Szentlélek kilenced – Prohászka Ottokár

A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely egymást követő kilenc napon, továbbá tanévkezdéskor is a Szentlelket hívjuk segítségül: Veni sancte Spiritus.

A napi elmélkedés elolvasása után gondoljuk át annak tartalmát.

A kilenced napi imájának elvégzése után  az alábbiakat is imádkozhatjuk:
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, Ima a Szentlélek hét ajándékáért, Az önátadás imája 

Prohászka Ottokár kilencede a Szentlélekhez

A kilenced minden napján: Az apostolok mind állhatatosak voltak, egy szívvel-lélekkel az imádkozásban. Kövessük példájukat! 

A kilenced minden napján az alábbi imákat mondjuk az elmélkedés előtt: 

    Jöjj el, Szentlélek, töltsd be híveid szívét!
         És gyullaszd fel bennük szereteted tüzet!
    Küldd el Szentlelkedet, és minden megújul.
         És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk! Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy ugyanazon Lélek által megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásán mindig örvendjünk! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy szeplőtelen testtel szolgáljunk Neked, és tiszta szívvel kedvedben járjunk szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen. 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

1. nap – A belső fegyelmezettség 

Üljünk le, és csendesedjünk el! Teremtsünk csendet a földies, nyugtalan, csapongó, gyötrődő gondolataink között! Összeszedetten, alázattal és bizalommal kell Istenhez járulnunk.

Kérdezzük meg magunktól: Mi az, ami eltávolít a Lélektől? Mi zavarja békémet? Imádkozzunk tisztánlátásért és erőért, hogy szándékainkat megvalósíthassuk! 

2. nap – A jóság

Jöjj, Szentlélek Úristen! – Várjuk a Szentlelket, és Isten adja nagy kegyelemképpen. Mily sokat tesz a jóakaratú, a hívő lélek, amely szemét megnyitja a hit világosságának; az aggódó lélek, amely üdvösségéért reszket; a lelkiismeretes lélek, amely az élet nagy feladatainak meg. valósításáért küzd. Ha derűs a lelkünk, akkor napsugár és csillagfény az életünk. Szeretetlen, gyáva lelkünk helyébe a Szentlélek jó lelket önt belénk.

3. nap – Az erősség

A Szentlélek: teremtő erő, és nekünk is terem tő lelket ad. A szentségek is csak akkor használnak, ha erős odaadással fogadjuk őket. Jöjj el tehát, Szentlélek! Akkor bennem is erős lesz a lélek. Bíznom kell a Lélekben, és egyre javítanom magamat. Lelke akkor az én lelkesülésem lesz, amelyet az erő érzete fakaszt. Ha erős lesz bennem a lélek, akkor én is képes leszek arra, hogy sokakat megmentsek. Teremts hát igaz lelket bennem, teremtő Lélek!

4. nap – Az ima lelkülete

Az ima a Szentlélek légköre. A Lélek maga „imádkozik bennünk”. Bensőséges és hevült lesz imádságunk, ha átengedjük magunkat Neki. Az ilyen imádság sugárzik, hevít és boldogít. Kérjük tehát és óvjuk is az ima lelkületét: az imádság és a kegyelem együtt jár. Tehát imádkozzunk, vagyis vágyódjunk, törekedjünk, fohászkodjunk, esedezzünk, alázódjunk meg mélyen, hogy lehajoljon hozzánk az Úr. Lelkünk fejlődése imádságunkkal jár együtt. Úgy kell imádkoznom, hogy a lelkem lélegezzék és töltekezzék Istennel. 

5. nap – A Szentlélek finom érzékenysége 

„Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének!” (Ef 4,30) Megragadja lelkemet a gondolat, hogy megszomoríthatjuk Öt. Ha megszomoríthatjuk, akkor hát szeret, törődik velünk. Átérezem, hogy a Szentlélek figyelmet, készséget, előzékenységet érdemel, s nekem mindig az előkelő érzés e magaslatán kell állnom. Érzékenységem által a Szentlélek eszköze lehetek, s ő bennem lakik és általam munkálkodik. Figyelek tehát a Szentlélek indításaira és sugallataira. Akkor lelkem majd „a Szentlélek temploma” lesz, és buzgó apostoli szellem tölt el.

6. nap – szeretet 

A Szentlélek a szeretet Lelke, a pünkösd pedig a szeretet legfölségesebb kinyilatkozása. Megjelenik, mint gyermeki szeretet karácsonykor; szenvedő szeretetté fokozódik a Golgotán, – izzó, hódító, diadalmas szeretetté pünkösdkor. – Ó, én is szeretek, s szeretni akarok mindjobban! Aki szeret, az erős, és azért erős, mert szeret. Szeretettel kell átkarolnom Isten gondolatait. Ó, Szentlélek, Te kiemelsz ünneplő, fönséges magaslatokra. Élvezzük magunkban a szentlelkes lélek diadalát!

7. nap – Béke és öröm

Isten országa az az isteni belső világ, amelyet lelkemben a Szentlélek formál: erényesség, béke és öröm. Az erényesség fény is, erő is, szépség, összhang és forma, fegyelem és arányosság. Átélve, mindezt hitben, reményben, szeretetben, bizalomban, áhítatban, küzdelmes, törekvő, bátor, Istenhez ragaszkodó, nemes, tiszta, áldozatos, türelmes, készséges, finom, kíméletes, jóindulatú, érdeklődő, nagylelkű, elnéző, alázatos, igénytelen, fennkölt lelkületben. E lelkületet élvezem, mint békét és édes örömet. A léleknek ezt az állapotát kegyelmi állapotnak hívjuk, s a Szentlélek ihleti és élteti. Ezt mindennél többre kell becsülnünk.

8. nap – Az apostoli lelkület 

Az apostolok az utolsó vacsora termében váltak azzá, Jézus Szíve kiáradásának legemlékezetesebb helyén. – Az apostolság legmélyebb ihletei azokat töltik el, akik az Eucharisztia éle tét élik, és azt mondják: Itt vagyok, küldj engem! Uram, szívem megért Téged, mert belőled él.

9. nap – A Szentlélek házanépe 

A Szentlélek népet nevel magának: Apostolokat, akiknek lelkében ég a vágy: mentsük meg a lelkeket! 

Tanúkat, vértanúkat nevel; liliomos leányokat, élükön a Szent Szűzzel, finom lelkeket, akik alkalmasak arra, hogy az Urat magukba fogadják, és engedelmes eszközévé váljanak. A Szentlélek engem is nevel: tisztaságra, bátorságra, bizalomra, bensőségre. A Szentlélek azon munkálkodik, hogy belőlem is előkelő lélek váljék. 

(Prohászka Ottokár: A Szentlélek hárfája)