Szent Pál apostol

Szent Pál apostol életéről ITT olvashatunk.

Szent Pál apostol életét bemutató film ITT.

Kilenced Szent Pál apostolhoz

A kilencedet imádkozhatjuk Szent Pál apostol megtérésének január 25-ei ünnepére vagy Szent Péter és Pál apostolok június 24-ei ünnepére készülve az ünnepeket megelőző kilenc napon (január 16-24, vagy június 15-23. között, vagy az év bármely egymást követő kilenc napján. 

A Szent Pálhoz intézett kilenced a keresztre feszített és feltámadott Megváltóhoz visz minket közelebb. A kegyelem, amelyben részesülünk legmagasabb elvárásainkat is felülmúlja. A kilenced imái és a kérések, amelyeket Szent Pálhoz intézünk, arra épülnek, amiért ő egész életében imádkozott. A kilenced arra támaszkodik, amit ő elengedhetetlen lelki, szellemi szükségletnek tartott Jézus korai követőinél. Minden napja egy Miatyánkkal (az imával, amit Jézus a Hegyi beszédben tanított tanítványainak) egy Üdvözléggyel (Gábor arkangyal és Erzsébet szavaival) és egy Dicsőséggel végződik, a Szentháromság tiszteletére.

1. nap |  2. nap |  3. nap |  4. nap |  5. nap |  6. nap |  7. nap |  8. nap |  9. nap
 

Első nap

Különleges kérés – Imaszándék:

Imádkozzunk a hit kiáradásáért a legégetőbb emberi szükségleteinkért!

Szent Pál ismert Rómában embereket, és meg is említette őket a Rómaiakhoz írt levelében. Abban az időben, amikor ez a levél született, Róma városát még nem kereste fel. Ez a levél egy bevezető volt azon embereknek, akik már hallottak Pálról, de nagyrészt még nem találkoztak vele személyesen. Pál ezt a Szentlélektől sugallt levelet használta saját hitvallásának ismertetésére, és a római hívek hitének megerősítésére. Ezt a levelet olvasva mi is bölcsebbé válhatunk a tegnaphoz képest, s minden egyes újra olvasással mélyül ez a tudás.

Szent Pál imái és gondolatai:

(Róm 1,8-11)

Először is hálát adok Istenemnek mindnyájatokért Jézus Krisztus által, hitetekről ugyanis az egész világon dicsérettel szólnak. Tanúm az Isten, akinek Fia evangéliumát hirdetve szívvel-lélekkel szolgálok, hogy imáimban mindig megemlékezem rólatok, és szüntelenül azért könyörgök, hogy egyszer Isten segítségével eljuthassak már hozzátok, hiszen nagyon szeretnélek látni benneteket, hogy megerősödésetekre némi lelki ajándékot juttassak nektek.
 

(Róm 15,13)

Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.

(Róm15,30-33)

Kérlek benneteket, testvérek, a mi Urunk, Jézus Krisztusra s a Szentlélek szeretetére, legyetek segítségemre: imádkozzatok értem Istenhez, hogy megszabaduljak a júdeai hitetlenektől, és hogy a szentek szívesen vegyék Jeruzsálemnek tett szolgálatomat. Akkor, ha Isten akarja, örömmel mehetek hozzátok, hogy körötökben felüdüljek. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal! Ámen.

Ima:

