Árpád-házi Szent Margit I.

Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére

„Szent Margit tiszteletének egyik kedves alakja a szent kilenced. Kilenc egymásután következő napon, vagy vasárnapon végezhetjük a következő imákat. Ha közösen végezzük, akkor a füzet második részében (megj: a kilenced után: Imák) található énekekkel felváltva mondjuk a felajánló imádságot, a litániát, a megfelelő kilencedet és az alkalmi imádságokat. A kilenced idején jobban kerüljük a bűnt, gyónjunk és áldozzunk meg, és gyakoroljuk Szent Margit erényeit.”

Forrás: Árpádházi Szent Margit tisztelete (Magyar Barát, Kapisztrán Nyomda Vác, 1942)

  Szent Margit január 18-ai ünnepére készülve a kilencedet január 9-17. között imádkozzuk. 

  A kilencedtől függetlenül imádkozhatjuk az Árpádházi Szent Margit tisztelete című ferences imafüzetben található imádságokat (Litánia Árpád-házi Szent Margitról, Kérésünk meghallgatásáért, A hála imája, Az önmegtagadás szelleméért, Ima a hazáért, Ima szenvedésben, Ima papi és szerzetesi hivatásért Szent Margithoz, Leányok fölajánló imája Szent Margithoz, Jegyesek imája Szent Margithoz) és a Jegyesekért mondott imát Szent Margithoz (a jegyesek imája nyomán).

  1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
  6. nap7. nap8. nap9. nap Imák

  ELSŐ NAP

  Szent Margit a jó Isten napraforgója. Egész élete a jó Isten felé fordult, állandóan a kegyelem napjának felhőtlen sugárzatában melegedett. A jó Isten éltette, szent kegyelmével erősítgette és a mennyországnak nevelgette. A kegyelem remekelt benne, s tette szentté, az egész kereszténység dicsőségévé és a magyar nemzet ékességévé.

  Ima. Mély áhítattal köszöntelek, Szent Margit, Isten hűséges szolgálója, nemzeted példaképe. Te is egyik gyöngye vagy az árpádházi szentek fölséges koszorújának. Szentségeddel Krisztus követésére és a szent életre hívsz minden magyart. Ígérem, hogy hűségesen követem hívó szavadat, és minden erőmmel arra törekszem, hogy szentté váljak, áldása legyek hazámnak és népemnek. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy. Dicsőség.

  MÁSODIK NAP

  Szent Margit az alázatosság ibolyája. Az életszentség alapja önmagunk megvetése. Margit nem engedte, hogy királyleánynak szólítsák, a legutolsó munkákat végezte, mindenkinek cselédkéje akart lenni. Hányszor van alkalmunk az alázatosság gyakorlására, és nem tesszük, a hiúság megfoszt lelki értékeinktől, akárhányszor a szenvedély és a gőg útvesztőjére visz.

  Ima. Csodálom alázatosságodat, Szent Margit! Számtalanszor hódoltam hiú vágyaimnak, piperkőc ábrándjaimnak, többet törődtem testi szépségemmel, mint lelkem üdvözítésével. Alázatosságodat követni akarom. Tudom, hogy az alázatosságban megsemmisült lélekből lehet csak szent és a mennyország lakója. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  HARMADIK NAP

  Szent Margit a tisztaság lilioma. A nemzet áldozata csak úgy lehetett igazában, ha lemond a házas élet örömeiről és kizárólag Istent választja. Jézus menyasszonya akart lenni, s örömmel viselte ennek a szent jegyességnek minden önmegtagadását. A magyar leányifjúság és a magyar nők fölséges példaképe a tisztaságos Margit. Mennyi bűn, tisztátalanság, erkölcstelenség rejtőzik a magyar lelkekben, jelentkezik közéletünkben, szégyenkezik kirakatainkban, ruházkodásunkban, mozikban és színházakban, mulatóhelyeken és lebujókban…

  Ima. Gyengéd áhítattal üdvözöllek, hófehér magyar liliomunk, Árpádházi Szent Margitunk. Szűzi példád sohasem tévesztem szemem elől, és liliomodat beleültetem szívem kertjébe. Óvd a mennyből, és öntözd Jézus Krisztus kegyelmével, támogasd közbenjárásoddal. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  NEGYEDIK NAP

  Szent Margit a felebaráti szeretet rózsája. A szegények segítésében utólérhetetlen. A betegek ápolása, rendtársainak kiszolgálása volt minden öröme. Hányszor van alkalmunk felebarátainkon segíteni, betegeket türelemmel ápolni, szüleinket, testvéreinket, embertársainkat figyelmesen kiszolgálni…

  Ima. Alázattal járulok hozzád a szeretet Iskolájába, Szent Margit! Kérd az Úr Jézust, gerjesszen az én szívemben is szeretetet felebarátaim iránt. Legyen életem sajátsága a gyengéd figyelem minden ember iránt. Udvarias, gyengéd, tapintatos, szolgálatkész angyala akarok lenni környezetemnek és a reámbízottaknak. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  ÖTÖDIK NAP

