Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. – Szent Margit, Szent Fausztina, Irgalmasság kilenced

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével január 24. és február 1. között GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA.

Bevezetés1. nap2. nap3. nap4. nap
5. nap6. nap7. nap8. nap9. nap

INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPÉN (jan. 18.)

Erzsébet asszony Naplójából:

Én jóságos, szerető Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva(!) mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő, és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra…

Leányom, vedd a L á n g o t, melyet neked nyújtok először.

E z  S z í v e m  S z e r e t e t l á n g j a.

Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!”

           „E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam néktek – szívről szívre járva – , gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. … Ez az összetartó szeretet  tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a Mennyei Atyától.” …

Közben az Ő csodálatos kegyelméből megértettem, hogy a szent Szűz akarata mennyire össze van forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval, és a Szentlélekével. A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz. (1962. április 13 és 15.): …

Jézus mondja: „Kérd meg fiaimat, hogy küldjék a lelkeket Édesanyámhoz, és egyetlen szentbeszédet el ne mondjanak Édesanyám benső tiszteletére való buzdítás nélkül. „A Magyarok Nagyasszonya Országa vagyunk.” – Ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé. Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját.” (1962. április 17.)

Ez tehát az „alap”, amivel indulunk. Erzsébet asszony szavai után most nézzük meg, hogy miért is kapcsoljuk össze Szűzanya Szeretetének megmentő Lángját az Isteni Irgalmasság üzenetével, és gondolataival. – És bár a fentiekben, illetőleg az alábbiakban elhangzó idézetek többségét már korábban is leírtam, MEGMENTŐ EREJÜK és „SÚLYUK” olyan hatalmas, hogy nem lehet eleget ismételni őket.

Bibliai időket élünk, amikor „minden összeér”, mégpedig évről évre súlyosabb formában: úgy a világ állapota és országunk helyzete, mint múltunk és jelenünk…

Az egész világnak szóló, két hatalmas, lelki „MENTŐÖV” adatott az emberiségnek: az Úr Jézus által Szent Fausztinán keresztül adott Isteni Irgalmasság üzenete, és a Szűzanya Szeretetlángja, Erzsébet asszony által lejegyezve, amelyek – Isten Kegyelméből – szentjeink bennünket segítő imái által szívünkben megerősödhetnek.

Antalóczi Lajos, az Irgalmasság és a Szeretetláng Magyarországi első Apostola, így fogalmazta meg e két csodálatos Kegyelmi adomány lényegét, és összefüggését:

„Az irgalmasság, a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása! Ha az Isteni Irgalmasság kiárad a világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet Tüze. Sőt! Titokzatos módon egyike, vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos lelkeket, egyik, vagy másik kegyelem befogadásáraA két üzenet tehát annyiban különbözik, és annyiban egy, amennyiben a két Szentséges Szív Egy!”

E gondolat keretében az egész világnak szóló Égi Segítség az Erzsébet asszonynak adott üzenetek által kiszélesedik, és a mi magyar szívünk és elménk számára konkrétabbá válik. Az Úr nekünk, magyaroknak egyértelműen kinyilvánította Isteni Szándékát, melyhez Hazánk legnagyobb engesztelő szentje, Árpád-házi Szent Margit, – IV. Béla király lánya – felmérhetetlen értékű segítséget nyújt a Mennyei Hazából. Ünnepnapja január 18-án van.

Napjainkban e két hatalmas Kegyelmi lehetőség bennünk összeér.

A Teremtő Atya gondoskodó Szeretete nyilvánul meg ily módon, hogy a „bibliai idők” bekövetkeztére Isteni Segítséget nyújtson.

Égi Édesanyánk után – nekünk, magyaroknak – Árpád-házi Szent Margit a legnagyobb engesztelő szentünk, akit Istenhez és Hazához való nagy szeretete és hűsége avatott szentté.

