Mennyei Atya

Eugenia Elisabetta Ravasi anya 1932-ben kapta magán-kinyilatkoztatásban kapta az Atyaisten üzeneteit, amelyeket az egyház hitelesnek ismert el. A kilenced idézetei ezekből származnak. 

Eugenia Elisabetta Ravasi anyáról és az üzenetekről néhány szó itt (Klikkelj!) vagy a kilenced és az imádságok után olvasható. 

A kilenced imádkozhatjuk az év bármely egymást követő kilenc napján, vagy az Atyaisten üzenetében megjelölt napot, augusztus 7-ét vagy első vasárnapját megelőző kilenc egymást követő napon az Ő tiszteletére.

Kilenced a mennyei Atyához

Kilenc nap a szentekkel közösségben.

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8.  nap9. nap Imák

1. nap

Boldog II. János Pál pápával az Isten szeretetéről

„Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, S az Isten is benne marad.” (1Jn 4,16)

Ma Isten nagy szolgájával, II. János Pál pápával imádkozunk, aki a 2000-es jubileumi év alkalmából elmondott imájában így könyörgött: „Jóságos Atyám, add, hogy ez az év kedvező idő legyen, az Atya házába való nagy visszatérés éve, ahol szeretettel várod a tékozló fiúkat, hogy kitárd feléjük megbocsátó karod, s ünneplő köntösbe öltöztetve helyet foglalhassanak asztalodnál.”

Drága mennyei Atyánk!

Tőled ered a szeretet, Te vagy a szeretet forrása, Magad vagy a Szeretet. Kinyilatkoztatásodban így szólsz: „A szeretet óceánja vagyok.” Atya vagy, aki annyira szereti teremtményeit, hogy szüntelenül szeretettel halmozza el őket. Erre nem képes egyetlen szülő sem. A Te szereteted hűséges, szüntelenül szereted azokat is, akik már nem gondolnak rád.

Atyám, így szólsz:

„Az ember Atyja és Teremtője vagyok, ezért szeretem őt, […] ezért élek az ember közelében, figyelek rá, segítek neki és gondját viselem.

Átérzem ínségét, látom fáradozásait és vágyait. A legnagyobb boldogság számomra, hogy segítsek neki, és megváltsak minden embert. […] Azt akarom, minden teremtményem meg legyen győződve arról, hogy van Atyja, Aki virraszt felette, s már itt a földön az örök élet megtapasztalását kínálja neki. […] Gyengéden szeretlek titeket. […] Ha szerettek engem és bizalommal a bensőséges Atya néven szólítotok, már itt a földön megismeritek a szeretetet és reményt, és ez az örök boldogság alapja.”

Drága mennyei Atyánk, Te Eugénia anya által ezt az ígéretet tetted az egész teremtett világnak:

„Nem hal meg az, aki akár csak egyszer is Atyának szólít, hanem a választottak közösségében egészen biztosan elnyeri az örök életet.”

Szívből kérlek, és Jézus nevében könyörgök a kegyelemért, hogy úgy tudjalak szeretni, ahogyan azt Te kívánod. Ebbe a szeretetbe ajánlom lélekben mindazokat, akik szeretetednek szentelik magukat.

Folytatás a kilenced után található imákkal. (Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyját minden szeretet megilleti.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

2. nap

A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta Isten akaratáról

„Van eledelem, csak nem tudtok róla.” (Jn 4,32)

Ma a Keresztről nevezett Szent Terézia Benediktával, vagyis Edith Steinnel imádkozunk, aki ezt mondja: „Életszentségünk mértéke saját akaratunk feladásának képessége. A »Legyen meg a te akaratod« imádság váljon keresztény életünk irányelvéve. Az a vágy vezessen reggeltől estig, egész évben, egész életünkben, hogy Isten akarata váljon egyetlen gondunkká. Minden egyébről gondoskodik az Úr.”

Drága mennyei Atyám!

