Szent József

Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának március 19-ei ünnepére készülve március 10-18. között imádkozzuk ezt a kilencedet, de tiszteletére az év bármely idején végezhetünk kilencnapi ájtatosságot. Ennek az ájtatosságnak szövegét nem írja elő az Egyház, de ha búcsúkat is akarunk általa nyerni, olyat kell használnunk, amelyeket illetékes egyházi hatóság jóváhagyott. Ez a kilenced ilyen.

A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte:

300 napi búcsút a kilenced minden napján. Teljes búcsú nyerhető a kilenced tetszés szerint választható napján, vagy a kilencedet közvetlenül követő nyolc nap valamelyikén. A teljes búcsú feltételei a kilenced elvégzésén kívül: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. (IX. Pius, 1876. november 26. Racc.403.)


Igen ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük. Ezért, ha tehetjük, annak megkezdésekor gyónjunk és lehetőség szerint mindennap, vagy többször áldozzunk.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást. Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk. 

Ajánlott olvasmány: II. János Pál pápa Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítása Szent Józsefről, valamint Krisztus és az Egyház életében kifejtett tevékenységéről 
 


Imakilenced Szent Józsefhez

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. napLitánia

Bevezető ima a kilenced első napján

Mindenható Isten, hiszem, hogy Te végtelen jóságú Úr vagy, és irgalmasan tekintesz reám, bűneimet fájlaló, gyarló emberre. Ez a nagy jóságod és irgalmad fölbátorít, hogy érdemtelenségem tudatában könyörögve forduljak hozzád.
Azt kérem tőled, Uram, hogy ezt a kegyet (itt fűzd közbe kívánságodat) jóságosan megadjad.
Alázatos kérésemet szent Fiad nevében terjesztem színed elé, Uram, mert tudom Jézus kinyilatkoztatásából, hogy Őérte könyörületes vagy hozzánk, méltatlan emberekhez.
Üdvözítőnk áldott nevének és érdemeinek segítségül hívásán kívül még egynek esedezését kapcsolom, Uram, könyörgésemhez, azért, akit az emberek közül Szűz Mária után a legnagyobb méltósággal tüntettél ki, Szent Józsefét, Isten, aki érdemesnek tartottad őt, hogy Jézusnak nevelőatyja és szent Anyjának szűzi élettársa legyen, vedd kegyesen Szent Józsefnek pártoló imáját, melyet e szent kilenceddel is kiesdeni akarok.
Szent József, Jézus nevelőatyja, kérve-kérlek, állj mellém pártfogásoddal.
E kilenc napon keresztül téged állítalak elmélkedésemben lelkem elé és lelked kiválóságait életem példájául választom. Ígérem, hogy ami jót ezek alapján megismerek, gyarló erőimet megfeszítve életemben, tetteimben, viselkedésemben valóra fogom váltani. Ámen.

Első nap

Szent József méltósága az égben

Elmélkedés (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel, és add, hogy mai elmélkedésem alapján megismerjem és nagyra becsüljem szent Józsefnek égi méltóságát.

2. A Vatikán egyik termének falára a Szeplőtelen Fogantatás hittételének ünnepélyes kihirdetését festette le egy művész. Amikor készen volt munkájával, bemutatta a pápának. IX. Pius érdeklődve szemlélte a képet. Alul a pápa és a kihirdetésen jelenlévő méltóságok voltak láthatók, fölül a megnyílt eget ábrázolta a művész, közepén az Úr Jézussal, közben az angyalok és Szentek seregével.
A pápa hirtelen e kérdéssel fordult a festőhöz: „És Szent Józsefet hová rajzoltad?”
A művész oda mutatott a szentek seregére, akik között látható volt Szent József alakja is. 

IX. Pius megcsóválta a fejét: „Szent Józsefnek nem ott van a helye, hanem itt” – mondotta és Jézus mellé mutatott. Azután hozzátette: „József, Jézus és Mária mellett élt a földön, Jézus és Mária közelében van az égben is!” 

A képet, alkotója kijavította és Szent József alakját Üdvözítője mellé rajzolta.

