Assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc életéről bővebben ITT és a ferencesek weboldalán: ITT lehet olvasni.

Assisi Szent Ferenccel kapcsolatos könyvek (Szent Ferenc művei, életrajzai, Fioretti, stb.) letölthetőek ITT.

Assisi Szent Ferenc életének helyszíneiről képes-hangos útikalauz a Ferences Rendtartomány Youtube csatornáján: ITT.

San Damianoi keresztről egy videó ITT, valamint egy sok hasznos információval szolgáló ferences blogon, amelynek bejegyzéseit érdemes időrendben olvasni, azaz a 2. oldal lap alján kezdve: 
1. oldal  2. oldal.
(Egy másik ferences blog ITT.)

Filmek Szent Ferenc életéről:
Klára és Ferenc – A szeretet köteléke I. rész
Klára és Ferenc – A szeretet köteléke II. rész
Assisi Szent Ferenc (Francesco, 1989)

Továbbiak:
Szent Ferenc imádságai
Szeráfi rózsafüzér Szűz Mária hét öröméről (ferences rózsafüzér)

Litánia Szent Ferenc atyánk tiszteletére

Kilenced Assisi Szent Ferenc tiszteletére

A kilencedet imádkozhatjuk Szent Ferenc október 4-ei ünnepére készülve szeptember 25. és október 3. között, továbbá az év bármely kilenc egymásután következő napján vagy hétfőjén. Szent Ferenc különös kegyben részesíti azokat, akik őt szent kilenceddel tisztelik.

1. nap2. nap3. nap4. nap
5. nap6. nap7. nap8. nap
9. napLitániaRózsafüzérSzt. Ferenc imái

Első nap: Szent Ferenc az istenszeretet lángoló szeráfja

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Az Isten iránti szeretet és vágyódás égette lelkét, nem egyszer elragadtatásba ejtette. Ilyenkor mozdulatlanul, kitárt karokkal ismételgette: „Istenem és mindenem!” (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Szeráfi Szent Ferenc Atyám! Szeretetből éltél és apostolkodtál, a szeretet ragadott Isten közelébe, tett hasonlóvá a keresztre feszített Jézus Krisztushoz s fakasztotta testeden Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit. Esdd ki nekem is a szeretet nagy kegyelmét, hadd szeressem az Urat teljes szívemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Második nap: Szent Ferenc Krisztus leghűségesebb követője

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Istállóban született, működése előtt 40 napig böjtölt, 12 tanítvánnyal indította meg új rendjét, kettesével küldte a világba őket, a szent sebhelyeket viselte testén s Krisztust utánozta egész szíve – lelke. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, és kérd Istentől a kegyelmet, hogy egész életem Krisztust sugározza. Úgy tegyek mindenütt és mindig, ahogy Krisztus tenne az én helyemben. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Harmadik nap: Szent Ferenc a „Szegény Úrnő” lovagja

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Rajongva üdvözlöm én is a „Szegénység Úrnőt”, a Te jegyesedet, Szent Ferenc Atyám! Lemondok minden földi értékről és előnyről, hogy egész lélekkel, a földiektől mentesen követhessem a szegényeket. Járj közbe, Szent Atyám, hogy én is, embertestvéreim is a lemondás útján járjunk, s kizárólag az örök üdvösségért éljünk és dolgozzunk. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Negyedik nap: Szent Ferenc az alázatosság ragyogó példaképe

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Az emberek gúnyolódása kísérte a megtérésben. Utolsó kívánt lenni a testvérek között, hamuval behintett puszta földön lehelte ki a lelkét. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Ígérem neked, Szent Ferenc Atyám, hogy mindenkor követem alázatosságodat. Nem képzelődöm. Más ítélete előtt meghajlok, s türelemmel viselem a megszólást és rágalmazást. Gyakran ismételgetem fohászodat: „Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én, a Te féreg szolgád?” Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Ötödik nap: Szent Ferenc a bűnbánatban látta az evangéliumi élet foglalatát

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Minden prédikációjában a bűnbánatot hirdette, követőit pedig bűnbánó testvéreknek nevezte. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, hogy a bűnbánat méltó gyümölcsét teremjem. Sirassam vétkeimet és vezekeljek mind magam, mind mások bűnéért. Bánatkönnyben tisztogassam lelkemet, hogy a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában vehessek részt a mennyei bárány földi és égi lakomáján. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Hatodik nap: Szent Ferencet választotta XI. Pius pápa a világiak apostolságának, az Actio Catholica (Katolikus Akció) védőszentjévé