Szent Pál, arra kérünk téged, hogy az égből szakadatlanul imádkozzál érettünk éppen úgy, amint annak idején a rómaiakért. Hitünk és az evangélium iránti szeretetünk hozzon fényt családjainkba, plébániáinkba, közösségeinkbe és az egész világra. Tanúságtételünk miatt áradjon ki a téged körülvevő angyalok és szentek öröme! Mi azonban hitetlenekkel vagyunk körülvéve, s minden oldalról szorongatnak bennünket. Jöjj hozzánk lelki adományaiddal és vértezz fel minket! Itt a földön bátorítsuk egymást a hitben. Legyünk erősek jóllehet oly gyengének és felkészületlennek
érezzük magunk. Oly gyakran előfordul, hogy tudjuk mi a helyes, mégis az ellenkezőjét cselekedjük (Róm 7,20). Te azonban azzal bíztatsz minket, hogy végül semmi sem tud elválasztani minket Krisztustól (Róm 8,35). Amikor még ebben a világban éltél, megpróbáltad az emberi és lelki
szükségletekre terelni a figyelmet. Jeruzsálem szegényeinek hathatós és gyakorlati módon segítettél.

Tudtad, hogy az anyagi segítség, amit nyújtottál, megkönnyíti nekik a szeretet Istenébe vetett hitet és bizalmat. Bizalommal kérünk téged, segíts szorongató hétköznapi kötelességeink teljesítésében, juttass nekünk ételt, szállást, ruhát, őrizd egészségünket! Még inkább kérünk téged, vigyél minket közelebb Jézushoz, akit keresztre feszítettek, de feltámadt, és aki a világ számára maga az Út az Igazság és az Élet. Így béke öröm és remény tölt el minket, amely Istentől jön, s melyet a világ sem megérteni, sem tönkretenni nem képes. Ámen.

Második nap

Különleges kérés – Imaszándék:

Kérünk, teremts békét családjainkban, közösségeinkben és segíts megőrizni azt!

Pál azért írta levelét az efezusi híveknek, hogy segítsen nekik a mennyei dolgokra összpontosítani. Egyúttal követhető utat mutat, miként növekedhetünk istenszeretetben és felebaráti szeretetben. Efezusban sok csodát vitt véghez; sokakat megtérített, démonoktól szabadított meg embereket, és ő volt az oka annak, hogy a pogányok zúgolódni kezdtek, amint észrevették a templomi bevételeik megcsappanását.

Szent Pál imái és gondolatai:

(Ef 1,16-19)

Mindig hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

(Ef 3,13-19)

Ezért kérlek titeket, ne veszítsétek el értetek viselt szenvedéseim miatt bátorságotokat: ezek dicsőségetekre szolgálnak. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.

Ima:
Szent Pál, te az Atya és Urunk, Jézus Krisztus előtt állsz az örökkévalóságban. Imádkozz szüntelen érettünk, úgy ahogyan földi életed során az efezusi hívekért is imádkoztál! Imádkozz, hogy bölcsesség és tisztánlátás töltsön el minket. Nyisd meg szívünket és értelmünket, hogy a világot Isten szemével lássuk! Miközben te a mennyben az Atya elé térdelsz, imádkozz földi családjainkért, hogy egyetértésben élhessünk, s így növekedjünk alázatban, szelídségben, türelemben és a Szentlélektől áradó szeretetben (Ef 4,1). Ha haragszunk, ne engedj vétkezni minket, ne hagyd, hogy haragunkkal nyugodjék le a nap (Ef 4,26)! Szent Pál, szeretett apostol, imádkozz, hogy „minden keserűség és harag, indulat, szóváltás és szitkozódás” (Ef 4,31) álljon távol tőlünk! Mikor a sötétség és a bűn hatalma kísért, segíts nekünk Krisztus vértezetét magunkra ölteni (Ef 6,14-17)!

Ha csapás ér, egyesítsd szenvedésünket Krisztuséval, miként ezt te is tetted! Ha Isten is úgy akarja, mihamarabb szabadíts meg minket gondjainktól, hogy gyengeségünkben ne roppanjunk össze súlyuk alatt. Így zenghessünk hát Isten irgalmát és dicsérő hálaéneket. Segíts nekünk, hogy átjárjon minket a szeretet, hogy bepillantassunk Krisztus szeretetébe, melynek mélységét értelmünk felfogni képtelen. Ha egyedül és elhagyatva érezzük magunkat, és úgy tűnik, senki nem ért meg, e szeretet ismerete adjon belső erőt, hogy életünk minden napján a szeretet vigyen előre minket. Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Harmadik nap

Különleges kérés – Imaszándék:

Kérünk, segíts, hogy örömben és nagylelkűségben éljünk!

