Szent Rita II.

Casciai Szent Rita

(1381. Roccaporena-1447. május 22. Cascia)
Egyházi ünnepnapja május 22. (rózsaszenteléssel ünneplik)
Jelképe: Piros rózsa
Reménytelen, kilátástalan helyzetben lévők, az édesanyák és a meddő nők védőszentje.

Szent Rita tiszteletére imádkozhatunk kilencedet a május 22-ei ünnepére készülve május 13-21 között, valamint az év bármely egymást követő kilenc napján. 

Életéről itt olvashatunk: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0522.html

Szent Rita kilenced

Írta: Böjte Csaba OFM, 2009 

Forrás: magnificat.ro

Előszó1. nap2. nap3. nap4. nap
5. nap6. nap7. nap8. nap9. nap

Előszó

Kedves Testvérem! Lehet, hogy a magad, vagy mások hibájából, nehéz kilátástalan helyzetbe sodródtál és most mindenfelől, csak sötétség és fájdalom vesz körül, szeretettel arra biztatlak, hogy ne ess kétségbe, ne add fel a harcot, mert van tovább, a keresztény ember számára mindig van remény. Reménytelen helyzetedben, e kis könyvecskével, imádságos szeretettel, szeretnénk egy mankót, egy kis lámpást adni a kezedbe, fogadd bizalommal. Tudod, sok sok ember, mikor szeretteivel való kapcsolata reménytelené vállt, mikor úgy érezte, hogy minden irányból, csak sötétség, és kilátástalanság borul rá, akkor Szent Ritát hívta segítségül, azt a szentet, aki maga is sokszor volt kilátástalan nehéz helyzetben, de nem sodródott reménytelenül, hanem erős lélekkel, élő hittel kapaszkodott a szeretet Istenébe  és kitartóan, eredményesen küzdött szeretteiért, álmaiért. Igen, a történelem során nagyon  sokan néztek fel Szent Ritára, mint példaképre. Sokan kértek, és nagyon sokan kaptak is segítséget reménytelen helyzetükben, Szent Rita közbejárására a Jóistentől. Ezért nevezzük Szent Ritát a reménytelen, kilátástalan helyzetek védőszentjének!! Ő képes téged Isten kegyelméből kézen fogni, és ott is tovább vezetni, hol már szerinted nincs tovább vezető út, ő akkor is képes célba juttatni, ha a mi megriadt, sötétben vergődő értelmünk szerint ez már lehetetlen.
Biztatlak kisebb testvéri szeretettel, hogy forgasd ezt a kiskönyvet imádságos bizalommal.


Naponta, vagy hetente imádkozd, elmélkedd át a könyvecske egy-egy állomását, ne siessél, hagyd hogy a Szent Példakép, a gondolatok átmossák sebedet, oldják félelmeidet. Reménytelen fájdalmaddal szembe fordulva, ajánld fel a Szent Rita kilencedet a céljaid megvalósulásáért, bízzál rendületlenül szerető, teremtő Istenedben, mert csodák igen is vannak ezen  a földön!!

Szeretettel,
Csaba t.

Első nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Szent Rita szülei, Ammatta és Antonio Lotti, Olaszország egyik legszebb vidékén, Perugiaban éltek, egy kis faluban, a hegyek között Roccaporenaban, mint e kis falu megbecsült polgárai. Idősek voltak, de nem szűnnek meg bizakodva imádkozni, Istentől gyermekáldást kérni. 1381-ben imájuk meghallgatásra talált, és lányuk született, kit Margaritának, (Margitnak) kereszteltek meg, de szeretettel csak Ritának becéztek.

      Elmélkedjünk az élet befogadásáról: Vajon megvan bennünk Szent Rita szüleinek tisztelete, őszinte, kitartó vágyakozása az élet iránt? Tudjuk, hogy földi létünk, életünk kiteljesedése a gyermekáldásban lesz teljes? Egyéni, közösségi létünk, megmaradásunk az élet melletti döntésünktől függ. Imádkozzunk a fiatalokért, idősebbekért, hogy merjenek, akarjanak tudatosan dönteni az élet mellett, a gyermek vállalása mellett és, hogy a megfogant életet tiszteljék, lássák meg benne az Isten ajándékát, a világot megszentelő holnap Szentjét.

      Könyörögjünk: Mennyei Atyánk, Szent Rita szülei tudták, hogy ha együtt közösen kérik tőled az életet, a gyermekáldást, akkor Te jóságosan meghallgatod a hozzád esdeklők imáját. Tiszta szívből kérünk, hogy hallgasd meg a hozzád forduló családok imáját és ajándékozz nekik ép, egészséges kisbabát, hogy gyermekeiket átölelve, hálatelt szívvel dicsőítsenek, hirdethessék, hogy Te vagy az élet Ura. Adj nekünk Mennyei Atyánk, tiszta szívű édesanyákat, édesapákat és sok-sok kacagó kisbabát. 

