Szent Anna

A kilencedet imádkozhatjuk Szent Anna július 26-ai ünnepére készülve az azt megelőző kilenc kedden vagy július 17-25. között, vagy az év bármely egymást követő kilenc keddjén vagy kilenc napján.

Az alábbi kilenced forrása a Szent Anna tisztelete című, 1944-es ferences kiadású, további értékes tartalommal bíró kiskönyv. (Ld. a kilenced alján letöltési linkkel.)

Kilenced Szent Anna tiszteletére

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. napImádságok

A hagyomány azt tartja, hogy keddi napon költözött Szent Anna isteni Unokájához az örök boldogságba. Azért a tiszteletére tartott kilencedet is kilenc egymás utáni kedden tartsuk.

ELSŐ NAP

Szent Anna kiváltképpen gyakorolta az alázatosság erényét, a sok-sok megaláztatást, megszégyenítést zokszó nélkül tűrte el. S bár nála a gyermektelenség 40 éve nem Istentől reá rótt büntetés volt, mégis úgy viselkedett az emberek előtt, mintha rászolgált volna a büntetésre.

V: Szent Anna, könyörögj érettünk,

R: Hogy szívből alázatosak legyünk.

Könyörögjünk! Kérünk, Uram, adj nekünk igazi alázatosságot, hogy mi is, miként Szent Anna, sok megaláztatást elviselve, üdvösségünk minden ellenét legyőzzük, s a halhatatlanság koronájára érdemeseknek találtassunk. Ámen.

MÁSODIK NAP

Szent Anna a maga kevés földi javát is megosztotta a templom szükségleteinek fedezésére, és ínségben levő embertársainak fölsegítésére.

V: Hathatós oltalma a hozzád folyamodóknak,

R: Szent Anna, Üdvözítőnk nagyanyja.

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úr Isten, aki Szent Anna példája által nekünk az alamizsnálkodásra indítást adtál, tégy mindenkor irgalmasszívű adakozókká minden jó ügy szolgálatában és a szűkölködők nyomorának enyhítésében. Ámen.

HARMADIK NAP

Szent Mónika 16 éves könnyes imádsággal eszközölte ki fia, Ágoston megtérését. Az ószövetség nagy szentje Szent Anna ennél is tovább ostromolta az eget gyermekáldásért. Tanulhatunk tőle kitartó, Istenben-bízó állhatatosságot.

V: Üdvözlégy, ki szülted a malaszttal teljest,

R: Ajánlj bennünket a malasztok forrásának s adójának.

Könyörögjünk! Úr Isten, aki Szent Annát a te dicsőségedre és a mi üdvünkre a Szent Szűz anyjává tetted, add kegyelmedet, hogy a kitartó és bizalommal teljes imában hozzá nap-nap után hasonlóbbakká legyünk, és állhatatosságunk jutalmául meghallgattatást nyerjünk. Ámen.

NEGYEDIK NAP

Szent Anna és Joakim békés egyetértésben viselték gyermektelenségük keresztjét és a közös megpróbáltatás csak fokozta hitvesi szeretetüket.

V: Szent Anna, családunkban legyen béke oltalmad alatt,

R: És bőséges védelmünk tenálad.

Könyörögjünk! Úr Isten, akitől minden szent kívánság, helyes tanács és tökéletes cselekedet ered, add családunknak azt a benső békét, amelyet a világ nem adhat, hogy szívünket parancsaidnak alávessük, s békés egyetértésben szolgálhassuk akaratodat. Ámen.

ÖTÖDIK NAP

Szent Anna önmagát kiüresítő alamizsnálkodása a jóságos Istent arra indította, hogy a bőkezű felebaráti szeretetnek hősies gyakorlását kérésének meghallgatásával jutalmazza. Intő példa ez velünk, hogy kérésünk teljesülését mi is keresztény szeretetből fakadó jótékonykodással mozdítsuk elő.

V: Szerette az Úr Szent Annát,

R: És az ő személyének kedvelője lett.

Könyörögjünk! Isten, aki Szent Annát a szegények iránt kiváló irgalmassága miatt meghallgattad, add kérünk, hogy bennünk is napról-napra növekedjék az okos alamizsnálkodás szeretete. Ámen.

HATODIK NAP

Szent Anna azoknak is példaképe és pártfogója, akik a szent dolgokról, szentül gondolkodva a gyermekáldásban Isten kitüntető jutalmát és ajándékát látják.  Bizalommal és megértésre találó szeretettel forduljon minden jó édesanya Szent Annához, mint a gyermekáldás kieszközlőjéhez.