3. A pápa szava szemléltetően tárja elénk Szent József égi méltóságát. Jézushoz és Szent Anyjához közelebb áll minden embernél az örök dicsőségben is, és annak fénye mindenkinél jobban besugározza őt. Isten rendelése és a maga alázatos szeretete kapcsolta Jézushoz. Jézusnak nevelőatyja volt. Erre a nagy méltóságra a Mindenható választotta ki őt, Jézusnak táplálója, földi gondozója, gyermekségében oltalmazója volt. Mennyi szeretetet, gyengédséget, munkát és nélkülözést tanúsított! Üdvözítőnk is hálás szeretetével vonzódott hozzá és az Ő isteni hatalma közelségével viszonozta azt a szeretetet, amely földi életében közvetlenül mellette lángolt.

4. Milyen világos és megcáfolhatatlan ez az igazság. Szent József Jézus közelében van az égben, mert Isten akaratából és szíve szeretetével mellette élt a földön. De ha közelében van, akkor szava hatalmas és közbenjárása hathatós.
Hiszem ezt és el nem felejtem!
Hiszem, hogy Szent József valamennyi szent előtt kedves az Úr Jézusnak!
Hiszem, hogy ennek következtében könyörgő közbenjárása hathatós.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet az égi dicsőségben magas méltóságra emelted, esdve kérlek, közbenjárására hallgasd meg alázatos könyörgésemet.
Szent József, ki a mennyek boldogságát szeretett Jézusod közelében élvezed, hathatós pártfogásoddal vedd oltalmadba és terjeszd Isten elé kérésemet.

Szent József litániája


Második nap
Szent József méltósága a földön

Elmélkedés (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel, és add, hogy mai elmélkedésem alapján megismerjem és nagyra becsüljem Szent József földi méltóságát.

2. Az első karácsony után egyik napon Betlehemben a római hatósághoz tart Szent József. Sokan tolonganak ott, de ő vár szerényen, amíg sorra kerül. Odaáll a népszámlálás adatait felvevő hivatalnok elé és bemondja: „Családom három tagból áll. Én vagyok József, Dávid király nemzetségéből. Élettársam: Mária, ugyancsak Dávid házából. A harmadik Jézus, Máriának Fia.”
Amikor szavában Jézushoz ér, tisztelettel meghajtja fejét és elhallgat. Arcán meglátszik, hogy valami magasztosra gondol. Arra, hogy Jézus a Magasságbelinek egyszülött Fia, kinek földi gondozásával őt tüntette ki az Úr. Ezalatt bejegyzi adatait a hivatalnok és nem is sejti, hogy nagyobb méltóságot jelentenek a közönséges szavak, mintha három földi ország királyának vallaná magát az, aki őket bejelentette.

3. József Szűz Mária jegyesének, élettársának mondotta magát. Nagy méltóság ez! Hiszen az emberek között Mária az egyetlen, aki minden bűntől ment volt és magát az Isten Fiát mondotta gyermekének. József ennek a Máriának volt jegyese, a földön élettársa. József Jézus nevelőatyjának mondta magát. Jézus a hatalmas Istennek Fia, aki emberi testben jelent meg, mint egy szegény názáreti család tagja. És e család feje, Jézusnak törvény szerinti nevelőatyja Szent József volt. József nem mondta el a betlehemi hivatalban, hogy ő Máriának nem test szerinti társa, hanem szűzi hitvese; nem mondta el, hogy Jézusnak nem test szerinti atyja, hanem Istentől rendelt gondozója. Ez az emberekre nem bízott, de Isten előtt ismeretes titok nagyságát erősen növeli. Hiszen, ha test szerint is atyja lett volna Szent József az Úr Jézusnak, csak a természet szavát követte volna gondosságával. Ámde ő nem a test szerint, hanem a lélek és Isten rendelése szerint volt oltalmazója, és ezért nagyobb az érdeme, mert mégis igen-igen szerette Krisztust.

4. Hódolattal kell föltekintenem ezért Szent Józsefre. Nagyobb az ő méltósága bármelyik szentnél! Hiszen a szentek csak Jézus szolgáinak nevezhették magukat, de József törvény szerinti Fiának hívhatta Krisztust. Nagyobb az ő méltósága az angyalokénál! Az angyalok Máriában királynőjüket tisztelik, de József szűzi  hitvesének szólíthatta a Szent Szüzet. Mily nagy lehet annak szava, kit az Úr ily magasra emelt!

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet e földön Szűz Mária jegyesévé és egyszülött Fiad nevelőatyjává választottad, esdve kérlek, közbenjárására hallgasd meg alázatos könyörgésemet. 