Ennek a kilencednek elején egész lényemmel a Te szent akaratodnak adom át magam. Te vagy az én Atyám és Anyám, végtelenül jó vagy, a szíved telve szeretettel. Mitől kellene félnem? Milyen gyakran meg tapasztaltam már a Te jóságodat, irgalmasságodat, mindenekfelett azonban szeretetedet. Ismert és ismeretlen fájdalmaktól és szerencsét lenségektől óvtál meg engem. Mindig gondoskodtál rólam, s ha lelkemet elborította a sötétség, mellém álltál s bátorítottál. Atyai és anyai szeretetednek számtalan bizonyítékát adtad már, s naponta újra és újra bizonyítod, hogy szeretsz.

Üzenetedben ezt mondod:

„Szeretteim, öröktől fogva csupán egyetlen kívánságom van: ismerjenek és szeressenek meg az emberek, így szüntelenül köztük lehessek, s vegyék végre tudomásul, mennyire elkerülhetetlen akaratom teljesítése.

Ha az ember nem él az igazság szerint, nem tapasztalhatja meg a valódi szabadságot. Gyermekeim, nektek adtam az igazság törvényét, hogy megtartsátok azt. Ti azonban nem éltek szerinte, s azt hiszitek, boldogok vagytok és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, nem uralkodik bennetek sem valódi béke, sem igazi öröm, sem a ti teremtő Istenetek és Atyátok valódi szabadsága.

Azt hiszitek, hogy szívetek békére lel, ha kielégítitek vágyaitokat és evilági élvezeteket kerestek?

Higgyétek el, hogy nem nyeritek el sem a valódi szabadságot, sem az igazi boldogságot, amíg nem ismertek el atyátoknak és nem fogad játok el törvényemet, hogy így igazán gyermekeim lehessetek! Miért? Egyetlen céllal teremtettelek benneteket: hogy megismerjetek és szeressetek engem, és úgy szolgáljatok nekem, mint az atyjukban bízó gyermekek.”

Istenem, Atyám, hozzád járulok, őszintén vágyom mindenért köszönetet mondani, hogy örömödet leld, ha lelkembe tekintesz. Add meg nekem a kegyelmet, hogy életemben felismerjem és teljesítsem szent akaratodat!

Folytatás a kilenced után található imákkal. (Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyja irányítja minden gyermekét.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

3. nap

Loyolai Szent Ignáccal az Istenbe vetett bizalomról

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.” (Zsid 4,16)

Ma Loyolai Szent Ignáccal imádkozunk, aki így kér Téged:
Fogadd el, Uram, egész szabadságomat,
fogadd el emlékező tehetségemet,
értelmemet és egész akaratomat.
Amim van és amivel rendelkezem,
mind Te adtad nekem;
mindezt visszaadom Neked egészen;
és mindenestől átadom szent akaratodnak,
hogy rendelkezzél vele.
Csak a Te szeretetedet és kegyelmedet add nekem,
és én eléggé gazdag leszek,
és nem kívánok többé semmi egyebet. Ámen.

Drága mennyei Atyánk!

Mély, gyermeki bizalmunk az Irántad való tiszteletünk legfőbb meg nyilvánulása. Azt kívánod, teljesen bízzunk Benned, így válaszoljunk mérhetetlen szeretetedre. Bizalmunk kifejezi: hiszünk szeretetedben, befogadjuk a szívünkbe, hadd járjon át tökéletesen minket. Üzenetedben ezt mondod:

„Azt kívánom, hogy tökéletesen bízzatok bennem. A bizalom az egyik leghatásosabb mód, amellyel kifejezhetitek irántam való tiszteleteket.”

 A bizalom tehát kulcs, mellyel ki tudjuk nyitni atyai szívedet.

Mennyei Atyánk, miért is vágyódsz annyira teremtményeid bizalmára? Azért, mert Te szerető, együttérző és szelíd Atya vagy, aki nem akarja, hogy teremtményei túlságosan gondterheltek, nyugtalanok legyenek, s félelemben éljenek. Te azt akarod, hogy békében éljünk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha feltétel nélkül megbízunk benned. Ezért mondta Ligouri Szent Alfonz is: „A legnagyobb szeretetet azzal mutatjuk ki az Atyaistennek, ha határtalanul bízunk benne.” Jóságos Atyám, ajándékozz meg engem az Irántad való bizalommal, hiszen Te méltó vagy minden bizalmunkra!