      Gyermekáldásért imádkozzunk: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Második nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Szent Rita szülei egyszerű emberek, a mezőn dolgoztak. Egy fa árnyékában, alvó kislányra méhraj telepedett. Szülei megijedtek, de nem estek kétségbe, hanem imádságos szeretettel, óvatosan megtisztították, kimentették épen, egészségesen lányukat a méhek közül. 

      Elmélkedjünk azokról a gyermekekről, fiatalokról, kiket a mai élet veszélyei fonnak be, az alkohol, a kábítószer, vagy más bűnök, testet, lelket romboló veszélyek. Szent Rita szülei imádkozva, kapkodás nélkül, a veszélyt vállalva megszabadították gyermeküket, megmentették a méhecskék fullánkjaitól. Vajon bennünk megvan-e ez a kitartó, imádkozó, csendes küzdelem, gyermekünk testi, lelki épségéért? Tudunk-e veszélyt, áldozatot vállalni, imádságos szeretettel gyermekeinkért, egymásért? 

      Könyörögjünk: Mennyei Atyánk, gyermekeinket, fiataljainkat oly sok kísértés, baj fenyegeti a mai világban. Szeretettel kérünk, segíts, hogy a felnövekvő generációkat, megtudják őrizni a szülők a veszedelmektől. Kérünk, segítsd a bajba sodródott fiatalok szüleit, tanárait, lelkipásztorait, hogy megtudják menteni a bűn, a gonosz karmai közé került életeket. Segíts Gondviselő Mennyei Atyánk, hogy Szent Rita szülei példájára egészségesen, tisztán, szépen neveljük fel gyermekeinket, és óvatos bölcsességgel, kitartó munkával tisztítsuk meg őket a bűntől. 

      Veszélyeztetett gyermekeinkért, fiataljainkért, így imádkozzunk: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Harmadik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      A fiatal Ritának döntenie kell, lelkében vágyat érez a szerzetesi élet iránt, de szülei kérésére igent mond a gazdag Pauló Moncini kérésére és férjhez megy. Vállalja a házastársi, családanyai hivatást. 

      Elmélkedjünk saját hivatásunkról: Isten azt akarja, hogy minden kis patak betorkoljon egy nagy folyóba. Sajnos, nagyon sok fiatal élete megfeneklik, és nem képesek vállalni az életre szóló elkötelezettséget. Őszinte, saját képességeinket számba vevő útkeresés után, mindannyiunkban meg kell szülessen a döntés, az elhatározás, hogy hol, milyen pályán, kinek az oldalán akarjuk életünk gyümölcseit megteremni. 

      Könyörögjünk: Szentlélek Úr Isten, bölcs tanácsnak lelke, áraszd ki fiataljainkra a tisztánlátásodat, hogy meglássák, hogy mit kell tenniük, és adj erőt is nekik, hogy a felismert úton, a vállalt értékeket kitartó munkás élettel, valóra tudják váltani. Ments meg Uram a meddő, céltalan sodródástól. Szent Rita közbenjárására segíts, hogy egyetlen életünkben, hivatásunkban, jól döntsünk.

      Imádkozzunk, szerzetesi és családos hivatásokért: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Negyedik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Rita, a fiatal asszony megtapasztalja férje kegyetlen, züllött, durva természetét. Házaséletünk elviselhetetlenül nehéz, de tudja, hogy Isten legfőbb parancsa a kitartó, gyógyító szeretet parancsa, és ezért nem hátrál meg. Hosszú évek önfeláldozó szeretete, jósága, imádságos kitartása, meghozza férje megtérését. A házastársi szeretet győzedelmeskedik a bűnös vágyak felett, és boldog, kiegyensúlyozott lesz az életük. 

      Elmélkedjünk saját családunkról, közvetlen kapcsolatainkról. Vajon én, mint egyszer használatos zsebkendőt dobom azokat, kik tévedtek, hibákat, bűnöket követtek el? Tudok küzdeni szeretteimért, vagy hagyom, hogy a gonosz lélek, a vergődő szeretteimet elragadja mellőlem? Képes vagyok akár átdöfött szívvel is szeretni, párbeszédet folytatni, újra kezdeni, hinni a szeretet végső győzelmében? 