A Néphagyomány azt tartja róla, hogy halála után a Szűzanya Maga mellé vette a Mennybe, és valahányszor a Hazával baj van, Árpád-házi Szent Margit az Égi Világból segíti az Igaz ügyért küzdő magyarságot.

És, ahogy a Két Szent Szív összekapcsolódik az világ megmentésére szövetkezve a Legszentebb Isteni Szeretetben, ugyanúgy kell nekünk is összefogni, és megragadni az Úr Jézus, és a Szűzanya által adott csodálatos kegyelmi lehetőséget. Ebben segítenek szentjeink.

Ezek után tehát, az Úr Jézus Szavaival, az Isteni Irgalmasság Kilencedével, (Szent Fausztina, Napló: 1210-1230.) és Árpád-házi Szent Margit imájának részleteivel, valamint néhány, mának szóló gondolattal készülünk az ünnepre, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára.

Engeszteljük az Ég és Föld Urát, bocsássa meg egyéni, és nemzeti vétkeinket, és adja Szent Áldását édes Hazánkra és ránk, hogy a Magyar Nép az Ő Isteni elrendelése szerint, és vezetésével teljesíthesse be – Isten dicsőségére, és a Föld örömére – feladatát!

ELSŐ NAP

„Ma az egész emberiséget vezesd Hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

            „Imádkozom azért, aki szenved, s léte tehetetlen,

Kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen!”

Ó, Jézus, bocsáss meg a testi-lelki nyomorban szenvedőknek,

Főleg kiket nem Neked, hanem Nélküled, vagy Ellened neveltek!

Légy irgalmas Uram azokkal, akik szeretetlenségben nőttek fel,

Ó, Jézus, irgalmazz! Hogyan nyújtsanak azok tiszta szívet szeretettel?

Legirgalmasabb Jézus, Aki Szíved vonzásával nézel minden bűnösre, lássad kérlek azt a tengernyi szenvedést, amit a szellemi sötétség elnyomottsága okozott a magyar népben. Irgalom Istene! Egyedül Te tudod megtenni azt, hogy különválasztod a Veled való szembefordulás „tudatos bűnét” a sötétségben tartott lélek tudatlanságából fakadó bűnöktől! Megváltó Jézusunk, füröszd meg Édesanyád népének minden emberlelkét Irgalmad Tengerében, hogy megszabadulva a tehetetlenség béklyóitól, egy akarattal álljunk Vezetésed alá!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény, lelki nyomorban szenvedő bűnösökre, akiket Jézus Legirgalmasabb Szíve most ébredésre szólít! Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy Irgalmad Mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.”

            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,

            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

MÁSODIK NAP

„Ma vezesd Hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, és vezesd őket mérhetetlen Irgalmam tengerébe. Ők adtak Nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad Irgalmam az emberiségre.”

            „Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel,
És az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel!”
Irgalmas Istenem, Rád figyel a lelkem!
Mutasd meg, hogy mit, s hogyan kell tennem!
Eléd hozom testvéreimet, kiknek lelke munkát vállalt a Te szőlődben,
De értjük-e Uram, a nekünk rendelt feladatot valamennyien?
Vannak gyermekeid, kiket közvetlen, „fogadalmas munkásodnak” hívtál,
S vannak mások, kiket csak szívük által, – de világban élve – szólítottál.
Ó, Jézus, mutass utat mindegyikünknek, Irgalmad által vezesd a lelkünket,
hogy szívünk szeretete enyhítse fájdalmas, Szent Sebeidet! 
Legirgalmasabb Jézus, Akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk Kegyelmedet, és növeld a Szentlélek erejét, hogy minden választottad az Irgalmasság méltó cselekedeteit vigye végbe, s mindazok, akik hallják, és látják az Igaz munkásaidban működő Szeretetedet, dicsérjék, és áldják az Irgalmasság Mennyei Atyját! Add meg Urunk nekünk az Isteni Irgalmasság hatékony szeretet-munkáját!
Örök Atya, tekints Irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, a Hozzád szívből fordulók sokszor meggyötört lelkére! Áldásod Ereje emelje fel, – ha szükséges, – erősítse, és gazdagítsa őket, s valamennyiünket. Add meg, kérünk, mindannyiunknak Világosságod Erejét, hogy az Üdvösség biztos útján haladjunk, és vezessünk másokat, hogy mindörökké együtt dicsérhessük majd kikutathatatlan Irgalmadat. Ámen.”
            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