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Nemcsak a szerzeteseket és apácákat állította a lelkek megmentésének munkájába, hanem a világiakat is. A Világi Rend tagjainak megszámlálhatatlan serege javította meg az akkori romlott világot és mentette meg a pusztulástól a társadalmat. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Szent Ferenc Atyám, az Actio Catholica (Katolikus Akció) pártfogója. Egész lelkemmel szegődöm ahhoz a zászlóhoz, amelyet a Te kezedbe helyezett az Úr, s dolgozom, imádkozom, szentül élek azért, hogy Krisztus Király diadalmaskodjék minden szívben. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Hetedik nap: Szent Ferenc az öröm dalnoka

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Állandó lelki békéje és lemondása a földiekről csodálatos derűre hangolta szívét. Csak az tud így örvendezni, madarakkal versenyt énekelni, akár két fadarabbal is hegedülni, akinek a lelke annyira tele van mennyeiekkel, mint Ferenc Atyánké. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Eszközöld ki nekem, Szent Ferenc Atyám, a tiszta lelkiismeret nyugalmát és a szent dolgokra irányuló gondolatokat, hogy az én lelkem is jól hangolt hárfa legyen, és hűségesen szólaltassa meg a Szentlélek sugallatait. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Nyolcadik nap: Szent Ferenc a szenvedés vértanúja

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Isten mérhetetlen gyötrelmekkel tette próbára Szentünk állhatatosságát. Csak a szenvedésből születhet meg nagy intézmény és fakadhat áldás. Élete utolsó két évében csaknem elalélt és tehetetlenné vált a sok szenvedéstől, főképp az Úr Jézus szentséges sebhelyeinek viselésétől. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Csodálattal szemlélem szenvedéseidet, Szent Ferenc Atyám. Az én életem is tele van megpróbáltatással és bajjal. Segíts, hogy alázatos lélekkel fogadjam az Úr kezéből keresztemet és engedjem magam felszegezni rá Krisztus szerelméért. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Kilencedik nap: Szent Ferenc Szűz Mária buzgó tisztelője

Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)

Elmélkedés: Különös kegyelettel vonzódott Angyalos Boldogasszony kápolnájához, az azóta híressé vált Porciunkulához. Itt hódolt gyermeki lelke az Isten Anyjának. Az Ő pártfogása alatt alapította rendjét, innen küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, itt öltöztette be Szent Klárát. Itt nyerte meg a híres porciunkula búcsút. (Gondoljuk át a tartalmát néhány mp-ben, percben!)

Imádság: Életemet egész különlegesen a Szűz Anya pártfogásába ajánlom. Sohasem lehetett hallani, hogy ő valakit meghallgatás nélkül magára hagyott volna. Ébressz bennem bizalmat Iránta, hogy benne bízzam életben, halálban, minden testi-lelki viszontagságban. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Keresztvetés

Forrás: Assisi Szent Ferenc tisztelete, Kiadó: Magyar Barát (Ferences közlöny)

*****************************************************

Litánia Szent Ferenc Atyánk tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a Ferencrend pártfogója, Könyörögj érettünk!

Szeráfi Szent Ferenc Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, legokosabb atya Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a szegények pátriárkája Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világ megvetője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a bűnbánat példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világ hiúságának legyőzője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a Megváltó követője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus sebhelyeinek hordozója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Jézus sebeivel kitüntetett férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a tisztaság mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az alázatosság élő példája Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, gazdag a kegyelemben Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a betegek orvossága Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az Egyház oszlopa Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, hitünk védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus hős vitéze Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus katonáinak védelme Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a Nagy Király követe Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, katolikus férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, apostoli hithirdető Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az evangélium tanítója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, szeretettől lángoló szeráf Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a három rend alapítója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a bélpoklosok megtisztítója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az életszentség csillaga Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világmindenség dalnoka Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az igazság pajzsa Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az örvendező élet művésze Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a szenvedő szeretet vértanúja Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az örök élet vezére Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, hatalmas pártfogónk Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc három rendjének minden szentjei Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Ferenc Atyánk! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Isten, ki Egyházadat Szent Ferenc Atyánk érdeméből új szerzetesrenddel gyarapítod, add meg nekünk, hogy Őt utánozzuk, s így a földieket megvessük, és a mennyei javakban való részességben mindenkor örvendjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Forrás: Assisi Szent Ferenc tisztelete, Kiadó: Magyar Barát (Ferences közlöny)