Szent József, aki Máriát szűzi élettársadnak és Jézust törvény szerint Fiadnak nevezhetted, e nagy méltóságod érdemeire hivatkozva; vedd oltalmadba és terjeszd Isten elé kérésemet.

Szent József litániája


Harmadik nap
Szent József kiválasztásának alapja

Elmélkedés  (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet, és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel, és add, hogy mai elmélkedésemben megismerjem, miért választottad éppen Szent Józsefet arra a nagy méltóságra.

2. Szent József idejében ezren és ezren éltek, akik a világ szemével mérve  alkalmasabbak lettek volna az Üdvözítőnek és Anyjának eltartására, Jézus nevelésére, oltalmazására. Isten mindentudó tekintete látta a fejedelmeket, akik bíborba öltöztették volna Máriát, és arannyal kivert, ébenfa bölcsőbe fektették volna Jézust. Látta a híres tudósokat és bölcseket, akik nagy gonddal tanították volna az ifjú Messiást. Isten nem a fejedelmeket, nem a gazdagokat, nem a tudósokat, hanem egy szegény, egyszerű munkást választ ki egyszülött Fia nevelőatyjául és Anyja hitveséül: Szent Józsefet. Királyi vérből származik ugyan, de családja annyira elszegényedett, hogy származásáról a nemzetségkönyveken kívül alig tud valaki. Kenyérszerzője a két kérges keze, és tudománya egyedül Isten törvényének ismerete. De három olyan kincse van, amely az Atya figyelmét ráirányította, és az a három kincs: igaz élete, szűzi tisztasága és alázatossága.

3. Szent József kiválasztásánál látom, hogy Isten méltó jegyest keresett Máriának és méltó nevelőatyát Fiának. Máskor nem így tesz az Úr. Épp ellenkezőleg: sokszor méltatlan eszközt választ ki tervei megvalósítására, hogy annál jobban kitűnjék égi ereje. Az apostolok fejének, Jézus földi helytartójának pl. a Krisztustagadó Péter választatott. Miért nem tett így Isten ebben az esetben is? Azért, mert szent Fiának és Jézus anyjának közvetlen környezetéül szemelte ki Józsefet. Az Isten Fia és szent Anyja pedig oly nagyok, hogy Isten tekintettel volt rájuk. 

– Igaz ember kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne, hogy a bűn útját járja a családfő, midőn a családanya szeplőtelen és bűntől mentes, a család gyermeke pedig az Isten! Szent József a Szentírás tanúsága szerint is igaz volt, mert minden gondolatát és akaratát az irányította, mit parancsol Isten!

– Szűzi férfiú kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne az érzéki élvezet után vágyó családfő, mikor a családanya még a Messiás anyaságát sem vállalja, ha szüzességének sérelmével járna. József pedig szűz volt, erénye annál értékesebb, mert ember volt ő is, mint mi  valamennyien és küszködésébe került ennek az erénynek megőrzése. 

– Alázatos lélek kellett a Szent Család fejéül, hiszen ahol olyan fényes csillagok ragyognak, mint Jézus és Mária, csak az lehet alkalmas mellettük állni, akinek van lelki ereje, hogy rendeltetéséhez híven a háttérbe vonuljon, önmagáról lemondjon.
József alázatos szerénységét az evangéliumok is világosan bizonyítják; csupán akkor olvastunk róla, amikor az Úr Jézusnak és Szent Anyjának tett szolgálatait jegyzik fel.

4. Milyen magasztosra emeli Józsefet igazsága, szüzessége és alázatossága! Hogy eltörpül e lelki kincsek mellett a királyi trón magassága, a tudomány, a hatalom  köntöse. Megláthatjuk itt, mi az igaz emberi nagyság! 

És én vajon miben keresem életem értékét? 
Abban-e, hogy az igazságra törekszem? 
Tetteimet az irányítja-e, hogy mit parancsol Isten? 
Vigyázok-e állapotbeli tisztaságomra és kezembe se veszem e az erkölcsrontó olvasmányokat, kerülöm-e léha barátokat, a bűnre csábító alkalmakat? 
Elismerem-e alázatosan gyarlóságomat, és nem vagyok-e nagyra csip-csup erényeimmel?
– Ó Szent József! Mily más vagy te, mint én!