Pál szerette a filippi híveket, és ők támogatták misszióját. Nekik írott levelét áthatja az öröm – melyet az Úr szolgálata által érzett – és az a vágy, hogy ezt az örömet másokkal is megoszthassa. Bár fogságban volt miközben ezt a levelét írta, még a láncai sem tudták kioltani az evangélium iránti lelkesedését.

Szent Pál imái és gondolatai:

(Fil 1,3-11)

Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek, és mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg rólatok mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig részt vállaltatok (Krisztus) evangéliumának hirdetésében. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Méltányos is, hogy így gondolkodjam rólatok, mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, hiszen ti osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az evangéliumot védelmezem és bizonyítom. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.

Ima:

Szeretett Szent Pál, segíts, hogy életünket olyan becsülettel, tisztaságban és ártatlanságban éljük meg, hogy Isten trónja előtt ujjonghass, amikor imáidban ránk gondolsz. Mélyítsd el szeretetünket, növeld ismereteinket és élesítsd tisztánlátásunkat! Imáid támogassák Isten bennünk megkezdett művét, hogy napról napra növekedhessünk a kegyelemben, és hívő társainkkal egyetemben Isten szeretetének üzenetét terjeszthessük a földön. Mikor a földi létben a szükség és korlátaink szorongatását érezzük, emlékeztess minket, miként élted meg saját bebörtönzésedet és szenvedéseidet. Segíts, hogy Isten iránti bizalommal nézzünk szembe életünk nehéz kihívásaival!

Tudjuk, hogy minden igazságosság Jézustól, Urunktól és Megmentőnktől jön. Hatalma által reméljük, hogy ártatlannak találtatunk egykor majd, amikor az örökkévalóságban Krisztussal találkozunk az ítéletünk napján. Tudjuk, hogy irántunk való jóindulatod hasonló ahhoz, amit a filippi hívek iránt tanúsítottál. Segíts, hogy viszonozhassuk szereteted, segíts, hogy olyan buzgósággal éljük meg az Isten és a felebarátok iránti szolgálatot, mint te! Örvendezz, amikor látod, hogy egyetértésben vagyunk, ugyanazon szeretet van bennünk és együtt érezve ugyanarra törekszünk (Fil 2,2)! Egy romlott és összezavarodott nemzedék közepette élünk (Fil 2,14-15).

Te oly tökéletesen szolgáltad Krisztust, az Ő kegyelme által bízunk abban, hogy életünkkel csillagként világíthatunk a sötétség közepén. Amikor éheztél, és rabságban voltál, a filippiek jöttek segítségedre (Fil 4,12-14) Újra és újra imádkoztál azért, hogy Isten elégítse ki minden szükségüket gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban (Fil 4,19). Tanuljunk meg a körülöttünk élőknek a szükség idején segítségükre sietni! Kérd az élet Urát, küldjön közénk embereket, a lelki és anyagi szükséget szenvedők megsegítésére! Áraszd reánk Krisztus gazdagságát, hogy azt másokkal is megoszthassuk azt! Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Negyedik nap

Különleges kérés – Imaszándék:

Kérünk, hogy állhatatosak lehessünk a harc és szorongattatás idején, valamint az imádságban!

Szent Pál soha nem járt Kolosszében. Hallott azonban a hitközösségről és örült növekedésének. Értesült viszont a véleménykülönbségekről valamint az evangélium helyes magyarázata körüli vitáról. Ezekre a nehézségekre válaszul írta ezt a Szentlélektől sugalmazott levelet.