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyja megvédelmezi minden gyermekét.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

4. nap

Lisieux-i Szent Terézzel a gyermekek ártatlanságáról

„Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok, és megkérdezték tőle: »Ki a legnagyobb a mennyek országában?« Odahívott egy gyermeket, közéjük állította, s azt mondta: »Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be.«” (Mt 18,1-5)

Ma a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézzel imádkozunk, aki így vall, földi mennyországáról: „Az én mennyországom az, hogy állandóan az ő jelenlétében vagyok, Atyámnak hívom Őt, s az Ő gyermeke szeretnék lenni.”

Drága mennyei Atyánk! Üzenetedben gyermekednek szólítod az embert. Mi, a Te teremtményeid Fiad szeretetéből születtünk istengyermekségre. Így szólsz hozzánk:

„Megértem gyermekeim törékenységét. Ezért kértem meg Fiamat arra, hogy olyan eszközöket adjon nekik, amelyek segítségével mindig felállhatnak, ha elestek. Ezek az eszközök segítenek nekik megtisztulni a bűntől, hogy újra az én szeretett gyermekeim lehessenek.

Ezek az üdvösséghozó eszközök mindenekelőtt a szentségek. Az üdvösség fontos eszköze Fiam keresztje, valamint a vére, amely a világ végéig kiárad a megbékélés szentségében és a szentmise-áldozatban.”

Drága mennyei Atyánk!

Mennyire szereted a kicsinyeket és az ártatlanokat; ők a Te választottaid!

Atyánk, szeretnénk mi is olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Határtalan szereteteddel megteremtetted, megőrzöd és megáldod őket. Mi, korban idősebbek is átélhetjük, hogy szelídségeddel és gondoskodásoddal vezetsz bennünket, minden gyengeségünk, tévelygésünk dacára. Minél gyengébbek vagyunk, annál jobban gondoskodsz rólunk és szeretsz bennünket.

Amikor gyermeki szívvel fordulunk Hozzád, már itt a földön megtapasztaljuk közelségedet, gondoskodásodat és szeretetedet. Hiszen Te szeretsz minket, s hogy valódi gyermekeid lehessünk, segítesz, hogy ártatlanok, természetesek és tiszták legyünk, egyszerűek, mint a galambok (Mt 10,16). A gyermekek nem félnek a jövőtől, mert érzik a szülői szeretet oltalmát; nem nyugtalankodnak a nehézségek és kétségek miatt, egyszerű szívük telve van bizalommal.

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyja szereti minden gyermekét.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

5. nap

Páduai Szent Antallal a szentségimádásról

„De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.” (Jn 4,23)

Ma Páduai Szent Antallal imádkozunk, aki ezt hirdeti: ,,Isten mind örökre gyermekei Atyja marad.”

Drága mennyei Atyám!

Üzenetedben így szólsz:

„Szeretném, ha egyre több ember személyesen és szívből tisztelné Atyját, Teremtőjét.”

Teljes szívemből, éjjel-nappal hódolni akarok Előtted, Atyám, és szívből megvallom hatalmadat, akaratod szentségét, nagyságodat, jóságodat, irgalmasságodat, istenségedet. Jézus Szent Szíve által akarok hódolni Előtted Máriával, az angyalokkal és a szentekkel együtt. Csatlakozni szeretnék hozzájuk, velük együtt kívánok dicsőítő énekeket zengeni, de ismerem saját gyengeségemet, méltatlanságomat, semmiségemet.

Kérlek, Atyám, küldd segítségemre angyalaidat, főként azokat, akik trónusod előtt zengik dicséretedet. Add, hogy befogadjanak szent közösségükbe, megtanítsanak Lélekben és igazságban hódolni Előtted, szent, erős és halhatatlan Istenünk!

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyját minden tisztelet megilleti.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

6. nap

Boldog Salkaházi Sárával a hálaadó imáról

„Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (1Tessz 5,18)

Ma Boldog Salkaházi Sárával imádkozunk, aki így ír naplójában:

„Uram, Istenem, mivel szolgáltam rá jóságodra? Mivel érdemelem meg, hogy nekem ilyen szép, mély, boldog, tartalmas életet adtál? Hogy engem ilyen szép világba vezettél?… Meg akarom becsülni teljes tudatossággal a hivatásos életet, felszítani a legmélyebb hálát, hogy ebben részem lehet. Minden nehézség mellett milyen szép és jó ez…

Alelluja! Már nem mondhatok semmi mást, csak azt, hogy áldott legyen az Isten.”

