Szentkúti Boldogságos Szűzanya

Budapesttől alig egyórányi autóútra található Nemzeti Kegyhelyünk, Mátraverebély-Szentkút, ahol többször is megjelent a Szűzanya.

A kis bazilika Nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. A szabadtéri oltár fölötti mozaikkompozíció fő jelenete Szűz Mária Mennybevételét ábrázolja, amikor a Szűzanya megérkezik Isten országába.

A kegyhely weboldalán lehet informálódni, valamint élőben követni a liturgikus eseményeket: https://szentkut.hu/

Szentkút élő: http://szentkut.diapro.hu/

2023. évi Nagyboldogasszony főbúcsú Szentkúton augusztus 12-13-án és 15-én. Részletek ITT.

https://szentkut.hu/hirek/hireink/nagyboldogassszony2023

Szent kilenced a Szentkúti Boldogságos Szűzanya tiszteletére testi vagy lelki segítségért

A kilencedet imádkozhatjuk a Szűzanya valamennyi ünnepére, különösen az augusztus 15-ei Nagyboldogasszony ünnepére készülve augusztus 6-14. között, továbbá az év bármely kilenc egymásután következő napján, kiváltképpen, ha a kegyhelyre látogatunk.

A kilencedre előkészítjük szívünket-lelkünket.

Előkészület

1. nap    2. nap    3. nap   4. nap    5. nap
6. nap    7. nap    8. nap   9. nap    

Előkészület

Az Úr Jézus biztosít bennünket, hogy alázatos és bizalmas imádságunkat meghallgatja. Nem tesz különbséget nagy és kis adomány között, egyszerűen kijelenti: „Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak.” (Máté 7, 8) És másutt: „Amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.” (János 16,23) Bármilyen nagy kegyelem legyen is az, amit élő hittel és alázatos bizalommal kérünk, megadja nekünk, ha lelkünk üdvére, és az Ő dicsőségére szolgál.

Teljes bizalommal forduljunk tehát e csodás kegyhelyen a jó Istenhez, kérjük a Boldogságos Szűzanyát ügyeinkben, bajainkban és tapasztalni fogjuk, amint évszázadokon át megszámlálhatatlanul sokan, hogy: hallatlan dolog, hogy Ő valakit, aki oltalmáért Hozzá folyamodott, és segítségért Hozzá könyörgött, gyámoltalanul magára hagyott volna.

Arra azonban ügyeljünk, hogy lelkünk ment legyen a bűntől, mert: „tudjuk, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő és megteszi az Ő akaratát, azt meghallgatja.” (János 9,31)

Teljes erőnkből igyekezzünk tehát jó gyónás által lelkünket megtisztítani, és jócselekedetekkel a fönséges Isten tetszését megnyerni. Erőnkhöz mérten adjunk alamizsnát, és gyakoroljunk mérsékelt önmegtagadásokat. Így „imádságuk áthatol a felhőkön és nem tágít, míg a Magasságbeli rá nem tekint.” (Sirák 35, 21)

De ne feledkezzünk meg arról se, hogy mi nem tudhatjuk, mi válik lelkileg előnyünkre, vagy kárunkra. Ezért minden kérésünk azzal végződjék: mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Mondjuk az evangéliumi beteggel: Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!

Imádság az első napra

Istennek szent Anyja! Határtalan bizalommal kezdem ezt a kilencnapi ájtatosságot. Hiszen Jézus Krisztus Édesanyánknak adott Téged nekünk; és kitől várhatnánk mi segítséget, ha nem egy olyan Édesanyától, aki hatalmat kapott arra, hogy segítsen. Te, Boldogságos Szűz, ismered az én nagy szükségemet, nemcsak a földi dolgokban, hanem elsősorban a lelki dolgaimban. Különösen ezért a kegyért esedezem Hozzád: (Itt mondd el kérésedet.) Te tudod édes mennyei Anyám, mily nyomorult vagyok, és hogy mily kevéssé érdemlem én meg segítségedet. De csak Terajtad múlik, hogy nyomoromból kisegítesz-e. Erősen fogadom, hogy soha többé nagy bűnnel isteni Fiadat bántani nem fogom. Viszonzásul a kért kegyelemért, fogadd Istennek szent Anyja felajánlásomat, hogy ezután, de főképpen ezen szent kilenced ideje alatt, minden bűntől tartózkodni fogok. (Itt mondd el szokásos bűneidet, melyektől búcsút veszel.) Hallgass meg engem, figyelj az én kérésemre, Boldogságos Szűz. Bizonyos vagyok abban, hogy segítesz rajtam most, és mindörökké. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet!