Szent Pál imái és gondolatai:
(Kol 1,3-14)
Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsíttok annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is attól a naptól kezdve, hogy meghallottátok, és az Isten kegyelmét felismertétek az igazságban. Így tanultátok ezt kedves szolgatársunktól, Epafrásztól. Ő hűséges szolgája köztetek Krisztusnak, ő beszélt nekünk lélekből fakadó szeretetetekről is. Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az ő tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok és állhatatosak legyetek. Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. Benne nyertük
el a megváltást, bűneink bocsánatát.

Ima:
Szent Pál, soha ne hagyj fel az értünk mondott imákkal, mivel igen nagy bajban vagyunk. Közbenjárásod által add, hogy növekedjünk bölcsességben és a lelki fogékonyság minden formájában, hogy Istennek tetsző módon viselkedjünk. Sokszorozd meg jótetteinket, és segíts
állhatatosnak lennünk elhatározásunkban, hogy az Isten által kijelölt úton haladjunk, és megszeressük azt! Mindennél jobban szeretnénk a szentek fényéből részesülni most, ebben a sötét  ilágban, és veled lenni az örökkévalóságban. Ne hagyd, hogy az üres filozófiák, vagy a tisztán
emberi hagyományok félrevezessenek (Kol 2,8 )!

Ne engedd, hogy hamis látnokok tévesszenek meg, tarts minket szilárdan a helyes vallási tanítás útján! Tégy minket szabaddá az aggálytól, mely
végeláthatatlan szabályokkal és előírásokkal tölti meg életünket és megfoszt minket az örömtől (Kol 2,21-23). Segíts, hogy felismerjük a bűn gonoszságát, a tisztátalanságot, paráznaságot, bujaságot, kapzsiságot, haragot, káromlást, rágalmazást (Kol 3,5 és 8)! Tölts el minket részvéttel, alázattal, türelemmel, jósággal és a képességgel, hogy másoknak meg tudjunk bocsátani és elviseljük egymást.(Kol 3,12).

Közbenjárásodra pedig, legfőképpen öltöztess minket szeretetedbe! Segíts, hogy hálával tartsunk ki az imában éppen most, hogy kemény időket élünk! Mikor láncra verve és bezárva tartottak, képes voltál megáldani üldözőidet és Istent dicsőíteni. Börtöncelládban sínylődve megmutattad, miként válhat az ember igazán szabaddá. Add nekünk ezt a szabadságot, és támogass minket napi küzdelmeinkben, melyek felőrlik erőnket! Segíts, hogy képesek legyünk egymásnak segíteni! Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Ötödik nap

Különleges kérés- Imaszándék:

Segíts, hogy találjunk jó munkahelyet, és azt tartsuk is meg; vigasztalj meg minket bánat idején!

A tesszaloniki híveknek írt első levél az Újszövetség legkorábbi Szentlélek által sugalmazott írása. Körülbelül Kr.u. 50-ből származik. A levélben említett eseményeknek utána olvashatunk az Apostolok Cselekedetei 16. fejezet 6. versétől a 18. fejezet 5. verséig. A levél nagyon mozgalmas és Szent Pál szeretet-teli lénye tisztán megmutatkozik. Szerette a tesszaloniki hitközösséget, és őt is szerették a hívek.

Szent Pál imái és gondolatai:

(1 Tessz 1,2-3)

Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre.

(1 Tessz 5,23-25)

Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.

(2 Tessz 1,11-12)

Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk Jézus neve bennetek, és ti is őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.

Ima:

Szeretett Pál apostol, adjon hitünk, munkánk és reményünk, okot arra, hogy az örökkévalóságban köszönetet mondhass Istennek. Ahogyan a tesszaloniki híveknek, nekünk is sürgetően fontosak az imáid, hogy testben, lélekben, szellemben egészségesek maradjunk, és az Úr napját mindig tiszta lelkiismerettel várhassuk. Tudjuk, Isten mindig hű marad. Mi azonban a saját gyengeségeinktől és állhatatlanságunktól félünk. Örültél, mert a tesszaloniki hívek testvérként ismertek el és maguk közül valónak tekintettek. Te magad is olyan együtt érzően bántál velük, mint anya gyermekével (1 Tessz 2,7).