Drága mennyei Atyánk! Te elfogadod hálaadásunkat, ránk árasztod bőséges kegyelmedet és áldásodat, szereteted esője felüdíti szomjas lelkünket! Atyánk, add, hogy hálánkat akaratod teljesítése fejezze ki leginkább! Add, hogy egyre többen döntsenek áldásod elfogadása mellett, és életüket felajánlják Teneked!

Üzenetedben ezt mondod:

„Ahhoz, hogy az emberiségen beteljesedjen akaratom, amelyet megismertettem veled, időre van szükség. Azok a nagy lelkek, akik szeretet művemért feláldozzák magukat, imáikkal és áldozataikkal kikönyörgik, hogy egy napon beteljesedjék az én akaratom.”

A hálaadás jelentős szerepet játszik imaéletünkben; elismerjük benne korlátainkat, kicsinységünket Teelőtted, Atyánk, Akitől minden élet ered. Megvalljuk: nélküled semmit sem tehetünk. Csak a Te kegyelmedből növekedünk alázatban s minden más erényben, csak így lehet hálaadásunk valóban kedves atyai szívednek.

Add, Atyám, hogy életem hálaadó imádság legyen, így mindennap Téged dicsőítselek és magasztaljalak, jóságos Atyám, határtalan szeretetedért!

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyját minden hála megilleti.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

7. nap

Vianney Szent Jánossal a könyörgő imáról

„Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit. Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,23-24)

Ma az ars-i plébánossal imádkozunk, aki megvigasztal bennünket: „Ha a jó Isten látja, hogy feléje közeledünk, szíve lehajlik az Ő kis teremtményeihez, miként az édesapa lehajlik meghallgatni kisfiát, ha beszél hozzá.”

Drága mennyei Atyánk!

Eugénia Ravasi anyának adott üzenetedben azt mondod, hogy a szent áldozásban különleges, személyes módon jössz hozzánk. Csodálatos pillanat ez, ilyenkor könnyebben eléd tárhatjuk kéréseinket.

A Veled való találkozás pillanatában lelkünk tökéletesedik, s növekszik életszentségünk. Így egyre boldogabbak leszünk, és kiárad szívünkből a Te fényed…

Mennyei Atyám, add, hogy felismerjem, mennyire fontos Hozzád könyörögni. Add meg nekem azokat a kegyelmeket, amelyekre leginkább szükségem van, add meg a hitet, reményt, szeretet Jézus nevében és az Isten Anyjának közbenjárására! Ámen.

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyja gondját viseli minden gyermekének.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

8. nap

Szent Fausztina nővérrel Isten öröméről

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.” (Fil 4,4)

Ma Szent Fausztina nővérrel imádkozunk, aki arra buzdít minket, hogy szívünkben Istennek örüljünk. Naplójában így ír: „Nem másutt. keresem a boldogságot, hanem lelkem szentélyében, ahol Isten lakik. Szívem mélyén örülök Istennek; folyamatosan Vele időzöm, Vele vagyok biztonságban, ide nem férkőzik be emberi tekintet. A Legszentebb Szűz buzdít engem a benső közösségre Istennel.”

Drága mennyei Atyánk!

Hihetetlen öröm a szülők számára, ha látják gyermekeik boldogságát. Éppen Te ne örülnél a mi örömünknek? Hiszen szeretetből teremtetted gyermekeidet, hogy együtt örvendezhess velük. Ezt mondod:

„Teremtményeim iránti szeretetem olyan nagy, hogy nem ismerek nagyobb örömöt annál, mint az emberek között lenni. Végtelen mennyei dicsőségemet kiárasztom a földre, ha gyermekeim – az emberek – között vagyok. A ti mennyországotok, gyermekeim, a kiválasztottak közt van a paradicsomban, mert a mennyben majd kimondhatatlan szeretettel szemléltek engem örökre, s végtelen dicsőségemnek örvendeztek. E földön keresem a szerető lelkeket. Szeretetetek megörvendeztet engem, bár az istenszeretet alapvető kötelességetek is.”

