Szent Imre herceg (- imája, ima -hez, litánia)

Szent Imre herceg imája

Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint!

Ima Szent Imre herceghez

Isten kedves szentje, a magyar egyház virágos kertjének
első liliomszála, szűz Szent Imre,
áldom a nagy Istent, ki téged annyi malaszttal
megszeretett, hogy a gyarló testben tisztán éltél
és tisztaságodat eljegyzésedben is szeplőtelenül megőrizted.
Hódolva köszöntelek és tisztellek ezért az egész anyaszentegyházzal együtt a
szüzek isteni jegyesének, az Úr Jézusnak trónjánál, hogy népünk ifjúsága velem
együtt a tiszta életet, amelyben te nekünk oly fényes például szolgálsz, nagyra
becsülje, az ártatlanság útjába gördülő akadályokat elszánt erős akarattal 
legyőzze, teste-lelke tisztaságát megőrizze, s így nemzetünk életerős, hősies
keresztény nemzedékben újjászülessék, fiainak üdvösségére, hivatásának hűséges
betöltésére és a Te dicsőségedre. 
Ámen

Litánia Szent Imre herceg tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, Isten hű szolgája    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a magyar nemzet ékessége    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, Szent István fia    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az Árpád-ház hercege    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a Boldogságos Szent Szűz állhatatos tisztelője    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, ki szeplőtelen tisztaságát felajánlotta a Szűzanyának    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az ártatlanság eleven képe    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, ki legyőzte a test kívánságait    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, világi hiúságok megvetője    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a mélységes hit csodája    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az erős akarat példája    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, szíveknek erőssége    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az eleven test tisztasága    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, erényes élet példaképe    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a jóban való kitartás eszményképe    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, ki a szüzességet a házasságban is megőrizte    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az engedelmesség példaképe    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, alázatosság követője    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a keresztény szeretet példaképe    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az imádságos élet megtestesítője    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, az egyházi férfiak tükre és példája    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, Isten kiválasztottja    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a magyar Egyház első lilioma    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a születő haza tündöklő csillaga    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, népünk szilárd reménysége    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, országunknak ragyogó napja    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a keresztény ifjak pajzsa    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, a szentségnek tündöklő példája    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, minden szentek barátja    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, égi közbenjárónk    Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Imre herceg!
    Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ő, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed előtt! A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  Isten mindörökkön örökké. Ámen.

(Rozsnyói Ákos, a Fellegi Béla: Litániák, imádságok Árpád-házi szentjeinkhez Nemzetünkért füzet bővített változata)