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet igaz életre, szüzességre és alázatossága miatt a föld legnagyobb méltóságára emelted, esdve kérlek, hallgasd meg közbenjárására könyörgésemet. 
Szent József, aki Isten parancsainak megtartásában, a tisztaságban és alázatosságban példaképünk vagy, könyörögj érettem, hogy követni tudjam erényeidet, így méltóvá legyek annak a nagy kérésnek elnyerésére, amelyért e kilenc napon át esedezem.

Szent József litániája


Negyedik nap
Szent József és a mindennapi kenyér

Elmélkedés  (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted látja most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel, és add, hogy mai elmélkedésemben megismerve Szent Józsefnek a mindennapi kenyérért folytatott küzdelmét, erőt meríthessek állapotbeli kötelességeimnek betöltésére.

2. A felkelő nap Szent Józsefet már a műhelyben találja. Imádkozik és utána hozzálát a munkához. Nehéz gerendákat emel, faragja azokat. Meg-megáll, izzadtan törli homlokát, jól esnék egy kis pihenés, de sietnie kell, hogy estig készen legyen a rendeléssel. Bármennyire siet is azonban, nagyon ügyel arra, hogy munkája pontos, tartós és kifogástalan legyen, mert a fizetésért becsülettel akar megdolgozni. Esteledik már, amikor készen van, imádkozik és vállaira véve az elkészült munkát, hazaviszi rendelőjének. Összeszámolja a kapott bért, erszényébe teszi. Bizony csekély összeg, épp csak, hogy a szükségesre futja belőle. Otthon aztán átadja Máriának, hogy ossza be. Egyikük sem elégedetlenkedik. Szerény estebédjükhöz ülnek hárman: Jézus, Mária és József. Utána csendesen elbeszélgetnek…

3. Látom, hogy Szent József dolgozik a napi kenyérért. Nehéz, durva a munkája, de szorgalmasan és kitartóan végzi, mert tudja, hogy Isten munkára teremtette az embert. Az egyiket, hogy eszével, a másikat, hogy testi erejével és ügyességével alkosson. Ez az ember hivatása. Miféle ez a munka: tanítás-e vagy kapálás, bíráskodás-e vagy utcasöprés, nem jön számba Isten előtt, de igenis számba vétetik az, hogy hűségesen és szorgalmasan végzi-e az ember?

– Szent József becsületesen dolgozik. Hűségesen eleget tesz a bérért, jó anyagból, pontosan, gondosan készíti el a rendelést. Tudja, hogy az igazságosság erénye értelmében a munkás csak akkor méltó a bérére, ha munkaadójával szemben jól teljesítette megállapodását.
– Szent József megelégedett munkája bérével. Szerény bizony az, és nem futja belőle sok kívánatosra, de ő a szükségesekkel is megelégszik. Tudja, az ember boldogsága nem dúslakodásban van, hanem abban, hogy igényeit a lehetőséghez méri.

– Szent József imával kezdi és imával végzi munkáját. A munka kényszerét, a jószándék égi értékével változtatja át lelki érdemmé.

4. A mindennapi kenyérért fáradó ember példáját látom én a te életedben, Szent József! Nekem is dolgoznom kell, mert Isten munkára és nem henyélésre teremtett.
– Ó, de hányszor nézem nyűgnek a munkát s nem gyakorlom a kötelességteljesítés erényét!
– Mily kevésszer törekszem munkámban hűségre, pontosságra, de mily sokszor jár eszemben a magam követelése. Hányszor elégedetlenné tesz keresetem csekélysége, és eszembe sem jut, hogy igényeimet mérsékeljem, így egyenlítsem ki a hiányt, szerezzem meg a boldogságot, mely még a koldusnak is osztályrésze lehet.
– Hányszor vergődöm át a munka nehéz napjain anélkül, hogy az ima erejével fokoznám erőmet s Istennek ajánlanám fel küszködésemet. Mennyi érdemet, lelki értéket engedek ilyképpen veszendőbe menni!
– Szent József, ezentúl a te példádat követem és változtatni fogok eljárásomon.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet a munka védőszentjévé avattad, esdve kérlek, tekints az ő dolgos, becsületes, megelégedett és imával megszentelt kötelességteljesítésére és érdemei miatt hallgass közbenjárására.
Ó Szent József, ki nehéz munkába töltötted napjaidat, eszközöld ki számomra  Istennél a hű kötelességteljesítés erényét, hogy ezáltal is méltó legyek annak a kérésnek elnyerésére, melyért közbenjárásodat kérve e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája


Ötödik nap
Szent József és a szenvedés

Elmélkedés  (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel, és add, hogy mai elmélkedésemben megismerjem, mint viselkedett Szent József a szenvedésekben és megtanuljam tőle, hogyan kell nekem is megállnom helyemet a szenvedések idején.