Az Úrban való öröm, amelyről Pál apostol beszél, a Te ajándékod, mennyei Atyánk, az emberek számára. Lisieux-i Szent Teréz írja: „Arra törekszem, hogy mindig bűntelen legyek, s ebben nagy örömömet lelem. Minél inkább megalázom magam, annál boldogabb vagyok.” Drága mennyei Atyám, add meg nekem a valódi alázat kegyelmét, hiszen egyedül ez képes boldoggá tenni!

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyja megörvendezteti minden gyermekét.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

9. nap

Szent Pio atyával Isten dicsőítéséről

„Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: »Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarat embereinek!«” (Lk 2,13-14)

Ma Szent Pio atyával imádkozunk, aki így tanított: „Az ember igaz keresztény életével terjesztheti Isten dicsőségét, és elősegítheti a lelkek megváltását. Szüntelenül ismételnünk kell a könyörgést, hogy jöjjön el az Ő országa, szenteltessék meg az Ő neve, ne vitessünk kísértésbe, és szabadítson meg a gonosztól. Ezt tegyétek, s közben újra és újra ajánl játok fel magatokat erre a szándékra! Biztosítalak benneteket, hogy ez az apostolság legtökéletesebb formája, amelyet mindenki gyakorolhat Isten egyházában.”

Drága mennyei Atyánk!

Üzenetedben ezt mondod:
„Ha az emberek behatolnának Jézus szentséges Szívébe, rádöbbennének arra, hogy a Fiú leghőbb vágya az Atya dicsérete… A Fiú is arra vágyódik, hogy az emberek dicsőítsék a mennyei Atyát és Teremtőt, aki elküldte a megváltót.”
Az Atya nem azért kívánja, hogy az emberek megismerjék, szeressék és tiszteljék Őt, mert szüksége van teremtményei hódolatára. Egyetlen célja, hogy megváltsa, dicsőségének részeseivé tegye őket.
 „Mindaz, amit az emberek Isten dicsőségére tesznek, kétszeresen hozzájárul üdvösségükhöz és megszentelődésükhöz.”
Mennyei Atyám, köszönöm neked határtalan együttérzésedet az emberek iránt, türelmedet és mérhetetlen szeretetedet! Így minden bajtól megóvsz bennünket, nem vagyunk elhagyatottak, szomorúak. Segíts egyre jobban megismerem atyai gyengédségedet, mindenható bölcsességedet, hogy teljes szívemből tiszteljelek Téged, minden jó forrását és teremtőjét!

Folytatás a kilenced után található imákkal(Klikkelj!)

Egy tized szentolvasó a következő titokkal: Jézus, akinek mennyei Atyját minden dicséret megilleti.

Litánia a mennyei Atyához

Imádság: Neked szentelem magam, Atyám

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

A kilencedhez tartozó imádságok

Rózsafüzér a mennyei Atyához
(A kilenced minden napján egy tizedet imádkozunk a megjelölt titokkal.)

Első koszorú:

Jézus, akinek mennyei Atyja szereti minden gyermekét. (A kilenced 4. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyja megvédelmezi minden gyermekét. (A kilenced 3. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyja gondját viseli minden gyermekének. (A kilenced 7. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyja irányítja minden gyermekét. (A kilenced 2. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyja megörvendezteti minden gyermekét. (A kilenced 8. napján.)

Második koszorú:

Jézus, akinek mennyei Atyját minden imádás megilleti. 
Jézus, akinek mennyei Atyját minden dicséret megilleti. (A kilenced 9. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyját minden hála megilleti. (A kilenced 6. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyját minden tisztelet megilleti. (A kilenced 5. napján.)
Jézus, akinek mennyei Atyját minden szeretet megilleti. (A kilenced 1. napján.)

Litánia a mennyei Atyához
(A kilenced minden napján elimádkozzuk.)
(Ezt a litániát Szűz Mária magánkinyilatkoztatásban adta Konnersreuth-i Terézia misztikusnak.)

