Szentlélek tiszteletére ferences kilenced

Ferences kilenced a Szentlélek tiszteletére 

A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely egymást követő kilenc napon, továbbá tanévkezdéskor is a Szentlelket hívjuk segítségül: Veni sancte Spiritus.

Lehetőség szerint a kilenced alatt járuljunk a bűnbocsánat szentségéhez, és mindennap áldozzunk. 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

Első nap – Jézussá válás Lelke 

Jézus mennybemenetele után a tanítványok Szűz Máriával, a szent asszonyokkal és Jézus rokonaival együtt az utolsó vacsora termébe vonultak, s várták Jézus ígéretének teljesülését. Még fülükben cseng a búcsúzó Üdvözítő szava, épp itt, ebben a teremben mondta tanítványainak: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm… Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.”  Elképzelhetjük, mennyi várakozás, mennyi titokzatosság, mennyi készülődés töltötte be az együtt imádkozó jeruzsálemi hívek hangulatát.

jj, Szentlélek Úristen! Mindennap Rád várok, segítségedet kérem. Egész életemben hívogatlak, kérlellek, mert nagy szükségem van Rád. Vigasztalásodra, igazságodra, Jézus tanításának megértésére, Jézus példájának követésére. Te vagy a Jézussá válás Lelke, minden új életalakításnak Te vagy a stílusa. Magamba mélyedve, alázatos imádságban várom megnyilatkozásaidat, s készülök a nekem osztott feladatok elvégzésére. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Második nap – Az értelem Lelke 

Jézus követésében a Szentlélek ajándékai igazítanak el, s rajzolják lelkünkbe a krisztusi élet egy-egy vonását, az evangélium hangulatának színeit, örömét, bánatát. Az értelem ajándéka a kinyilatkoztatott igazságok szabatos jelentését hozza közel elménkhez. A hitnek egyébként értelmünktől elrejtett titka a Szentlélek ajándéka következtében a legegyszerűbb hívek előtt is olyan közvetlenséggel nyílik meg, annyi világossággal és mélységgel tárul fel, hogy nem egy esetben többet tudnak egy-egy hittitokról mondani, mint a legképzettebb hittudós. Assisi Szent Ferenc, Egyed testvér, Leó testvér, Baylon Szent Paszkál nagy tudósoknak adtak tanácsokat a kinyilatkoztatás nagy kérdéseiben, amelyeket életszentség és jámborság nélkül megérteni lehetetlen. Az értelem természetfölötti ajándéka a hívő lélek titkos tudománya. A hit világánál gyulladt meg az a fény, amelynél oly biztosan tájékozódunk az élet bonyodalmai közepette, s megtaláljuk a helyes cselekvés módját.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, értelem Lelke! Világosítsd meg elmémet, hogy igazságaidat helyesen fogjam fel, és mindennapi életemben szerintük cselekedjem. Adj alázatos hitet, minél alázatosabbat, hogy értelmemnek ez a természetfölötti világossága minél mélyebben tárja fel Isten szavainak jelentését. Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Harmadik nap – a bölcsesség Lelke 

bölcsesség ajándéka az isteni igazságok gyors gyakorlati alkalmazásának természetfölötti elve. Mindennapi életünkben annyi sok oktalanságot, következetlenséget, felületességet, tanácstalanságot, zavart vezethetünk vissza a bölcsesség hiányára.. Pedig sokszor kell gyorsan cselekednünk, a kísértésekkel azonnal leszámolnunk, nyomban helyesen eljárnunk, másoknak példát mutatnunk. Csak a bölcs járhat egyenesen. A természetes bölcsesség azonban csak nagy tapasztalat után, hosszú élet végén születik meg, nekünk pedig fiatalon is helyesen kell cselekednünk és a vének bölcsességével döntenünk. Ennek a helyes döntésnek, a jó megválasztásának, az igaz lépésnek és egyenes útnak sugalmazója a bölcsesség Szentlelke.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, bölcsesség Lelke! Villantsd meg. bölcsességed fényét, ha jó és rossz között kell választanom, ha gyorsan és helyesen kell cselekednem! Add áttekintenem hitünk igazságainak összefüggéseit, hogy mégoly bonyolult helyzetben is pontosan Hozzád igazodjam, és Isten akaratának megfelelően járjak el. Tartsd távol tőlem a kapkodás, a bizonytalanság és a járatlanság ügyetlenségét, s ruházz fel a gyors tájékozódás ajándékával! Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Negyedik nap – A tudomány Lelke 