HARMADIK NAP

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess Hozzám, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak Részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

„Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,
Hogy hűséget valljanak Istennek, s Hazának…”
Irgalom Istene nézz le ránk! Lásad szenvedő, megtépett Hazánk!
Lássad, hogy e nép: Hitet, s Hazát védve hányszor kiáltott Hozzád!
Ó, Jézus, add, hogy Igaz harcaink vére folyjon Irgalmad Tengerébe,
Hogy e Nemzet, s az egyén a múltat immár végképp letehesse!
            Áldj meg minket Irgalmas Istenünk,
            Hogy ahogy nehéz történelmünkben tettük,
Úgy ma is, a „végidőkben” is,
Neked ajánlhassuk minden gondolatunk, s a szívünk!

Legirgalmasabb Jézus, Aki bőven juttatod Irgalmasságod kimeríthetetlen kincsestárából mindenkinek Kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat, végy fel minden igaz magyar embert Szent Szíved hajlékába, s tarts ott bennünket, hogy folyamatos Isteni Vezetésed, és Szűzanyánk lelki nevelése, a „Kettős Szív” lángoló Szeretete vezessen minket a Te dicsőségedre, igaz győzelemre! Add, kérünk, hogy visszaemlékezzünk lélekben vállalt sorsunkra, és elménk és szívünk készen álljon minden feladatra!

Örök Atya! Tekints Irgalmas Szemeddel a Magyar Nép hűséges lelkeire, kik múltban és jelenben munkát vállaltak Szőlődben, és tekints ránk úgy, mint Szent Fiad, és Szűzanyánk örökségére. Jézus fájdalmas szenvedéséért, és Szűzanyánk minden Könnyéért áldj meg minket, egész népünket, s végy Örök Oltalmadba minket! Kérünk Jó Atyánk, vezesd úgy egyéni, és nemzeti sorsunkat, hogy „dolgunk végeztével”, egy Örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt dicsérhessük Irgalmadat. Ámen.”

            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

NEGYEDIK NAP

„Ma hozd elém a pogányokat, és mindazokat, akik még nem ismernek Engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket Irgalmam tengerébe!”

            „Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,
            Mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt.”
Ó, Uram, Hazánk történelme sok lelket megrendített,
s megcsappant a Hit ott, hol nem értettek Téged.
Mély fájdalom támadt a szívekben, s üresség a fejekben,
De éppen így szerepelt minden a „sötétség” elképzelésében.
            Ó, Jézus! Irgalmad legyen az, mi Fényt áraszt szívünkbe, elménkbe
            Te Urunk, s Irgalmasság Anyja vezessen minket győzelemre!

Legkegyelmesebb Jézus! Világ Világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok, és megtévedtek lelkét, akik még nem, vagy nem jól ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék Irgalmasságod csodáit.

Ne engedd őket soha eltávozni Irgalmas Szívedből! Jó Urunk, add nekünk Szentlelked Erejét, és Biztonságát, hogy szeretettel tudjuk megsegíteni bizonytalankodó embertársainkat a Te Tanításodban és dicsőségedre.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok, a megtévedtek és megtévesztettek, valamint a kiüresedett emberek lelkére, akik helytelen istenképpel léteznek, de akiket Jézus Irgalmas Szíve minden Szeretetével Magához ölelni kíván! Töltsd be őket az Evangélium Világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni! Add, hogy ők is örökké dicsérjék bőkezű Irgalmadat. Ámen.”