2. Az első karácsony délutánján holtra fáradtan éri el Szent József Szűz Máriával Betlehem városát. Mária sápadt, órája közeleg, József aggódva keres szállást számára. A fogadókba kinevetik: hiszen már tegnap is nehéz aranyakért adtak csak férőhelyet. Házról-házra kopogtat. Elutasítják. Sok helyről durván elkergetik. Fájdalom kínozza lelkét, még tisztes szállásról sem tud gondoskodni az isten Fiának és anyjának. Fölnéz az égre, utána lehajtja a fejét és megindul a Szent Szűzzel a barmok szállása felé. Szemében könnyek égnek, de nem az elkeseredés, hanem a diadalmasan kiállott szenvedés nemes könnyei.

3. Szent Józsefet meglátogatta az Úr. A testi fáradtság lenyomta, az emberek szívtelensége, gorombasága keserítette. Szűz Mária nélkülözésének látása fájt neki.
A tudat, hogy az eljövendő Isten Fiának csak istállót nyújthat születése helyéül, összefacsarta szívét. 

Megfigyelem, hogy ennyi baj közepette hogyan viselkedik Szent József.

– Nem okol senkit. Sok ember az ég felé rázza öklét, ha megpróbáltatás éri, és mindenkit baja okának gondol ilyenkor. 
– Nem kapkod és nem türelmetlenkedik, nem jajveszékel haját tépve, nem sopánkodik ölbe tett kézzel, hanem végigjárja Betlehem valamennyi házát. 
– Megtesz mindent, amit megtehet, hogy eltávolítsa a bajt, de amikor minden igyekezet ellenére sem tud segíteni helyzetén, megnyugodva meghajlik Isten akarata előtt. Nehéz szívvel bár, de készségesen tér az istállóhoz. 
– Végül pedig lelki hasznot merít a testi-lelki szenvedésből is, mert áldozatos szívvel fölajánlja Istennek a megpróbáltatás elviselését.

4. Igazság az, hogy a csapások idején tűnik ki, hogy milyen az ember. 

Csodálva Szent József szenvedésben erős lelkét, igazán szégyenkezve gondolok arra, hogyan viselkedem ha bajjal látogat meg az Úr. Hogyan panaszkodom, türelmetlenkedtem, tusakodom Isten rendelése ellen és hányszor engedtem lelki haszon nélkül elmúlni a szenvedés idejét. 

De csak eddig volt így, mert a jövőben Szent József példáját akarom követni s a szenvedések idején meg akarom mutatni, hogy Istent igazán szeretem.

Könyörgés
Jóságos mennyei Atyám, ki szent Józsefet földi életében szenvedésekkel is  megpróbáltad, tekints kegyesen az ő tűrő, megnyugvó lelkére, és miatta is hallgasd meg értem közbenjáró könyörgését.
Szent József, ki a nehézségek óráiban megmutattad, mennyire szereted Istent, esd ki számomra a türelem és megnyugvás erényét, hogy lelkem méltó legyen nagy kérésem meghallgatására, melyért e kilencedet tartom.

Szent József litániája


Hatodik nap
Szent József és a vallás gyakorlása

Elmélkedés  (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel, és add, hogy a mai elmélkedésemben megismerjem Szent József tevékeny vallásosságát és követésére buzduljak.

2. Péntek este van a Szentcsalád názáreti házában. Az asztalfőn ül szent József, előtte a Szentírás egy tekercse. Hangosan, nagy áhítattal imádkozik és a kis Jézus a Szűzanyával utána ismétlik az imádság szavait. Azután a Szentírásból felolvas egy részt. Jézus és Szűz Mária tisztelettel hallgatják… Amikor pedig elközelgett a húsvét ünnepe, Szent József a kis Jézussal és Szűz Máriával Jeruzsálembe zarándokol a templomba. Abbahagyja a munkát, bezárva házát, útra kel. Többnapi az út és  csoportba verődnek a templomba-menők. Felcsendül ajkukon az ima és ének,    melynek dallamába beleszövődik szent József hangja is. A templomba érve buzgó imában önti ki lelkét Isten előtt és bemutatja a törvényszabta áldozatot. Az ünnepek után visszatérve, lelkében felfrissülve dolgozik tovább.