Szeretettel hívunk családjainkba, életünkbe, hogy táplálj minket az evangéliummal! A tesszaloniki híveket megbíztad azzal, hogy nyugodt és tartalmas életet éljenek és ebben segítetted őket és családjaikat (1 Tessz 4,11-21). Segíts minket is ebben! Mikor munkanélküliek vagyunk, segíts munkát találnunk! Ha van munkánk, segíts, hogy tehetségünk szerint megosszuk másokkal is amink van! Támogass minket és családtagjainkat, hogy a lustaság bűnébe ne essünk (1 Tessz 5,14) és minden egyéb gonoszságnak, ami kísértésbe visz, ellent tudjunk mondani! Különösképpen segíts megtennünk a hit cselekedeteit, hogy Isten megnyilvánulhasson életünkben! Imádkozz érettünk Szent Pál, hogy méltónak bizonyuljunk Isten hívására a fájdalom és bánat idején is. Amikor vigasztalhatatlanok vagyunk, mert valakit a halál által elvesztünk, imádkozz érettünk és vigasztalj
minket a feltámadás igazságával, úgy ahogyan a tesszaloniki híveket vigasztaltad földi léted során (1 Tessz 4,13-18). Ez a vigasz segít, hogy állhatatosak legyünk a reményben és kitartóak a hitben. Ez az a hit, amely olyan békével tölt el minket, melyet a világ soha nem érthet meg, és nem foghat fel.

Csak a feltámadt Urunk Jézus Krisztusba vetett hitünk által reméljük, hogy egy napon együtt lehetünk veled az örökkévalóságban Istent dicsőítve, aki minket minden képzeletet felülmúlóan szeret. Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Hatodik nap

Különleges kérés:

Könyörögjünk a politikai vezetők becsületességéért, és az egyházi vezetők szentségéért!

Egyes tudósok azt állítják, hogy a Timóteushoz írt levél Pál halála után keletkezett, és nem Pál maga volt a szerzője. Mások azonban azt hiszik, hogy az első és második korintusiaknak írt levél közben íródott. A levél szándéka világos. A szerző a felépítésében és a testvéri szeretetben akarta
megerősíteni az Egyházat. Ez volt az, ami Szent Pált mindig is mozgatta.

Szent Pál imái és gondolatai:

(1 Tim 2,1-2)

Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben.

Ima:

Szent Pál, te Timóteust szóval és példával tanítottad, erősítetted, bátorítottad. Hatékony vezetőszemélyiséggé és az Egyház szolgálójává formáltad őt. Bölcsességed nélkülözhetetlen segítségére volt, amikor hivatásában támogattad. Első számú kötelességére emlékeztetted, hogy az imádság embere legyen. Imája nem csak nyájának szólt, akikről gondoskodott, hanem az egész emberiségnek, különösképpen a vezetőknek és azoknak, akik ezen a világon felelősséget hordoztak.

Csak egy ilyen imában megélt élet révén remélhetjük a béke megtapasztalását, amely után mindannyian vágyakozunk. Szent Pál, imádkozz velünk a politikai vezetőkért, akiknek oly nagy a hatalma és felelőssége! Imádkozz a diplomatákért, hogy módot találjanak a konfliktusok háborúmentes megoldására! Imádkozz a demokratikus államok vezetőiért, hogy hosszú távra tervezett döntéseket hozzanak polgáraik érdekében, és ne csak a rövidtávú politikai haszon lebegjen szemük előtt! Imádkozz a világ diktátoraiért, hogy meglágyuljon kőszívük és megtanulják hatalmukat népükkel megosztani, hogy megtanulják egyengetni a társadalom szervezetének emberibb lehetőségeinek az útját! Veled imádkozunk Szent Pál, hogy a teokratikus államok (ahol az állam feletti legfőbb hatalom az istenséget képviselő papkirály v. papi testület kezében van – a fordító) hagyják a kisebbségi vallásokat békében élni, azok igazi szabadságot kapjanak az istentisztelethez és szólásszabadsághoz. Imádkozunk, hogy ezek a politikai vezetők leküzdjék a korrupciót, csökkentsék a bűnözést, és országaiknak igazi biztonságot nyújtsanak.