             „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

ÖTÖDIK NAP

„Ma vezesd az eretnekeket, és szakadárokat Hozzám, és merítsd őket Irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az Én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak Sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

            „Látja a csatákat, hosszú, véres küzdelmeket,
Hogy feledheti így el az ember az Isteni eredetet?
Látja az ármányt, mit e nép rengetegszer átél,
Alig van, ki nemesen áldoz a Hazáért!”
Drága Jézus, Ki Magad vagy a Szeretet, az Öröm, és az Élet,
S választottad a szörnyű halált, hogy embereket mentsél meg…
Milyen szörnyű lehetett Neked, annak tudata,
Hogy gyalázattá válik az emberi szó és tett által a test,
És lesz: „halott lélek”megcsúfolt temploma!
            Isten-emberségedben előre láttad az emberi, s nemzeti jövendőket:
Hogyan tipor, szaggat a „gőgös okosság”
Földi hazát s Égi Hazát, és benne: testeket, lelkeket!
Ó, Irgalmas Isten, tégy méltóvá, fürössz meg Irgalmad Tengerében minket,
Hogy enyhíteni tudjuk az emberben, s a nemzetben is vérző fájdalmas sebeket!

Legirgalmasabb Jézus, Te Magad vagy a Jóság. Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik, vagy akikért híveid kérnek, Hozzád könyörögnek. Fogadd Irgalmas Szíved hajlékába azok lelkét, akik nem tudván, mit tesznek, elfordultak Tőled! Testük nem templom, vagy tiszta aranykehely Áldozatod Oltárán, hanem csak üresen kongó bádogedény.

Világ Világossága! Fényeddel világíts le e kiüresedett lelkek kútmélyére, hogy meggyulladjon tőle a lélek legmélyére húzódott, épphogy csak pislákoló szikra. Világosságoddal vezesd vissza őket Szent Szíved egységbe, hogy ők is örömmel dicsérjék, Irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték Jóságodat, és Kegyelmeid sokaságát, sőt visszaéltek a Kegyelmekkel, makacs megátalkodottsággal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad Szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta, hogy visszavezethesse őket az Örök Hazába. Add, hogy ezek a lelkek is – mint tékozló fiú, – Hozzád visszatérjenek, és hogy dicsőségedre örömmel éljenek! Ámen.

            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

HATODIK NAP

„Ma a csendes, alázatos lelkeket, és a kisgyerekeket hozd Hozzám, és merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy látom őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A Kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

„Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát,
Ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!”
Édes Jézus, adj nekünk egyszerű, tiszta szívet,
Adj, kérünk hálás, csillogó szemeket,
Hogy befogadhassuk szeretettel nyújtott Kegyelmeidet,
S hogy sokszorozzuk azokat, mint igaz gyümölcsöt, égi kincseket!
            Adj nekünk is soha ki nem merülő, de folyton megújuló tiszta szeretetet,
            Szőlőmunkásaiddá így tégy bennünket!

Legdrágább Jézusunk! Fogadd Irgalmas Szívedbe a szelíd, Rád-figyelő, alázatos lelkeket, akik olyan egyszerűséggel és természetességgel keresnek Téged, mint a kicsi, angyal-lelkű gyermekek. Ők valódi örömöt okoznak mindenkinek, Égen, s Földön egyaránt. Ők azok, akik a legméltóbban, és a legmegérdemeltebben közvetítenek szavuk, viselkedésük által Téged.

Urunk, Jézus! Adj nekünk olyan alázatot, mely sohasem vonja kétségbe Terved helyességét, és mindig kész a „kivitelezésre”, bármilyen nehézséget is hoz ez a helyzet sorsunkba. Add nekünk, hogy e kritikus években is mindig csak Rád, és Vezetésedre figyeljünk.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre, akiknek nem gond az, hogy visszahúzódjanak, ha ezt kéred, vagy háttérben maradjanak, ha úgy akarod. Szent Fiad Nevében kérünk Mennyei Atyánk, Isteni Hatalmadnál fogva vigyázz a kicsiny gyermekekre! Óvjad a felnőtt-durvaság ellen leheletfinom kis lelküket, hogy maradhassanak valamennyien Jézus Irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről, egészen Mennyei Trónodig.