Imádság a második napra

Üdvözlégy, oh Szentkúti Boldogságos Szűz Mária! (Hozzád elzarándokolva), térdemre borulok a kegyképed előtt, és buzgón esedezem meghallgatásért. Ha meggondolom, mennyi jót tettél már (ezen szent helyen), hány beteget gyógyítottál meg csodálatos módon, és hány bűnöst mentettél meg, lehetetlen, hogy ne a legnagyobb bizalommal várjam Tőled segítségedet. Tőlem sem fogod megtagadni ezt a kegyelmet. (Itt mondd el kérésedet.) Számomra is megtérést fogsz isteni Fiadtól kiesdekelni, különösen ezen bűnből……., mely eddig kedvenc bűnöm volt, és amelynek örvényéből csak a Te hatalmas védnökséged képes engem kimenteni! Bűnösök oltalma, imádkozzál érettem most, és halálom óráján. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet!

Imádság a harmadik napra

Oh kegyes Szentkúti Boldogságos Szűz Mária! Őszinte szívből hálát adok Neked, hogy szent megjelenésed által, a szentkúti kegyhelyet alapítottad, ahol a bűnökben már-már elmerülő gyermekeidnek biztos menedéket nyújtasz. Ki segítene rajtam, ha nem Te, Ki nem csak, hogy a nyomorult bűnöst nem veted meg, hanem még a bűnösök anyjának is nevezteted magadat. Íme, szemeid előtt a legnagyobb bűnös, kit csak Te tehetsz méltóvá arra, hogy gyermeked lehessen. Meg ne tagadd tőlem ezt a kegyet…, melyért buzgón esedezem. Meg ne tagadd tőlem, főleg azt a kegyet, hogy az én megszokott bűnömtől, a … -tól megszabadulhassak, és mint igaz gyermeked, itt és egykor majd a mennyországban, örökké dicsőíthesselek. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet!

Imádság a negyedik napra

Boldogságos Szent Szűz! Kegyelmes Anyám, hallgasd meg alázatos kérésemet. Jól megfontoltam, és úgy találtam, hogy az én kérésem sem Isten, sem a Te szent akaratoddal nem ellenkezik. És ha volna kérésemben valami, ami Néked nem tetszik, javítsd ki és tégy vele, amit akarsz. Tebenned van az én egész bizodalmam, és tudom, hogy még senki se csalódott a világon, aki Benned bízott. Te vezess azért, mint hajnali csillag, az én bűnös életem éjszakáján szent Fiadhoz, Aki a Te anyai közbenjárásodra nem tudja megtagadni ezt a kegyet… Szent Fiadnak, egyedül üdvözítő szent Vére legyen segítségem, hogy megszokott bűnömet igaz szívből megutáljam és megbánjam, mostantól fogva örökre. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet!

Imádság az ötödik napra

Oh Szentkúti Szűz Mária! A Te szent kegyhelyed forrásában, valósággal, az élet vize csörgedezik, és ezért Tereád illenek a Szentírás e szavai: „Aki engem megtalál, életet talál, és üdvösséget nyer az Urtól.” (Péld 8, 35) Oh amikor bűnös létemre Rád találtam, akkor az örök élet útját találtam meg. Nem voltam-e kárhozatra ítélve mindaddig, amíg Te fel nem világosítottál, hogy csak úgy szabadulok meg az örök kínoktól, ha megszabadulok a bűneimtől. Minek is tanítottál volna, oh mennyország dicső Királynéja, az örök élet útjára, ha erőt nem adnál ahhoz, hogy azon járhassak? Mennyei Anyám! Esedezem ezért az erőért, hogy ettől, meg ettől a bűntől…. teljesen megszabadulhassak. Könyörgök, hogy buzgóságom díjául az annyira óhajtott kegyelmet add meg a Magad és a szent Fiad örök dicsőségére. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet! 