Ismerje fel minden ember felelősségét azért, hogy az állam stabil és igaz legyen, hiszen ez a felelősség abból a belső igazságérzetből táplálkozik, amely jóravaló és igent mond az életre. Emlékeztetted Timóteust arra, hogy a pénz szeretete a világba sok gonoszságnak a gyökere (1 Tim 6,10). Te a tehetőseket arra ösztönözted, hogy gazdagságukat jótettek végrehajtására használják (1 Tim 6,17-19). Szent Pál segíts, hogy befolyásunkat és rendelkezésünkre álló eszközeinket jól és bölcsen használjuk! Általában nem visz minket kísértésbe túlzott gazdagságunk. Inkább az okoz gondot, hogy napról napra elboldoguljunk. Támogass minket küzdelmeinkben, kísértéseink idején és elkeseredettségünk legyőzésében! Szent Pál, imádkozz az Úrhoz, hogy küldjön hívő férfi és női szerzeteseket, diakónusokat, papokat és püspököket közénk, akik Timóteushoz hasonlóan feddhetetlenek, józanok, békések, szelídek, megfontoltak, tanításra alkalmasak, és alázatosak (1 Tim 3,1-6).

Imádkozz velünk Szent Pál, hogy Egyházunk valóban szent, és társadalmunk valóban igazságos legyen! Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Hetedik nap

Különleges kérés:

 Imádkozzunk a szabadságért ebben az igazságtalan és nyomasztó világban élve!

A Filemonhoz írt levél rövid, de megindító. Miközben Pál börtönben van, találkozik egy szökött rabszolgával, aki megtér. Jóllehet Filemon kritikus élethelyzetben szolgálja Pált, ő mégis visszaküldi a szolgát urához egy ajánlással, amelyben kéri, hogy úgy bánjon, vele, mint egy testvérével Krisztusban.

Szent Pál imái és gondolatai:

(Filem 1,4-7)

Hálát adok Istenemnek mindig, amikor imádságomban megemlékezem rólad, s mivel hallom, mekkora hittel és szeretettel vagy Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt. A hitben való közösség legyen benned hatékony mindannak a jónak felismerésére, amit Krisztusért kaptatok. Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgált ugyanis, testvér, a szereteted, mert a szentek szíve enyhülést talált benne.

Ima:

Szent Pál, a mennyei dicsőségben teljesen szabad vagy; nem tudnak többé láncokkal megkötni. Imádkozz a szabadságunkért! Mindenekfelett azonban imádkozz azért, hogy megszabaduljunk a bűn rabszolgaságából! Továbbá kérünk, járj közben érettünk, hogy elnyerjük a hitből, reményből,
felebaráti szeretetből, bátorságból, bölcsességből, önuralomból és az igazságosság ismeretéből fakadó szabadságot! Végül ajándékozz nekünk imaéletet, mely az egész világot behálózza és túlmutat egyéni szükségleteiken! Egyesítsd imáinkat saját imáiddal, így együtt könyörgünk a
rabszolgává tett és megfáradt emberiségért. Szent Pál, emlékezz meg azokról, akiket szó szerint vagy átvitt értelemben rabszolgamunkára köteleztek. Imádkozz velünk azokért, akiket szexuálisan kihasználnak és megerőszakolnak, akiket árucikként cipelnek körbe a világban, hogy férfiak ferde hajlamú vágyait elégítsék ki velük. Szent Pál, te két kezeddel dolgoztál, hogy ne légy senki terhére.

