Szent Benedek

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje életéről olvashatunk a kilencedet is magába foglaló, 1937-ben Pannonhalmán kiadott, Szent Benedek élete és szelleme című imafüzetben ITT, a PPEK weboldalán.

Rövidebben ITT, a katolikus.hu weboldalán. 

A kilencedet imádkozhatjuk Szent Benedek július 11-ei ünnepére készülve július 2-10. között vagy az év bármely egymást követő kilenc napján.

Szentkilenced Szent Benedek tiszteletére 

Bevezető    
1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. napImák

Bevezető

Ezen ájtatosságot bármely szükségünkben, akármikor végezhetjük, azzal a szent szándékkal, hogy Isten e kiválasztottjának pártfogását megnyerjük.

Szentünk közbenjárására, hathatós esedezésére ugyanis Istentől megnyerjük azt, amit kérünk, ha az lelkünk üdvösségére válik. Mikor, mi válik lelkünk üdvösségére, azt csak szívünk és vesénk vizsgálója, helyzetünk tökéletes ismerője, a mi mennyei Atyánk tudja.

Azért buzgón és állhatatosan imádkozzunk, mennyei Atyánk szent akaratán nyugodjunk meg!

A látszólagos sikertelenségben ne csüggedjünk el, ne zúgolódjunk, hiszen, a mi Urunk Jézus Krisztus mondotta nekünk: „Zörgessetek és megnyittatik nektek!”

E szentkilencedet különféleképpen végezhetjük aszerint, ahogyan körülményeink megengedik. Minél tökéletesebben végezzük, annál nagyobb hasznát várhatjuk.

1. A szentkilenced elkezdése előtt olvassuk el figyelmesen szentünk élettörténetét, akinek tiszteletére a kilencedet végezzük. (Megj.: ld. fent.) Azután elég, ha naponként a kijelölt kis imát – esetleg esti imádságunkkal együtt – elvégezzük. 

2. Ha megtehetjük, hallgassunk szentmisét mind a kilenc napon*.

3. Még jobb, ha a szentkilenced első napján meggyónunk és

4. **mind a kilenc napon szentáldozást végzünk.

5. Még tökéletesebb lesz ájtatosságunk, ha összekapcsoljuk egy kis önmegtagadással! Például: kilenc napon át nem eszünk reggelit; vagy elhagyjuk az uzsonnát, ha szoktunk uzsonnázni; vagy nem iszunk semmiféle szeszes italt; vagy nem dohányzunk; vagy nem eszünk húst! Mindenki maga tudja, milyen rossz szokása van, milyen szenvedélynek rabja, s abban tagadja meg magát, és így legalább kilenc napon át parancsoljon saját természetének. Ez néha nehéz, de Isten kegyelme segít és nagy lelki örömöt szerzünk magunknak, – ha megtartjuk. 

6. Összekapcsolhatjuk a szentkilencedet az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával! Például kilenc napon át egyik vagy másik beteget meglátogatjuk, vagy mindegyik nap egy kis alamizsnát adunk valami szegénynek, vagy a Szent Antal kenyerére adakozunk, vagy a szentmissziókra, a pogányok megtérítésére, vagy az Isten házának díszítésére, felszerelésére. Kinek-kinek a lelke megsúgja, hogy milyen irgalmassági cselekedetet gyakoroljon! 

7. Ha tehetségünk engedi, nagyon szépen fejezzük be a szentkilencedet úgy, ha a kilencedik napon Szentünk tiszteletére mondatjuk a szentmisét és alatta a kórus a Szentünkre vonatkozó énekeket énekli.

Nevünk napja legszebb és legüdvösségesebb megünneplése a szentkilenced elvégzése védőszentünk tiszteletére. 