Imádság a hatodik napra

Oh Boldogságos Szűzanya! Annyiszor könyörögtem már Hozzád, annyiszor ígértem életem jobbulását, és be kell vallanom, hogy mindannyiszor újra visszaestem. Én tudom a legjobban, hogy nem vagyok méltó kegyelmedre, mert én látom a legjobban lelki nyomorúságomat. De azért nem ijesztem meg magamat! Hiszen a Te akaratod, oh Szent Szűz, hogy életemet megjobbítsam, és igaz bűn bánattal szentgyónás által, isteni Fiaddal kibéküljek. Az a förtelmes bűn, amelybe már annyiszor visszaestem, az áll utamba, a Te szent Fiad elé. Légy segítségemre, hogy meg tudjam tisztítani a lelkemet. Te, aki megengeded, hogy Anyámnak hívjalak, ne hagyj elveszni. Teljesítsd ezt a kérésemet…… melyért Hozzád esedezem. Ne vess meg örökre, hanem legyen örök dicsőséged egyik fénypontja, hogy még egy ily elvetemült bűnösön is, amilyen én vagyok, tudtál segíteni. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet! 

Imádság a hetedik napra 

Oh Szentkúti Szűz Mária! Neked ajánlom magam ezen a napon. Oh jóságos Anyám! Kegyforrásod vizében úgy tisztítsd meg lelkemet, hogy Fiad előtt meg jelenhessek. Te tudod a legjobban, hogy mily tiszta, mily szent Ő, és mennyire szereti, a tisztaszívűeket. Éppen ezért kegyeskedj kimenteni Előtte tisztátlanságom miatt. Erényeid és érdemeid fényével takard el förtelmességemet. Szeplőtelen Szűzanya! Tisztítsd meg lelkemet ettől a bűntől….., mely eddig utálat és megvetés tárgyává tett előtted, hogy azután, megtisztulva, bizton remélhessem azon kegy elérését, amelyért ezt a szent kilencedet végzem. Igaz vagy és hű, a Te szent Fiaddal együtt, Ki a megtért bűnösnek bocsánatot, és a buzgón imádkozónak meghallgatást ígért, ezért Benned és Fiadban bízom. A Te dicsőségedet és a szent Fiad dicsőségét örökre terjeszteni kívánom. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet!

Imádság a nyolcadik napra

Országunk Nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária! Terjeszd elő szent Fiadnak méltatlan könyörgésemet. Aki ezer év óta el nem fáradtál, mint Védasszonyunk a magyar nemzeten segíteni, el ne hagyd e nemzet, egyik szerencsétlen fiát! Megbűnhődte már ez a szerencsétlen a bűneit. Már eddig is magára vonta isteni Fiad haragját. Miért akarnád, hogy az örök kárhozatra kerüljön. Oh Védasszonyom! Ha Te nem nyújtasz segédkezet a förtelmes vétkeimből, különösen ezen bűnömből…….. nem tudok felemelkedni. Oh ne hagyj elveszni. Megismertelek Téged. Nélküled boldogtalan lennék. Add meg, oh szépséges Szent Szűz, hogy én, aki örök szépségedet megszerettem, a Te kegyelmed által, annak örök szemlélője és dicsőítője lehessek a mennyországban. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet! 

Imádság a kilencedik napra 

Oh jóságos Úrnőm és Anyám! Miképpen fejezhetném be ezt a kilencedet alkalmasabban, mint úgy, hogy forró hálát adok Neked. Mily sok jót tettél velem e napokban! Ezen kilenced valóban lelkem és szívem felüdülésére és orvoslására szolgált. Azért hála legyen Neked, oh mennyei boldogságos Anyám, örök hála. Fogadom, hogy ezentúl mindig a Te és szent Fiad akaratában megnyugodva akarok élni. Soha többé semmilyen bűnt nem akarok elkövetni. Elsősorban azt fogadom és ígérem, hogy a megszokott bűnöm ellen kíméletlen harcot fogok indítani, és minden alkalmat és mindenkit, aki erre a bűnre csábíthatna, bármilyen áldozat árán is kerülni fogom. Add hozzá, oh Boldogságos Szűz, a Te szent kegyelmedet. Segíts, hogy egészen a Tied és Fiadé legyek, most és mindörökké. Ámen.

Imádkozz el egy rózsafüzért vagy legalább egy tizedet!

Forrás: Palkó Julián · Orbán Márk: Mátraverebély-Szentkút ​kegyhely és a Nagyboldogasszony Bazilika (Kiadó: Szentkúti Ferences Rendház)