Gondolj imáidban azokra, akik hosszú órákon át veszélyes gyárakban, kizsákmányoló üzemekben és bányákban dolgoznak a túlélésért világszerte. Szent Pál imádkozz azért, hogy a vendégmunkásokat tisztességesen és tisztelettel kezeljék, amikor családjaik eltartásáért egyik helyről a másikra költöznek. Imádkozzunk még azokért is, akiket jogtalanul tartanak fogva; a háborúk, bűntények, polgárháborúk és a rasszizmus áldozataiért. Szent Pál imádkozz velünk az éhínségek, járványok, árvizek, tűzvészek és más természeti katasztrófák áldozataiért. Szent Pál, gondolj különösképpen azokra a szülőkre világszerte, akiknek ebben a pillanatban kell végignézniük, miként hal meg gyermekük betegségben, vagy az alultápláltság miatt. Tudjuk, hogy Jézus isteni Mesterünk a szegények kiáltását és emberek milliárdjainak kétségbeesett imáit világszerte hallja. Szeretettel szeretnénk imáinkat a tieddel együtt felajánlani Megváltónknak, aki megszabadított minket. Így bizonyosak lehetünk abban, hogy az Atya és a Fiú együttesen elküldik a Szentlelket életünkbe, s így szembenézhetünk a kihívásokkal, amelyek reánk várnak; amelyeknek a mi szemünkben oly nagy jelentőségük van, de a dolgok nagy tervével összevetve elvesztik jelentőségüket. Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Nyolcadik nap

Különleges kérés:

Imádkozzunk a szívek nagylelkűségéért és egységéért!

A Lukács által írt Apostolok Cselekedeteiben egyértelműen látszik, mennyire szerette Pált a keresztény közösség, és ő mennyire mélyen ragaszkodott az emberekhez. Lukács, a szeretett orvos ezt a tényt a Milétosztól való búcsú szövegrészleténél rögzíti:

Lukács elbeszélése:
(ApCsel 20,31-38)
Ezért legyetek éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket. Most pedig az Istennek és kegyelme szavának ajánllak benneteket. Neki hatalma van rá, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az
összes szenttel közös örökséget. Senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Jól tudjátok, hogy amire magamnak és társaimnak szükségünk volt, a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, s a gyengéknek támaszukra lenni, Urunk Jézus szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Szavai befejeztével letérdelt, és imádkozott velük. Nagy sírásban törtek ki mindnyájan, Pál nyakába borultak és összecsókolták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy nem látják többé viszont.

Ima:
Szent Pál, földi életedben mindenkitől, akit szerettél el kellett búcsúznod. Most a Mennyországban vagy, ahol a szeretet az egyetlen valóság. Többé már nem kell könnyeket ontanod. Kérünk téged, légy velünk szeretetben egyesülve, akik a megváltás harcának közepén találjuk magunkat, egy
világban, ami tele van személyes bűnökkel, gonoszsággal és szociális igazságtalansággal. Szükségünk van erődre és bölcsességedre, hogy azok vezessenek minket. Meggyőződésünk, hogy folyamatosan közbenjársz értünk, s így sikeresen fejezhetjük be Isten trónja előtt egy napon nagy
földi zarándokutunkat. Segíts ma az Egyháznak lélekben és szeretetben egyesülni! Mi, akik együtt veszünk részt az istentiszteleten, hozzád hasonlóan éljünk harmóniában, és ismerjük fel, hogy mindenkinek egy feladata van: Isten országát a földön felépíteni.