3. Szent József a Szentcsalád feje, látom, hogy a vallásosságban is jó példával jár elől. Jámborsága, áhítatos összeszedettsége vonz és Isten felé irányítja övéi gondolatát is. A családi ájtatosságra maga köré gyűjti a többieket s nemcsak a testi táplálékot szerzi számukra, hanem a Szentírás fölolvasásával a lelküket is erősíti.
Szent József ünnepnapokon leteszi a munka szerszámait és övéivel együtt a templomba megy. Bár háza több, mint a jeruzsálemi szentély, hiszen vele együtt él az Isten Fia, mégis Salamon templomát keresi fel, mert úgy parancsolta meg az Isten. Erre az útjára övéit is elviszi, mert akikkel együtt éli a szürke hétköznapokat, Isten házában is együtt akarja azokkal tölteni az ünnepet. Szent József nem  mulasztja el bemutatni az áldozatot, amelyet Isten törvénye előír. Állatok ezek, és micsoda az újszövetség áldozatához képest?! Ámde értéket adott neki az engedelmesség, mert a törvény parancsának teljesítése az értéktelent is értékessé teszi.

4. Megszégyenülök, ha Szent József tevékeny vallásosságát nézem, és a magam lanyhaságára gondolok. 

 …Hogyan lángolt szíve Isten szeretetében, hogyan imádkozott és énekelt! És én?
 …Hogyan hagyta abba anyagi áldozatot hozva a munkát, fárasztó utat tett meg, hogy templomba juthasson! És én?
…Hogyan mutatta be az áldozatot. És én hogyan vagyok jelen a  szentmiseáldozaton?
…Hogyan vitte családját apostolkodva az Úrhoz! És én?

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefben a tevékeny és apostolkodó vallásosság példaképét  tártad elénk, esdve kérlek, hallgasd nagy szentednek könyörgését. Szent József, ki lélekben és buzgóságban szolgáltál az Úrnak, járj közbe érettem, hogy én is tevékeny vallásossággal kedvessé legyek az ég előtt és kiérdemeljem azt a kegyet, amelyért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája


Hetedik nap
Szent József Isten akaratának teljesítője

Elmélkedés (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel, s add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, miként teljesítette Szent József Isten akaratát, és magam is az utánzására buzduljak.

2. Csillagos éjszaka csendje veszi körül a betlehemi istállót. Az isteni Gyermek Szűz anyja oldalán pihen a jászolban. Szent József az istálló eresze alatt alussza fáradt álmát. Egyszerre hangot hall álmában: „József” – szólítja valaki. Egy angyal. József figyel, mert az égi küldött tovább beszél: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok…” József fölébred, felkel, felkölti Máriát is, és csomagolni kezdenek. Még azon éjszaka megindulnak mesze Egyiptomba, mert Isten parancsolta. 
Egyiptomban jól megy a sorsa. Csendes boldogságából ismét álom szólítja. Angyali szót hall: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére.”
József még azon éjjelen csomagolt, és a felkelő nap sugarai már az országúton találják, amint az öszvért vezeti, amelyen a Szűz ül, karján Jézussal. Készségesen elhagyja az egyiptomi jólétet is, mert Isten így parancsolta.

3. Szent Józsefnek is, mint minden embernek, a csendes, nyugodt élet volt a vágya.
De ezt és minden más vágyát alárendelte Isten akaratának. Éspedig nézzük, hogyan rendelte alá? 

– Önmegtagadóan. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem amit Isten parancsolt. Pihenni vágyott, de Isten hosszú útra küldte, és szó nélkül engedelmeskedett.
– Áldozatosan. Nem tekintett anyagi kárra, fáradtságra, ha az Úr akarata úgy kívánta. Egyiptomban jól keresett, de még a megkezdett munkát is abbahagyta, mert Isten úgy akarta. 
– Azonnal és panasz nélkül. Nem fut előbb fűhöz-fához elsírni, hogy mekkora áldozatába került neki a parancs betartása.