Irgalmasság, és végtelen jóság Atyja, kérünk, hogy a tiszta gyermeklelkek iránt érzett szereteteddel áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje Irgalmasságod dicséretét, mindörökkön-örökké! Ámen.

            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

HETEDIK NAP

„Ma azokat a lelkeket vezesd Hozzám, akik különösen tisztelik, és hirdetik Irgalmamat. Merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők Irgalmas Szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különös fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket Magam részesítem különös védelmemben.”

            „Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet,
           Felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.”
Mindaz, ki anyagi testtel, emberként élhet,
„földi ruhájában” teljes tisztaságú nem lehet.
Az ember sejtjeiben hordozza őseinek bocsánatkérés nélküli tetteit,
Melyek szokásokban, szavakban, tettekben megmutatkozik…
            Irgalmas Istenünk, Te mindenkire gondot fordítasz,
            A „tisztábbnak” is munkát, tisztítanivalót adsz!
            Merítsd hát Irgalmad tengerébe munkásaidat is,
Kiket a földi nehézség, harc, szenny, olykor fájdalmasan elborít.

„Legirgalmasabb Jézus, Akinek Szíve maga a Szeretet! Fogadd, és tartsd Irgalmas Szívedben hűséggel küzdő gyermekeid, azokat is, akik bár nem „fényes csillagok”, de minden könnyük ellenére is bátorsággal küzdik át magukat a nehézségeken, hogy Szereteted és Igazságod zászlaját meglengessék! Különösen erősítsd meg drága Jézus a hűséges, csendes, egyszerű lelkeket, akik kitartásukról, szeretetükről tesznek bizonyságot azzal, hogy imáikkal különösen tisztelik és dicsőítik Irgalmadat! Isten Erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva Irgalmasságodban. Ők azok, akik csendben, Jézussal egyesülten, társaikkal összeforrva, vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te Irgalmad öleli át őket.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb Tulajdonságodat – végtelen Irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Szent Fiad a Szívébe zárta őket, mint „élő Evangéliumot”. Kezük telve az Irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az Irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: A lelkeket, akik kimondhatatlan Irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben, és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet! Ámen.”

            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

NYOLCADIK NAP

„Ma a tisztítótűz fogságában lévő lelkeket vezesd Hozzám, és merítsd őket Irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságosságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat Igazságosságommal szemben.”

            „Add, hogy megforduljon minden, ami kín.
            Rend és Béke legyen! – Áldásod legyen a gyógyír…”
Irgalmas Istenünk a Tisztítótűz lángja a lelket fájdalmas kínnal égeti,
Mert vágyódó szíve „ezért, vagy azért”, Teremtőjét el nem érheti…
Egyik hiba, mellyel ide jut a lélek, a „hiányzó téglák”, a mulasztások sora,
Melyre a „hiányzó HÍD által” nem léphetett az utódok lába!
A mulasztás sok testvér előrehaladását visszafogja!
Ó, ha tudnák, ha megértenék, s felismernék ezt a lelkek,
Isten Kegyelmére sohasem mondanának „nemet”!

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy Irgalmat akarsz, ezért Irgalmas Szíved megbocsátó Szeretetéért könyörgök a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára. Szeretet Istene, Te bűnös, gyenge gyermekedet is szereteted, de hibákkal, bűnnel, Országodba lépni mégsem engedheted. Isteni Igazságod rendelete ez: a Mennybe csak teljesen megtisztult lélek léphet! Ezért hát könyörögve kérlek, hogy az Irgalmas Szívedből kiömlő Szent Víz mossa át, és Szereteted Tüze tegye tisztává, és töltse fel Fényeddel őket! Így megtisztulva, Irgalmad dicsőítve már Országodba léphetnek!