Legyenek eggyé plébániáink, egyházmegyéink, vallásos közösségeink és az egyetemes Egyház a szívekben és a hit tanításában, hogy a hitetlenek azt mondhassák: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást”. Földi életed során társaiddal együtt szembesültél a konfliktusokkal, széthúzással, és félreértésekkel. Most együtt hódoltok Isten trónja előtt. Segíts a körülöttünk élő hívőkben észrevenni az őket betöltő jóságot és
kegyelmet! Mélyüljön el bennünk a kölcsönös tisztelet, hogy valóban készen álljunk az örökéletben együtt lenni! Szent Pál, ki most színről színre látod Istent, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, tanítsd meg nekünk az Ő arcát embertársainkban is felfedezni, hiszen Isten saját képmására teremtette az embert! Segíts nekünk, hogy a bűn által eltorzított vonásoktól eltekintsünk, és a hit szemével megpillantsuk magunk körül Isten művét mindenkiben és önmagunkban is! Szent Pál, te súlyosan vétettél Isten ellen, de Jézus vakító fénye felnyitotta szemeidet és nagy szentté formált át téged. Járj közben érettünk, hogy mi is Isten gyermekeivé váljunk, mert ez igazi hivatásunk! Segíts, hogy Isten bennünk is meglássa és szeresse azt, amit a Fiúban lát és szeret! Töltsön el minket a Szentlélek, aki egy testté forraszt minket a földön! Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Kilencedik nap

Különleges kérés:

Imádkozzunk azért, hogy áhítattal fogadjuk be Jézust az Eucharisztiában!

Szent Pál úgy térítette meg a korintusi híveket, hogy a megfeszített Krisztust hirdette. Korintus egy nagy és tehetős város volt, mely könnyed életviteléről volt ismert. Az emberek minden élvezetet megengedtek maguknak és nem voltak elégedettek. Amikor Pál hozzájuk ment, és a szeretet
hirdette, készek voltak az új üzenetet meghallgatni.

Szent Pál imái és gondolatai:

(1 Kor 11,23-24)

Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.” Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meghaltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Ha azonban az Úr ítél meg bennünket, az fenyítésünkre szolgál, hogy ezzel a világgal együtt el ne kárhozzunk. Ezért, testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjátok meg egymást. Aki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el.

(1 Kor 13,4-7)

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

Ima:

Szent Pál, te a korintusi híveket az Eucharisztia valóságára emlékeztetted, és ez valóban igaz. Rászorítottad őket, hogy csak gondos önvizsgálat után, mély tisztelettel vegyék magukhoz az Úr testét és vérét. Segíts plébániáinkat és vallásos közösségeinket, hogy mindig szeretetben gyűljünk össze! Imádkozz azért, hogy türelmesek legyünk egymáshoz és kölcsönösen elviseljük egymás gyengeségeit! Mindenekelőtt azonban segíts, hogy mély tisztelettel viseltessünk a szeretetlakomával és a szentmisével kapcsolatban, és felismerjük, hogy Krisztus testét befogadva az örök életet nyerjük el (Jn 6,47-58).

Ha ezt nem ismerjük fel, saját kárhozatunkat esszük és isszuk. Bízunk Krisztus bocsánatában, melyben a bűnbocsánat szentsége részesít minket. És bízunk Isten irgalma iránti kérésben is, mely az Eucharisztia lényegi részét képezi az „Uram, irgalmazz”-tól az „Uram, nem vagyok méltó”-ig. Mindenek előtt azonban bízunk az Úrban, Megváltónkban, akinek a szava képes meggyógyítani minket. Szent Pál, hívunk téged és minden angyalokat és szenteket, hogy egymással szövetséget kötve együtt ünnepeljük a szentmisét. Miközben közeledünk az oltárhoz, emlékezzünk
arra, hogy ez a nagy ajándék – az Eucharisztia – az apostolok, és utódaik közvetítése által jut el hozzánk. Imádkozunk, hogy az Egyház papjai és püspökei szentek legyenek felénk irányuló szolgálataikban, és egy napon egyesüljünk Isten Bárányával és minden szentekkel ezen az ünnepen, mely sohasem ér véget. Ámen.

Miatyánk / Üdvözlégy / Dicsőség

Forrás: Regnum Christi Vándor Evangélium apostoli imaszolgálatának imalapja