      Könyörögjünk: Mennyei Atyánk, oly sok kapcsolat hull darabokra, családok bomlanak szét, gyermekek sodródnak el szüleiktől, barátok fordítanak hátat egymásnak. Alázattal kérünk, hogy Szent Rita példájára, ne eltaszítsuk a bűnöst, hanem kitartó, imádságos szeretettel gyógyítsuk, mentsük meg őt. Te nem bírónak küldtél ebbe a világba, hanem orvosnak. Adj erőt, hogy hinni tudjunk a jóság, a párbeszéd és a szeretet gyógyító, új életet adó erejében. 

      Hogy családjaink ne térjenek le a szeretet útjáról, így imádkozzunk: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Ötödik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Szent Rita immár boldog családi élete, két szép iker fiú születése után, néhány évvel, 18 évnyi házasság után tragikus véget ér. Szeretett férjét, régi ellenségei meggyilkolják. A szörnyű esemény után, Rita képes újrakezdeni, és magányos özvegyként, egyedül neveli tisztességesen gyermekeit. 

      Gondoljunk a bennünket ért pótolhatatlan csapásokra. Nincsen ház kereszt nélkül. Mindannyiunkat ért, és ér kisebbnagyobb kudarc, tragédia. Szent Rita nem adta fel, nem esett kétségbe, hanem volt ereje újból felállni, és hittel tovább menni. Nekünk is fel kell állnunk, el kell engednünk azt, mit elvesztettünk, és tovább kell mennünk reménnyel, életutunkon. Isten nem a sírás, a gyász parancsát, hanem a szeretet parancsát adta nekünk. 

      Könyörögjünk: Urunk Istenünk, adj erőt, hogy ahogyan a jót és szépet elfogadjuk tőled, ugyanúgy tudjuk elfogadni, feldolgozni azt is mi fájdalmat, sebet okoz nekünk. Segíts meg, hogy Szent Rita példájára, újra tudjunk kezdeni, talpra tudjunk állni. Add nekünk a te Húsvét hajnali nyugodt, csendes újrakezdésedet, mellyel felálltál nagypéntek halálából. Győzedelmeskedjen az élet, a szeretet életünkben is a halál felett. 

      Imádkozva kiáltunk hozzád Atyánk, és kérünk segítségedet, erőt, keresztünk hordozásához: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Hatodik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      A magányos özvegy egyedül neveli gyermekeit, megbocsájt férje gyilkosainak és gyermekeit is arra kéri, hogy ne vérbosszúra készüljenek, hanem Krisztus példájára bocsássanak meg apjuk gyilkosainak. Megtesz mindent, hogy gyermekeit a fájdalom és a jogos harag, ne térítse le a szeretet útjáról. 

      A mi szíveinket is hányszor szorítja marékra a valós, vagy vélt sérelmek miatt érzett harag, gyűlölet. Sokszor úgy érezzük, hogy világunkat csak bosszúállással, kegyetlen tettekkel tehetjük jobbá. Szent Rita, Isten mestere példájára nem a gyűlölet, hanem a szeretet útján jár, tudja, hogy világunkat szebbé, jobbá csak az alázatos újrakezdés, és a szeretet teheti. 

      Könyörögjünk: Mennyei Atyánk, világunkban oly sok a fájdalom, a seb. Görcsösen hurcolunk magunkkal egészen friss és évszázados sérelmeket, sebeket. Kérünk, segíts megbocsátani! Adj erőt Szent Rita példájára kiengesztelődni önmagunkkal, egymással, a világgal. Add, hogy a rosszat ne rosszal, hanem jósággal, szeretettel próbáljuk legyőzni. A rossz útra tévedt testvéreinket ne elpusztítani, hanem felszabadítani akarjuk, hogy ők is megtapasztalják a kiengesztelődés, és becsületes, tisztességes élet örömeit, az Isten gyermeki élet boldog szabadságát. 

      Mennyei Atyánk, segíts imádkozni, a bűnösök megtéréséért: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Hetedik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Szent Rita gyermekei betegségben meghalnak, kedvesei elvesztése után egyedül marad. A szörnyű veszteségek után is talpra áll, jelentkezik, hogy szerzetesnővérként szolgálja az Istent és a szenvedő, bajban lévő embertársait. A jelentkező, összetört özvegyasszonyt a nővérek visszautasítják. Nem adja fel, imádkozik, Istennek és a szenteknek segítségét kéri, és végül befogadják a casciai Szent Ágostonrendi nővérek közösségébe.

      Elmélkedjünk saját kudarcainkról: Ó, hányszor utasítanak vissza, hányszor értelmezik félre jó szándékunkat és törik le kibontakozó reményeinket, álmainkat. Milyen nehéz talpra állni! Sajnos sokszor környezetünk sem ért meg, hanem leír, mint egy vesztest, mint egy értéktelen lim-lomot. Szent Rita példája bizonyítja, hogy még ha a világ szemében értéktelenek is vagyunk, Isten drága gyermekeiként csodák várnak ránk. Az életszentség útja, a mennyország mindenki előtt nyitva áll. 