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Mennyei Atyaisten – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – irgalmazz nekünk!
Megszentelő Szentlélek – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – irgalmazz nekünk!
Istenünk, mi Atyánk és védelmezőnk – irgalmazz nekünk!

A megszólításokra feleljük: Hallgass meg minket, Atyánk!

Urunk és uralkodónk,
Egyetlen reményünk,
Világosságunk,
Vezérünk,
Abbánk,
Menedékünk,
Egyetlen szerelmünk,
Örömünk,
Teremtőnk,
Megtartónk és éltetőnk,
Szent és halhatatlan Istenünk,
Mindenható Istenünk,
Mindentudó Istenünk,
Végtelenül jóságos Istenünk,
Előrelátó Istenünk,
Mindenekfölött szerető Istenünk,
Te teremtettél meg az embernek mindent, ami hasznára válik,
Te éltetsz minden madarat és állatot,
Te öltözteted a mezők virágait,
Te gondoskodsz arról, hogy gazdagon teremjen a föld,
Te számon tartod minden hajszálunkat,
Te úgy irányítod és rendezed világunk dolgait, hogy az embernek hasznára váljon,
Az ember javára megengeded a szenvedést és a fájdalmat,
A kereszt által vezetsz bennünket bűnbánatra és életünk megváltoztatására,
Megengeded az üldöztetést, hogy elfordítsa figyelmünket az evilági dolgoktól s a Te megismerésedhez vezessen,
A bajbajutott segítségére sietsz, ha bízik benned,
Védelmezője vagy azoknak, akik benned remélnek,
Légy hozzánk irgalmas – irgalmazz nekünk, Atyaisten!

Az előimádkozott részekre feleljük: Ments meg minket, Atyaisten!

Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Attól, hogy téged megbántsunk és ne szeressünk,
A gondviselésedben való bizalmatlanságtól,
Minden türelmetlenségtől,
A kereszttől és a fájdalomtól való félelemtől,
A zúgolódástól és a kritizálástól,
A Gonosz minden támadásától, főként halálunk óráján,
A fölösleges aggodalmaskodástól,

A kérésekre feleljük: Kérünk téged, hallgass meg minket, Atyánk!

Mennyei Atyánk, hogy gyermekekként bízzunk a Te isteni gondviselésedben
Mennyei Atyánk, hogy örömben és bánatban egyaránt hívjuk segítségül a Te isteni gondviselésedet,
Mennyei Atyánk, hogy saját akaratunkat tudjuk alárendelni a Te szent akaratodnak,
Mennyei Atyánk, hogy szeretetünk a szenvedésben buzgóbbá váljon,
Mennyei Atyánk, hogy türelmünk minden megpróbáltatásban megszilárduljon,
Mennyei Atyánk, irgalmazz nekünk!

Miatyánk…

Hallgasd meg, Uram, könyörgésünket, És kiáltásunk jusson Eléd!

Neked szentelem magam, Atyám

(A kilenced minden napján elimádkozzuk.)

Istenem, Atyám, mély alázattal és hálával járulok színed elé. Atyai oltalmadba ajánlom és Neked szentelem életemet, cselekedeteimet, szeretetemet és minden érzésemet.

Buzgón vágyom arra, hogy minél jobban megismerhesselek, szerethesselek és tisztelhesselek. Az alázat szellemében arra vágyódom, hogy befogadhassam jóságodat és mérhetetlen atyai szeretetedet, s azt átadhassam másoknak.

Jóságos Atyám, add meg nekem a kegyelmet, hogy egyre jobban szerethessem szeretett Fiad isteni Szívét, s a Szentlélek erejéből örökké dicsőíthessem a Te atyai és örök jóságodat! Szűz Mária, mennyei édes anyám, könyörögj értem! Ámen.

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

(A kilenced 1. és 9. napján.)

A Te oltalmadba ajánljuk, Szent Mihály arkangyal, ezt a kilencedet. Oltalmazd és védelmezd, hogy ne árthasson neki semmilyen veszekedés és viszály, sem a gonosz cselszövései! A jóságos mennyei Atya oltalmazza az egész emberiséget! Ámen.