  Szent Margit az önmegtagadás csipkerózsája. Kicsi korától fogva utánozta a szerzetesnők vezeklési gyakorlatait. A középkori szokásoknak megfelelőleg, ostorozta önmagát, vezeklőövet hordott, szigorú böjtöket tartott, éjtszakákon át virrasztott. A m i korunk is tele van önmegtagadási alkalmakkal: mondjunk le néha valami szórakozásról, kedvenc ételünkről, divatos öltözetről, kényelemről, ne szóljunk vissza, ha támadnak, türelemmel viseljük a megaláztatásokat…

  Ima. Üdvözlégy, önmegtagadás hőse, Szent Margit! Példád nyomán én is megtagadom magam. Nemcsak a bűnalkalmak kerülésében hozom meg a köteles áldozatot, hanem az erények szerzésében is megfeszítem erőmet, s gyakorlom a szelídséget, a mértékletességet, a szerénységet, a tisztaságot, az engedelmességet és a türelmet. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  HATODIK NAP

  Szent Margit a szenvedő Krisztus passziflórája. Legkedvesebb ájtatossága a Krisztus kínszenvedéséről való elmélkedés. Nagy áhítattal térdelt órákon keresztül a szent kereszt oltára előtt. Hosszan siratta Krisztus kínszenvedését és az emberiség sok bűnét. Lelkét átjárta a keresztrefeszített Jézus szerelme és a kereszt tövében morzsolódott áldozatos lelke a magyar nemzetért és minden emberért.

  Ima. Keltsd fel szívemben, Szent Margit a szenvedő Krisztus iránt való áhítatot. Soha szemem elől ne tévesszem keresztrefeszített Üdvözítőmet. A szenvedő Jézus csodálatos szeretete óvjon meg minden bűntől. Ne tartozzam Jézus keresztrefeszítői közé, hanem Veled együtt engeszteljem Megváltómat minden bűn, de különösen a magyar nép csúnya szokása, a káromkodás miatt. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  HETEDIK NAP

  Szent Margit a szentségi Jézus nefelejtse. Állandóan a szentségházban lakó Jézusnál időzött minden gondolata. Ő volt a Szent Ostya imádó angyala. Szíve a szentély örökmécsese. Oly időben, amikor a legméltóságosabb Oltáriszentség koránt sem állt a hívek tiszteletében annyira, mint pl. ma. Mennyire megfeledkezem Jézusról, mily ritkán gondolok a szentségház isteni Rabjára, mily ritkán veszem magamhoz a szentáldozásban…

  Ima. Kérd az Úr Jézust, Szent Margit, hogy ajándékozzon meg engem az Ő Oltáriszentségbe vetett hit gyengéd kegyelmével, hogy soha meg ne feledkezzem a köztünk lakó fehérruhás Mesterről, a szentostyában rejtőző édes Jézusról. Imámat Hozzá küldjem, szívemet Nála hagyjam, és templomunk oltárának én is virága, nefelejtse lehessek. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  NYOLCADIK NAP

  Szent Margit a türelem mirtuszcsokra. Nem kerülhette el társnői megszólását és a megsértett hiúságukban kellemetlenkedő főnemesi lányok csipkelődését. Alázatossági gyakorlatait félreértették, a visszautasított házassági ajánlat és a király i bőkezűség megfogyatkozása miatt, bizony, nehezteltek rá. Szent Margit ezt a keresztet is alázatosságból fogadta. Hogyan fogadom én az élet nehézségeit, a betegséget és a szenvedést…?

  Ima. A kereszt súlya alatt roskadozva közeledem hozzád. Szent Margit! Szépséges példád szerint én is megadással fogadom a megpróbáltatásokat és ismételgetem megaláztatásban és minden keserűségben; legyen meg az
  Úr akarata! Könyörögj az Úr Jézus segítségéért és a türelem szent erényéért. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  KILENCEDIK NAP

  Szent Margit magyar tulipánunk. Hazánk legnehezebb órájában az ő áldozatából merített erőt az újjászületéshez, az ő kedvéért mentette meg Isten az országot a tatárdúlás temetőjéből. Azóta is hányszor vérzett a nemzet. Csak most heverjük ki az igazságtalan Trianont. S ki tudja, mi vár még erre a vértanú-nemzetre itt, a Kelet és Nyugat mesgyéjén.

  Ima. Áldott légy, szent pártfogónk, hazánk dísze és virága. Szent Margit! Oltalmadba ajánljuk annyit vérzett hazánkat. Légy mellette békés és vészes napjaiban. Őrködj ifjúságán, különösen a magyar leányok testi-lelki tisztaságán, áldd meg a magyar népet és segíts építenünk egy szebb magyar jövendőt. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

  Forrás: Árpádházi Szent Margit tisztelete (Magyar Barát, Kapisztrán Nyomda Vác, 1942)