Örök Atya! Tekints irgalmas, Atyai Szemeddel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akiket Jézus ölelő karjai már Irgalmas Szívéhez emeltek. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami Legszentebb Lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy Jóságod és Irgalmad határtalan. Ámen.

            „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

ESTI, LEFEKVÉS ELŐTTI IMA, – amely azonban nem csak e kilenced alatt, hanem bármikor, külön is imádkozható!

Drága Mennyei Atyám, édes Jézusom, a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által, a Szeretetláng szellemében, felajánlom Neked egész éjszakai pihenésemet a lelkek szörnyű kárhozattól való megmentésére, és a tisztítótűzből történő szabadulásukért.

Felajánlom minden szívdobbanásomat, minden lélegzetvételemet, egy-egy imafohászként a Szűzanyához, mintha általuk egész éjszaka folyamatosan imádkoznám azt, hogy „Maradj velünk Uram”, és hogy „Isten Anyja, Társmegváltója a világnak, imádkozz érettünk!”

Kérlek édes Jézusom, a Szentlélek Szeplőtelenje Nevében, és Szívében, légy kegyes, és ezek alapján, add meg az éjszakai pihenésem alatt a megszámlálhatatlan lélek megmenekülésének Kegyelmét, a szörnyű kárhozattól, és nagyon sok lélek kiszabadulásának kegyelmét a tisztítótűzből.

Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és az én kiáltásom jusson Eléd!

Köszönöm Jézusom, szeretlek Jézusom, áldott légy Uram! Ámen.

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

KILENCEDIK NAP

„Ma az elhidegült lelkeket vezesd Hozzám és merítsd őket Irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a Lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: „Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a Te Akaratod!” – E lelkek utolsó esélye Irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

            „Látja a szétdarabolt, becsapott országot, s embersorsokat,
            S köztük az Isteni Szeretet sorra, mind elakad.
            Vak gyűlöletet lát, vicsorgó ellenfeleket,
            Viseli az ország, s a nép a nehéz Keresztet.”
„Fordítsd el Jó Uram haragod a szeretetlenektől,
Kapjanak még egy esélyt Szereteted Kegyelméből!
Nézd az országot, mely darabokban hever,
Tölts el minden szívet Igaz Szerelemmel!”
Szent Szíved Golgotáján Uram szenvedsz ma is,
Amikor azt látod, hogy a hatalom, és a hazugság életeket pusztít.
Fájdalmas, Isteni Lelket tépő seb az, mikor a szeretet gyűlöletté válik,
Ha sok hazugsággal, szeretetlenséggel a „szeretni küldött” lélek halottá szennyeződik…

Legirgalmasabb Jézus, Ki Magad vagy a tiszta Irgalom! Tekints Irgalmas Szemeddel és Megértő Szíveddel a sötétségben tartott, szellemi értelmességtől és Igazságaidtól elvágott gyermekeidre! A Te Irgalmas Szemed látja Uram a mai „fára tekeredő kígyót”, ki az anyagi világ sötétségében – „tudást árulva” – hiszékeny lelkeket gőgös hidegségre ront! Irgalom Istene! Szent Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket, hogy Irgalmad Tüze által bölccsé váljanak, s felmelegedjenek! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik Szent Szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, kiket feladattal küldtél ez időre a Földre, s akiknek nem nyílt még rá szemük a te Igazságaidra! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire, és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék Irgalmad mélységét. – Árasszad el Kegyelemmel valamennyiüket, hogy Téged megértve, feladatukat megismerve, Akaratodhoz hűek legyenek! Megváltó Jézusunk Legirgalmasabb Szíve, Égi Édesanyánk minden Szeretetkönnye segítse lépteikben Hozzád e lelkeket! Add Jó Uram, hogy hangos szóval hirdethessék ők is: „Dicsőség Istennek, Békesség embernek!” Ámen.” (1209 – 1229).

                „Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
            Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

(Forrás: http://szeretetlang.hu/)