Három Miatyánk és Dicsőség

További imádságok

Áldás azok számára, akik Isten művének szentelik magukat 

Isten, a te Atyád arra választott téged, drága lélek, hogy életedet az ő művének szenteld. Papi kézfeltételem által erősítsen meg az Úr ebben az elhatározásban!
A Szentlélek töltse el a lelkedet a bölcsesség és az értelem, a jótanács és az erősség, a tudomány és a jámborság és az istenfélelem Lelkével, hogy bátran tanúskodhass az ő művéről! Adja meg neked a kegyelmet, hogy mindvégig hűségesen kitarts, s jutalmazzon az örök élet koronájával! Ámen. 


Őrizd meg azokat, akiket a szívemben hordok! 

Őrizd meg őket, Atyám, mint saját szívemet, hiszen hozzám tartoznak. Óvd meg őket a kísértésektől, s adj nekik jó gondolatokat, hogy mindig dicsérhessék a Te szent neved! Ne engedd, hogy lelküket elhomályosítsa a bánat, hanem add, hogy békében és egészségben éljenek! 
Add, hogy tudjanak békében pihenni, s a Te áldásoddal kelhessenek föl! Add, hogy örülhessenek a földünk adta ajándékoknak, amelyeket a tiszta lelkeknek készítettél! Egykoron pedig vezesd be őket a Te országodba, hogy angyalaiddal együtt örökké áldhassanak szeretetben Téged, a határtalanul szerető Atyát! Ámen. 

Néhány szó Eugénia Elisabetta Ravasi anyáról

   Eugénia Elisabetta 1907. szeptember 4-én született az olasz Bergamo tartomány Capriato San Gervasio városkájában, egy földműves családban. Csupán alapműveltségre tett szert, mivel édesanyja hosszas betegsége miatt már kisgyermekként neki kellett ellátnia a háztartást, ezért gyakran hiányzott az iskolából. Az elemi iskola utáni nehéz években takácsként dolgozott egy gyárban. 
   Húszévesen belépett a Szűz Mária, Apostolok Királynője Kongregációba. Már a noviciátusban rendkívüli lelki élményeket élt át, ezért többen megkérdőjelezték hivatását, s még az is felvetődött, hogy eset leg elküldik a rendből. Kegyelmektől megáldott személyisége azonban csakhamar kibontakozott, huszonöt évesen már általános elöljáróvá választották. 
   Egyszerű gyermekkora és alacsony műveltsége ellenére, amely megnyilvánult stílusában és helyesírásában is, nagyon jól látta el tisztségét. A közösségen belül lelkigyakorlatokat vezetett; kora kérdéseit jól átlátta, rendje érdekében ügyesen tárgyalt a városi képviselőkkel. Személyesen ismerte mind az ezernégyszáz leányát. A kongregáció küldetése érdekében képes volt előrelátóan és lelkiismeretesen felhasználni képzettségüket, ajándékaikat, képességeiket és erényeiket. 
   Határozott volt, kreatív, és helyes valóságérzékkel rendelkezett. Szociális téren végzett munkája elegendő lenne arra, hogy a világi történetírásban is helyet biztosítson számára. Tizenkét évnyi missziós tevékenysége során Afrika, Ázsia és Európa legeldugottabb csücskeiben hetven központot létesített, s ezek mindegyikében templomot, kórházat és iskolát is alapított. 
   Azoptban, Elefántcsontparton hatalmas ellátócentrumot hozott lét re leprások számára. Ez a kétszázezer négyzetméternyi összterületű lepraközpont még napjainkban is az egyik legjelentősebb ilyen intézmény.
   Eugénia anyának egy trópusi növény magvaiból lepra elleni gyógyszert sikerült készítenie, ezt később a párizsi Pasteur Intézet tökéletesítette. A szociális munka terén elért érdemeikért a francia állam a leg magasabb kitüntetést, a Couronne Civique-ket ítélte oda a missziós nővéreknek, amikor Eugénia anya volt az elöljárójuk (1935 és 1947 között). 
   Hagyatékának legjelentősebb része az Atyaisten üzenete, amit egy magán-kinyilatkoztatásban kapott 1932-ben. Amikor kijelentette, hogy megjelent neki az Atyaisten s üzenetet adott át, a teológusok azzal érveltek, hogy az Atyaisten megjelenése nem lehetséges. Eugénia anya ezt válaszolta: „Az Atya azt mondta nekem, hogy írjam le, amit látok, s megkérte fiait, a teológusokat, hogy vizsgálják meg.” 
   Vallomását sosem változtatta meg, s ragaszkodott kijelentéseihez. Végül a teológusok Aquinói Szent Tamásnál találtak megoldást arra a problémára, miként „mutathatja magát láthatónak a Láthatatlan.” 
   Az Atyaisten latinul diktálta üzenetét, ezen a nyelven pedig Eugénia anya egyáltalán nem tudott. 
   A kinyilatkoztatást kísérő természetfölötti jelenségeket Eugénia anya csupán a második helyre állította, s óvatosan viszonyult azokhoz. Teljesen arra a szolgálatra összpontosított, hogy az Atyaisten üzenetét hirdesse. 
   Alexander Caillot grenoble-i püspök kezdeményezésére 1935-ben létrejött egy francia teológusokból, filozófusokból és orvosokból álló szakmai bizottság, amely    Eugénia anya magán-kinyilatkoztatásban kapott üzeneteit vizsgálta. A vizsgálat során Eugénia anya nagy türelemmel és tökéletes engedelmességgel viselkedett. Az orvosi teszteknek és a fárasztó kihallgatásoknak minden ellenvetés nélkül és alázatosan vetette alá magát. Tíz, vizsgálatokkal eltelt év után az egyház hitelesnek ismerte el az üzeneteket, és megadta az egyházi jóváhagyást. 
   Eugénia anya 1990. augusztus 10-én a szentség hírében tért vissza az Atyaistenhez. 