4. Milyen másképpen teljesíti Szent József Isten akaratát és parancsát, mint ahogyan én szoktam! 

Én többnyire azt nézem, hogy mi a magam kívánsága és nem azt, hogy Isten mit akar. 
Mennyire visszariaszt engem minden áldozat, főleg az anyagi érdek.
Hogyan halogatom a jót és milyen szorgosan panaszkodom el egyiknek is, másiknak is, mekkora nehézséggel jár a parancs teljesítése!
Megszégyenülten bánom eddigi viselkedésemet és ígérem, hogy másképp lesz ezután.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefben az önmegtagadó, áldozatos engedelmesség példáját mutatod nekünk, esdve kérlek, hallgasd meg hűséges szolgád könyörgését.
Szent József, kinek Isten parancsa volt az első és annak teljesítése boldogság, eszközöld ki számomra Istentől a kegyelmet, hogy az Úr akaratát hozzád hasonlóan tudjam követni s ezáltal is méltóvá legyek annak elnyerésére, amiért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája


Nyolcadik nap
Szent József Jézus nélkül

Elmélkedés (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat, jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésemben megismerjem, miként viselkedett Szent József, amikor  elveszítette Jézust, és megtanuljam, hogyan kell visszatérnem Üdvözítőmhöz, ha szerencsétlenségemre elszakadtam tőle.

2. A jeruzsálemi templomból visszatérőben van a Szentcsalád. Énekelnek, imádkoznak a többi zarándokkal, amint ez ilyenkor a zsidóknál szokásban volt. Este aztán észreveszik, hogy Jézus nincs a csoporttal. Szent József elsápad és Szűz Máriával együtt keresik. A többiek nyugovóra térnek, József azonban a szűzanyával együtt aggódó szívvel visszafordul Jeruzsálembe. Lábuk remeg a fáradtságtól és kezükben az izgalomtól remeg a vándorbot. Lelküket egy gondolat foglalkoztatta: megtalálni Jézust, akit elveszítettek. Harmadnapra rátalálnak Isten templomában. József megkönnyebbült szívvel megáll előtte.

3. Szent József boldogtalannak érezte magát, mert elveszítette Jézust. Az Isten bízta oltalmára, és ő, ha akaratlanul is, szeme elől tévesztette. Mennyire igyekszik  helyrehozni a hibát? Egy pillanatot sem pihen, hanem keresi az elveszített Jézust. Otthagy mindent, zarándoktársakat, poggyászt, ételre, italra, álomra nem is gondol, Jézus visszanyerése egyetlen vágya.
– Szent József a templomban találta meg Jézust. Örvendezve nézett rá és szívében megfogadta, hogy ezután el nem hagyja őt.

4. Szent József boldogtalan volt Jézus nélkül, ezerszerte boldogtalanabb az a bűnös, aki halálos bűnnel eltaszította magától az Urat. Nincs, aki igazán szeresse a szerencsétlent s akiben megbízhasson. Hányszor éreztem már bűnös szívemmel én is ezt!
– Szent József mit sem tétovázva keresi Jézust. Éppúgy kell a bűnösnek is törekednie, hogy visszanyerje Isten kegyelmét. El kell hagynia a bűnös életet a léha társakat és a bánat útján vissza kell fordulnia az Üdvözítőhöz. Bűnös lelkem, ez a te kötelességed is, mert ha tovább is Jézus kegyelme nélkül élsz, örökre véged!
– Amint Szent József az Úr hajlékában találta meg Jézust, úgy találjuk meg mi bűnösök őt a templom gyóntatószékének rácsánál. Itt tér vissza Jézus békéje szívünkbe, mert itt halljuk a felmentő szót: „Bűneid meg vannak bocsátva!”

Uram! Fogadom, hogy letérdelek oda, valahányszor az emberi gyöngeség bűnbe visz.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet az elveszett Jézushoz visszavezetvén lelkét megörvendeztetted, kérlek, hallgass kedves szolgádnak, Szent Józsefnek könyörgésére.
Szent József, ki nem nyugodtál addig, míg az elveszett Jézust atyja hajlékában meg nem találtad, eszközöld ki nekem, szegény bűnösnek a kegyelmet, hogy vétkeimet elhagyva, Jézus kegyelmében újra vele élhessek és így méltóvá legyek annak elnyerésére, amiért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája


Kilencedik nap

Szent József küzdelme a halállal

Elmélkedés (Gondoljuk át tartalmát!)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, mint küzdött Szent József a halállal, és megtanuljak tőle jó élettel előkészülni utolsó órámra.