tudomány ajándéka az emberek és más teremtmények viszonylataiban segít helyes véleményalkotásra, igaz ítéletre. A hívő embernek is megvan a maga tudománya, bár a hitigazságokat nem meríthetjük ki elménkkel. A kinyilatkoztatás tételei nyújtanak annyi világosságot és útmutatást, hogy a teremtmények rendeltetését, az ember végső célját, természetfölötti küldetésünket, a dolgokat és történéseket, jó és rossz fordulatokat helyesen fogjuk fel. A hitetlenség kérkedik tudományával, pedig ez a tudomány gyakran nem más, mint megalapozatlan vélemények, sejtések, elméletek, Az Isten szava alapján tájékozódó hívő azonban abban a szerencsében részesül, hogy Isten csalhatatlanságára és kinyilatkoztatásának tévedhetetlenségére építhet. S amit a kinyilatkoztatás alapján, tehát hite szerint vall az alapvető és örök kérdésekben, azt rendíthetetlen bizonyossággal vallhatja.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, tudomány Lelke! Egyszerű hitem biztonságával nézem az elme és a gyakorlat nagy kérdéseit, s nem engedem magam eltántorítani a kinyilatkoztatástól bizonytalan, gyenge alapokon nyugvó elméletekért, képzelődésekért. Életet építeni, helyes világnézetet alkotni, boldogulni: csak a változatlan igazság alapjain lehet. Ehhez kérem kegyelmedet, minden tudományom isteni Lelke. Veled akarok világítani a sötétségben, sugallataid szerint tanítani a tudatlanokat, támogatni a határozatlan, tévelygő lelkeket. Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Ötödik nap – A tanács Lelke 

tanács Lelke mindennapi életünk helyzeteiben abban segít, hogy azt válasszuk, ami az üdvösség és a keresztény tökéletesség eléréséhez a legjobb. Isten különféle utakon vezeti a lelkeket, s a szentek élete bizonyítja, milyen változatos és sokszor mily érthetetlen útjai vannak az üdvösségnek. Különösen a világ szemében válik érthetetlenné és mulatságossá a tökéletességre komolyan és elszántan törekvő lelkek élete. De ne feledjük, hogy Isten sokszor művel bennünk olyasmit, ami a világ szemében balgaság és ostobaság. Jézust sem értették, megütköztek az apostolokon, Szent Ferencet kővel hajigálták, és bolondnak csúfolták; mégis a szentek jártak a helyes úton, s életük a jóra törekvők örök példaképe lett.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, tanács Lelke! Adj erőt az emberi vélekedések gátlásainak leküzdésére! Hívó szavadat követem mindenben. Istennek inkább kell engedelmeskednem, mint az embereknek, s vállalnom a megaláztatást, az üldöztetést, a gúnyt: lelkiismeretem ellen soha nem cselekszem. Világíts meg abban is, hogy soha fonák és hamis úton ne keressem Isten akaratát és üdvösségemet! Ne tévedjek a rendkívüliséget hajhászó kis lelkek útjára, hanem akaratod felismerése után elszántan köves sem sugallataidat. Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Hatodik nap – A jámborság Lelke 

jámborság Lelke arra indít, hogy Istenben Atyámat tiszteljem, s Érte tisztelettel övezzek minden kit, aki az ő nevében, az ő helyetteseként irányítja életemet. Ezt a tiszteletet táplálom szüleim, elöl járóim, nevelőim, tanítóim, az Egyház, a szentek, a Szentírás és szenthagyomány iránt. Sőt: ezzel a tisztelettel nézem embertársaimban Isten képmásának méltóságát, a szegényekben Krisztus megjelenését, a gyermekekben az ártatlanság és tisztaság illatát, ellenségemben a megtévedt, de szeretetre méltó embert.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, jámborság Lelke! Add kegyelmedet, hogy tiszteletet tanúsítsak helyetteseid iránt, és minden embertársamban felfedezzem képed mását. A világ oly kíméletlenül irtja a tisztelet: erényét, s hamvaszt le tekintélyt, méltóságot, jogot, természetfölöttiséget, isteni vonatkozást embertársainkról, s a különállásnak, az egymás iránt való közömbösségnek és érdektelenségnek, vége reményben a szeretetlenségnek és testvértelenségnek jegével fagyasztja a társadalmat. Növeld a tiszteletet elöljáróink iránt, segíts becsülnünk Egyházadat, értékelnünk embertársainkat. Ebből a tiszteletből fakad az engedelmesség szüleink és elöljáróink iránt, a gyengédség, nagyrabecsülés és segítőkészség embertársaink iránt. Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Hetedik nap – Az erősség Lelke 

