-emberi mivoltodban Törvényünk és Törvényhozónk. Így, amikor örömmel ismerjük fel megtestesülésedben, hogy emberségeddel egyesült isteni természeted a megigazulás útját is megmutatta, s hozzá erőt is adott. Jöjj és segíts, hogy ennek a szent Törvénynek útján tiszta szívvel járjunk. Hallgasd meg a kiáltást, mellyel most Karácsonyodat várva hozzád fordulunk:

ElőimádkozóÓ, Emmánuel!

Közösség: Törvényünk és Törvényhozónk, népednek reménysége és üdvözítője: Jöjj el, és üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk!

Úrangyala, majd záróének.

Források: 
Kilenced, imádságok: Prágai kis Jézus imafüzet, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó
Ádventi ájtatosság az Ó-antifónák szavaival: Énekló Egyház 1011. oldal