Első nap

Üdvözöllek Téged, Szent Benedek! lélek szerinti szegénységedért. Szíved annyira ment volt minden földitől, hogy már mint ifjú is erős voltál arra, hogy e világnak minden javáról lemondj: könyörögj érettem, hogy az én szívem se ragaszkodjék ennek a világnak kincseihez, hanem megszabadulva minden földi dologtól, lélekben szegényen Istent szolgálja és elérje egykor a mennyei dicsőséget. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Második nap

Üdvözöllek Szent Benedek! mint a krisztusi szelídség hősét! Legádázabb ellenséged sem tudott győzedelmeskedni szíved szelídségén. Isteni Mesterednek méltó tanítványa voltál, szelíd és alázatos szívű, hogy semmi sértés nem tudta megzavarni lelked nyugodtságát. Nyerd meg számomra is a kegyelmet, hogy a krisztusi szelídséget mindig megőrizhessem, hogy így én is tanítványa lehessek a Megváltónak, ki bíztatott: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Harmadik nap

Üdvözöllek Szent Benedek, Istennek tetsző szomorúságodért, mely lelkedet e síralom völgyében eltöltötte. Te sírtál ég felé törő vágyódásodban az emberek bűnein, hogy miért nem tudják a Szeretetet szeretni. Mélységes szeretetedben megsirattad a világ minden bűnét, mert a végtelen Jóság megbántása mindegyik. Hullass a te keserűséged tengeréből csak egy cseppet az én szívemre. Könyörögd ki számomra a töredelem lelkét, hogy szomorkodva sirassam a magam és felebarátaim bűnét, hogy mindezért a sértésért erőm szerint eleget tehessek az én Uramnak és Istenemnek. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Negyedik nap

Üdvözöllek Szent Benedek, az igazság után való állhatatos éhezésedért és szomjazásodért. Jobban kívánkoztál te, hogy mint hős az igazság útján járhass, mint az érzéki ember kívánkozik az étel és az ital után. A te „ételed” is az volt, hogy „annak akaratát teljesítsed, ki téged küldött” (Jn 4,34), és hogy Istennek akaratát minél tökéletesebben teljesíthessed, égő vággyal vágyakoztál az angyalok eledele után. Dicső Szent Benedek, könyörögj érettem, szerezd meg számomra a kegyelmet, hogy a szürke, rideg közönyösséget elkerüljem és állandóan hathatósan vágyakozzam az igazságosság után, sóvárogjak az Úr Jézus után a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Ötödik nap

Üdvözöllek Szent Benedek, az irgalmasság szelíden ragyogó csillagát! Földi életed napjaiban a szenvedőknek szerető atyja voltál. Mint a szareptai özvegy, te is odaadtad az utolsó csepp olajat, s ezért jutalmazott meg téged is az Úr csodával. Irgalmasságoddal is megmutattad, hogy az Úr Jézus szelleme élt benned, aki „körüljárt jót tevén” (ApCsel 10,38). Ez a szellem éltessen engem is. Gyakorold velem szemben is az irgalmasságot, és szerezd meg számomra a kegyelmet, hogy szenvedő felebarátaimmal szemben erőm szerint irgalmas legyek és az irgalmasság minden tettét az Úr Jézusnak nevében és szellemében végezzem. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Hatodik nap

Üdvözöllek Szent Benedek, a tisztaság liliomát. Mily tiszta volt a te szíved, hisz ifjúságodtól kezdve semmi rossz hajlamnak nem engedtél! És bár tiszta voltál mint az angyalok, mégis szigorú önmegtagadások között éltél, hogy a tisztaságnak gyengéd erénye az önfegyelmezés tövisei között biztosítva virágozzék. Igen, látom, mint vetetted magad a szúrós tövisek közé, hogy sebhelyeid égető fájdalma kiölje belőled a tisztátalanság legkisebb nyomát is. Krisztusnak bátor lelkű harcosa, a tisztátalanság szellemén aratott dicső győzelmedre kérlek, szerezz számomra is hasonló szilárd elszántságot a szent tisztaság megőrzésére. Amen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Hetedik nap