Az ebben a kilencedben olvasható idézetek a mennyei Atya Eugénia Elisabetta Ravasi anyának adott üzenetéből származnak, amely Az Atyaisten szól gyermekeihez címen jelent meg Olaszországban. A művet eddig angol, német, spanyol, cseh és szlovák nyelvre fordították le. 
   Az üzenet a mennyei Atya minden gyermekéhez szól: a hívőkhöz egyházhoz való tartozásuktól függetlenül, a bűnösökhöz, sőt a hitetlenekhez is, de az egyházhoz, a papokhoz, a püspökökhöz és a pápához is. 

Eugénia anya által az Atyaisten így szól hozzánk: 

„Nézzétek csak, lábamhoz tettem a koronát, és a szívemben hordozom a világot. Dicsőségemet a mennyben hagytam, s eljöttem hozzátok, hogy minden embernek a mindene legyek, szegény lehessek a szegé nyekkel, és gazdag a gazdagokkal. A fiatalokat gyengéd Atyaként akarom oltalmazni.”

„Leereszkedtem teremtményeim legegyszerűbbikéhez, hogy rajta keresztül szóljak minden emberhez, annak ellenére, hogy ő fel sem tudja fogni a mű nagyságát, amelyet köztük akarok véghezvinni.” 

„Magamnak teremtettem az embert, és úgy helyes, hogy mindene legyek. Az ember nem lehet igazán boldog Atyja és Teremtője nélkül, mert szíve csak számomra teremtetett. Dicsőségem a mennyben végtelen. Dicsőségem növekszik a földön, ha gyermekeim között vagyok – ennek a világnak emberei között. A ti mennyországotok, gyermekeim, a kiválasztottak közt van a paradicsomban, mert a mennyben majd kimondhatatlan szeretettel szemléltek engem örökre, s végtelen dicsőségemnek örvendeztek.”

„Azt kívánom, hogy egy napot atyai személyem tiszteletére szenteljen az egyház Az egész emberiség Atyja címen. Az ünnep alkalmából különleges misét és különleges ünneplést szeretnék. Ha vasárnap mellett döntötök, akkor augusztus első vasárnapját választanám. Ha pedig más napra esik a választásotok, akkor annak augusztus hetedik napjának kellene lennie.”

„Nem hal meg az, aki akár csak egyszer is Atyának szólít, hanem a választottak közösségében egészen biztosan elnyeri az örök életet.”

Forrás: Monika Waldhier – Peter Matuška: Kilenced a mennyei Atyához, Szent Gellért Kiadó és Nyomda