V: Áldott legyen Szent Anna,

R: Aki Szűz Máriát nekünk anyául adta.

Könyörögjünk! Isten, aki Szent Annának kegyeskedtél megadni azt a kegyelmet, hogy egyszülött Fiadnak szülőjévé lehetett, engedd kegyesen, hogy az ő pártfogására segítséget nyerjünk. Ámen.

HETEDIK NAP

Szent Anna szorgalmas háziasszony volt, aki Istentől nyert hivatását a csendes, szegényes családi otthonban is betöltötte. Tökéletes példát adott arra, hogy mindenki a Gondviselés által kijelölt hivatását szívvel-lélekkel betöltse, és ne akarjon gazdag, vagy előkelő lenni, ha az Isten az egyszerű ibolya szerepére hívta.

V: Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna,

R: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéretére.

Könyörögjünk! Úr Isten, Szent Anna közbenjárására add meg nekünk, hogy sorsunkhoz képest szentül éljünk, és minden tehetségünk szerint a legjobb szívvel szolgáljuk szent akaratodat és az emberek javát abban a környezetben, amelybe állítottál minket. Ámen.

NYOLCADIK NAP

Szent Anna minden önmegtagadás és áldozatosság hőse, megtanít mindarra, amit röviden keresztény életművészetnek nevezünk: életünk minden eseményét Istenre irányítsuk! Ehhez hősies szeretet, igazi romlatlan hit kell.

V: Hallgass meg minket, mindenható Isten,

R: Szent Anna közbenjárására.

Könyörögjünk! Úr Isten, aki már az ószövetségben Szent Anna által megváltásod kegyelmi fényét előrevetítetted, add, földreszállott szent Fiad által az élet minden viszontagságában a szükséges kegyelmeket. Ámen.

KILENCEDIK NAP

Szent Anna halála

Jézus és Mária közelében a legnyugodtabb elmúlás volt és egyben nekünk is komoly tanítás mind az életre, mind a halálra.

V: Szent Anna, könyörögj érettünk,

R: Hogy Isten félelmében éljünk és haljunk.

Könyörögjünk! Úr Isten, gyámolíts szent kegyelmeddel, s juttasd gyakran eszembe Szent Anna példáját, hogy azt híven utánozva egykor országodba mehessek szentjeiddel örökké dicsérni Téged. Ámen.

Imádságok

Ima Szent Anna kezéről

Óh, áldott anya, Szent Anna, köszöntelek Téged szívem mélyéből és örvendek azon malasztokon, amelyekkel Téged a mindenható Isten szent kezed által felékesített. Midőn édes Unokádat karjaidon hordoztad, megígérte, hogy semmi kérésedet meg nem veti. Szent kezed, amely itt a földön nem szűnt meg jót cselekedni, itt maradt közöttünk, hogy halálod után is élvezhessük jótékony szeretetedet és hathatós pártfogásodat. Tehozzád járulunk azért nagy bizalommal, igazi ájtatossággal és szívbeli reménységgel csókolván szent kezedet. Tégy minket érdemeidnek részesévé s eszközöld ki nekünk kérésünk teljesedését és a szükséges testi-lelki javakat. Engedd, hogy szent kereszted csókoljuk itt a földön, halálunk után pedig az örökkévalóságban. Ámen.

Szülők imája Szent Annához

Szent Anna, legédesebb anya, te vagy gyermekeink anyja. Terád bízzuk, teljesen anyai szeretetedre hagyjuk őket. Mindenekelőtt könyörgünk érettük, hogy örök üdvösséget nyerj nekünk, s a többi szükségest is eszközöld ki, amint lelki javuk kívánja.

Ajándékozd meg őket Isten, felebarátaik és hazájuk iránt való őszinte szeretettel, tölts beléjük irtózást a bűntől, őrizd meg őket minden tévtanítástól és a világ rossz példájától, hadd éljenek mindenkor az evangélium szent tanítása szerint. Ne engedd, hogy gyarlóságból elkövetett hibáink nekik rossz példát szolgáltassanak, s így megakadályozzuk azt a jót, amit most számukra kérünk. Add, hogy Istenfélelemben nevelhessük őket az Egyház és a haza dicsőségére és javára. Ámen.

(Forrás: Szent Anna tisztelete, A nép ajkáról egybegyűjtötte s kiegészítette: P. Gyulai Illés O.F.M. Kapisztrán-Nyomda, Vác, 1944.                                                                                                          https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/801056/default/doc_url/szentannatisztelete.pdf)