Az erősség ajándéka megkezdett vállalkozásaink be fejezésére, a teljesítésük útjába gördülő akadályok leküzdésére, hitünk bátor megvallására, a felismert igazság hősies követésére képesít. Aerősség ajándéka nevelte a nagy jellemeket, alakítja a szenteket, lelkesíti a vértanúkat.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, erősség Lelke! Önts természetfölötti szilárdságot megalkuvásra hajló természetembe, hogy örök üdvösségemet mindenáron elérhessem, az erény útjáról soha le ne térjek, hitemben meg ne tántorodjam, emberi tekintetből az evangéliumi elveket föl ne adjam, semmiféle nehézségtől meg ne riadjak. Isten embere az akadályok leküzdésében mutatja meg hűségét és szeretetét. Üdvösségem és kötelességeim elé tornyosuló összes akadályt legyőzhetem kegyelmed erejével. Légy velem harcaimban, kísértések, megpróbálta tások közepette vívott küzdelmeimben; tégy erőssé a szenvedésben és a csapásban! Mindent, még az életet is inkább feláldozom, semhogy Tőled elszakadjak. Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Nyolcadik nap – Az istenfélelem Lelke 

Az istenfélelem ajándéka olyan tehetséggel ruház fel, hogy Istent minden földi gyönyörnél és élvezetnél nagyobbra értékeljem. A kísértő minden törekvése arra irányul, hogy eltántorítson Istentől, s az élvezetek útjára csaljon: Az eredeti bűn sebétől meggyengült természet magában véve rendkívül gyarló és állhatatlan az Isten iránti hűség dolgában. Természetünk élvezetre, kéjre, kényelemre, érdekhajhászásra hajlik. S ami a legnagyobb veszedelem: ezeknek a rendetlen kívánságoknak vakító fénye úgy elkábít, hogy megfeledkezünk Istenről, erkölcși elvekről, felismert igazságról, mindenről. Ezen a betegségünkön, sajnos, nem segíthetünk felvilágosítással, tanítással, a jó és szép eszmények megragyogtatásával, csak gyarlóságunk megfélemlítésével. Az istenfélelem ajándéka a bűn és a szenvedély siralmas és káros következményeinek feltárásával rémít el az Isten iránti hűtlenségtől.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az istenfélelem Lelke! Ne engedd elfelednem, hogy bűneimért milyen szörnyen és végzetesen meg kell lakolnom! Soha ne tévesszem szemem elöl, mit szenvedett értem Jézus, hogy a bűn rabságából megváltson, és Isten gyermekévé tegyen. Szent félelemmel gondolok szenvedélyeim romboló hatalmára, és Beléd kapaszkodom, édes Szentlelkem. Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kilencedik nap – A vigasztaló Lélek 

Nem hiába várom tehát a Szentlelket szívembe. A pünkösd ajándéka mérhetetlen vigasztalással tölt el. Íme, hányféleképpen siet segítségemre Isten kegyelme, hogy az Úr Jézust híven kövessem, és éle temet Jézuséhoz hasonlóvá tegyem. Erőtlenségemben, bűnömben és elesettségemben sokszor elcsüggedek, de alaptalanul. Az Úr Jézus éppen azért küldte a Vigasztalót, hogy épp ilyenkor ne legyek egyedül, legyen társam, legyen valaki, aki céltalanságomban értelmem, balgaságomban bölcsességem, tudatlanságomban tudományom, tanácstalanságomban jó tanácsom, lázadásomban tiszteletem, állhatatlanságomban erősségem, hűtlenségemben szent félelmem. 

Ó, a megszentelő kegyelem révélelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

(Forrás: Dám Ince: Szeráfi lángok)