2. Félhomályos szobában halálos ágyán fekszik Szent József. Testét fájdalmak gyötrik, lelke érzi, elközelgett a halálos vég. Gondolkodik. A kísértő gonosz, a kétségbeesés hurokját veti feléje és lekicsinyli mindazt, amit tett. Szegénységben élt, pedig ha a gazdagságra törekszik, mennyi jót tehetett volna. Reggeltől estig dolgozott, pedig ha övéit elhagyja, mennyi jóra taníthatta volna az embereket… Szent József mosolyog a sátán kísértésén. – A gonosz lélek nem adja fel a küzdelmet. Az Úr Jézustól és Szűz Máriától való elválás keserűségével akarja megzavarni lelkét. Szent Józsefet ez sem ejti kétségbe. Lelke áttekinti a múltat, jelent és a jövőt. Múltjából az erények és munka emlékei maradtak meg. Az erényeket Istenért gyakorolta, a nehéz munkát Jézusért vállalta. Jelene két drága lélek közelségéből áll: Jézus és Mária állnak mellette. Jövője biztos, hiszen az igaz Bíró csak jutalmat adhat neki, a hűségesnek. Lehunyta szemét e világon, hogy az örök boldogság honában ébredjen fel.

3. Szent Józsefet is megkörnyékezte a gonosz lélek kétségbeejtő kísértése. Hiszen ő is ember volt! De szóba sem állt vele, még akkor sem, amikor a jónak látszatába burkolta támadásait.
– Nyugodtan várta a halált, mert jutalma biztonságának záloga volt erényes élete. 
A halál csak annak nehéz, ki könnyelműen élt.
Annak azonban könnyű, aki nehézségekkel bár, de küzdött a bűnös élet csábításai ellen.
– Szent József örömmel halt meg, mert tudta, hogy odaát, az örökkévalóság végtelen boldogságában együtt lesz Jézusával.

4. A kísértés még Szent Józsefet sem kímélte meg. Vigasztaló és bátorító ez számomra is, aki nem egyszer már-már ellankadtok a gonoszság elleni harcban.
– Szent József halálát könnyűvé tette erényes élete. Számomra is az élet a halál előkészülete.

Ámde jó előkészület-e az én életem?
– Szent József örömmel halt meg, mert vele volt Jézus és Mária. 
Velem van-e az Üdvözítő s a Szűzanya?
Mi lenne, ha mint annyi embernek, hirtelen kellene az örök Bíró elé lépnem?
Nem taszítottam-e el Jézust halálos bűnnel? 
Küzdeni, erényekben és kegyelemben akarok élni, hogy jól tudjak meghalni!


Könyörgés
Úristen, kinek kezéből Szent József küzdelmeivel és erényes életével a boldog halált kiérdemelte, tekints kegyesen kiváló szolgád érdemeire, és hallgasd meg  könyörgését.
Szent József, ki boldog halállal múltál ki, mert erényesen éltél e földön, esdd ki számomra is a bűnbánatban megtisztult élet után a jó halál kegyelmét, és te, aki haláloddal is érdemet szereztél az Úrnál, ajánld fel haláltusád egyetlen pillanatát annak a kegynek elnyerésére, amelyért e szent kilencedet tartom. Ámen.

Szent József litániája

Befejező ima
Ájtatosságom befejezésekor fokozott bizalommal fordulok hozzád, Szent József, Isten érdemes szolgája! Bizalmamat erősíti az a tudat, hogy kilenc napig  elmélkedvén erényeid fölött beláttam eddigi gyarlóságomat, buzgóságod és igaz vallásosságod utánzására határoztam el magam. Hiszem, hogy szándékom kedves előtted, és ennek alapján remélem, megjutalmazod törekvésemet, és hathatós közbenjárásoddal támogatod nagy kérésemet.

Mennyei Atyám! Nagy, és életemben jelentős a kérés, melyet e szent kilencedben trónusod elé tártam. Tudom, hogy annak kiesdésére a magam szavának ereje kevés, és épp ezért erősítem könyörgésemet Szent József közbenjárásával. Bizalommal tölt el a remény, hogy nem veted meg annak pártfogását, akit oly nagyra becsültél e földön, hogy egyszülött Fiadnak Üdvözítőnknek oltalmazójául és Szent Anyjának élettársául választottad. Ne az én gyarlóságomat és érdemtelenségemet tekintsd jóságos Uram, hanem Szent József érdemeiért légy irgalmas hozzám. Ámen.