Üdvözöllek Szent Benedek, a szent békesség kedvelőjét. Te megőrizted a békességet Istennel szemben, mert parancsait híven teljesítetted, megőrizted a békességet felebarátaiddal szemben szelídségeddel, szereteteddel és atyai türelmeddel; megőrizted a békességet magaddal szemben is minden vágyadnak fékentartásával. Szent szabályod Isten szellemétől vezetett iskola, hogy ehhez a hármas békességhez eljuthassunk. Eszközöld ki számomra is az igazi béke drága ajándékának mélységes tiszteletét. Add, hogy eljuthassak ahhoz a békességhez, melyet a világ meg nem adhat és melynek édessége mindent fölülmúl. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Nyolcadik nap

Üdvözöllek Szent Benedek, mint az igazságért szenvedett üldözések közt is megrendíthetetlen sziklaszálat. Ellenfeleidnek semmi cselvetése, a gonosz lélek semmi támadása nem tudott téged eltéríteni Isten útjairól. De énrám is érvényesek az apostol szavai: „Mindnyájan, kik ájtatosan akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni.” (2Tim 3,12) Azért kérlek, nyerd meg nekem is a krisztusi erős lelkületet. Ne engedd, hogy a világ gúnyja vagy ellenségeskedése eltérítsen Isten szolgálatától, amelynek erős fogadással magamat egészen átadtam, miként a Boldogságos Szent Szűz is teljesen Isten szolgálatának szentelte magát. Támogass a gonosz lélek minden üldözése közt, hogy mint az igazság bátor harcosa elnyerhessem azoknak jutalmát, kik az igazságért üldözést szenvedtek. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Kilencedik nap

Mindenható örök Isten, aki a test börtönéből megszabadult szent hitvallódat, Benedeket, az égbe emelted, engedd, kérünk, ezen ünnepet megülő szolgáidnak minden bűnük bocsánatát, hogy akik az ő dicsőségén ujjongó lélekkel együtt örvendünk, az ő közbenjárásának érdemére az örök boldogságban nálad találkozzunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és a Szentlélekkel együtt uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

Miatyánk … Üdvözlégy …

Imádságok

Szent Benedek apát mindennapi imája a kereszt előtt

Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged megértő értelmet, Téged átélő érzelmet, Hozzád siető lelket, Érted hevülő lelkesedést, Téged föllelő bölcsességet, Téged fölismerő világosságot, Érted égő szeretetet, Benned élő szívet, Téged dicsérő tetteket, a Te szavadra hallgató fület, a Te szépségedben gyönyörködő szemet, a Te fölségedet magasztaló nyelvet, Neked tetsző életmódot, a Tőled jövő megpróbáltatás viselésére béketűrést, Hozzád ragaszkodó, hűséges kitartást, és adj nekem, Jézusom, boldog halált.

Ajándékozzál meg jelenléteddel, fényes föltámadásoddal és a boldog örökkévalóságban add nekem jutalmul Temagadat. Ámen.

Szent Benedek keresztes érmének fölirata: „Pax” (=Béke)

Fohász

Ó szent kereszt légy vezérem!
Sátán te nem kellesz nékem.
Gonosz szellem, tőlem távozz,
Ne kösd szívem hiúsághoz,
Elém ne tedd rút étkedet,
Költsd el magad bősz mérgedet!

Szent Benedek jelmondata:
„Mindenben Isten dicsőíttessék!”


Nihil obstat. Dr. Bertholdus Kolos censor dioecesanus
N. 498/1937. Imprimatur.
In Sacro Monte Pannoniae, die 21. Aprilis 1937.
Chrysostomus Archiabbas et Ordinarius.

(Forrás: Szent Benedek élete és szelleme, 1937, Pannonhalma)

(Megjegyzés: Tekintettel az imafüzet zsinat előtti kiadására, a kilenced bevezetőjéből az alábbi részek törlésre kerültek:
*és végezzük az imádságot a szentmise alatt
**lelkiatyánk engedelmével)