      Könyörögjünk: Uram, oly sokszor kicsinek, összetörtnek érezzünk magunkat. Környezetünk, sokszor szeretteink sem bíznak bennünk, és mi azt hisszük, hogy valóban hibásak, értéktelenek vagyunk. Szent Rita a sok csapás, nehézség ellenére, nem írja le saját magát, hanem összetört életét felkínálja ajándékként Neked. Neked, ki a kereszten kitárt karral mindenkit magadhoz hívtál. Segíts Urunk, hogy nagylelkűen életünket neked merjük ajándékozni, melyet Te akkor is szeretettel fogadsz, ha darabokra van törve. 

      Mennyei Atyánk, segíts, hogy gyengeségeinkben, nálad keressünk vigaszt: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Nyolcadik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Megtörténik a csoda, Szent Rita régi vágya teljesül, befogadják a nővérek. Ő engedelmességből, alázattal elkezd öntözni egy kiszáradt szőlőtőkét. Jelképes cselekedet! Rita hitét, kitartó munkáját Isten megajándékozza és mindenki csodálkozására az értéktelen szőlőtőke kizöldül, és gyümölcsöt terem. A csoda ma is tart, mert él és évente terem Szent Rita szőlője. 

      Gondoljuk csak el, milyen egyszerű lett volna Ritának legyinteni és kivágni a szőlőtőkét. De ő rendi elöljárói akaratából neki áll egy reménytelen feladatnak. Sajnos mi nagyon könnyen lemondunk a körülöttünk lévő személyekről, dolgokról. Egy-egy előttünk tornyosuló feladatról milyen hamar megállapítjuk, hogy megoldhatatlan, reménytelen. Pedig egy reménytelennek látszó csatát megnyerve, önbecsülésünket, hitünket nyernénk vissza. Isten az élet ura, miénk a kitartó munka, az imádság, övé a döntés, az irgalom. 

      Könyörögjünk: Szent Rita a reménytelen helyzetek szentje, élete, példája bennünket is töltsön el reménnyel, hogy a magunk kiszáradt szőlőtőkéjét ne szűnjünk meg öntözni. Istennek nincs lehetetlen, csak ha az ember tehetetlen! Adj erőt Urunk, hogy kötelességeink elől ne szaladjunk el, hanem benned bízó lélekkel, – még ha nagyon sokszor kilátástalannak is tűnik a ránk bízott munka, – alázattal vállaljuk fel és kitartással, a Te segítségeddel oldjuk meg feladatainkat. 

      Szent Rita életadó reményéért, kitartásáért, így imádkozzunk: 

      Miatyánk… Üdvözlégy Mária… 

Kilencedik nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen! 

      Szent Rita imádság közben megtapasztalta azt a szenvedést, melyet Krisztus irántunk való szeretetből vállalt a kereszten. A töviskorona egyik tövise megsebezte a homlokát, és ő ezt a fájdalmas sebhelyet hordozta élete végéig. Jelképes tövis, élete tele volt tövissel, és ő mégis az Isten, és az emberszeretet útját járta. Szent Rita nem fordult el Istentől, ki hűségéért töviskoronájának hordozásában társául választotta őt. 

      Gondoljunk arra, hogy mi tudunk-e másokért áldozatot vállalni, töviskoronával a fejünkön türelmesen szeretni? Milyen nehéz szeretetből, jóságból keresztet hordozni, talán pont olyanokért, kik megsebeztek bennünket? Pedig tudjuk, hogy aki Krisztus útján jár, az Krisztusnak társa lesz, az megtapasztalja azt az örömet, melyet csak az önzetlen szeretet, és a feltétel nélküli jóság adhat nekünk. 

      Könyörögjünk: Ó Uram, taníts meg bennünket, hogy boldogságunkat ne a kényelemben, a fogyasztásban keressük, hanem a szeretetből vállalt önfeláldozásban. Add, hogy megértsük, hogy földi létünkben, sem hatalomban, sem bölcsességben nem válhatunk hozzád hasonlókká, csak a testvéreinkért vállalt őszinte szeretetben, kereszthordozásban. Legyen bár egyetlen kis tövis a te koronádból, mi a szeretet nevében testünkbe fúródik, ha azt béketűréssel elfogadjuk, hordozzuk, akkor a Te csodálatos szép arcod vonásai ragyognak fel a mi arcunkon is. A szeretet szentel meg, tehet Szentté bennünket is. 

      A feltétel nélküli szeretet kegyelméért így imádkozzunk:

      Miatyánk… Üdvözlégy…

Forrás: magnificat.ro